24. 6. 2010

Tisková zpráva z tiskové konference dne 24.6.2010 - volby

Informace k tiskové konferenci dne 24.6.2010 v Mánesu

- Etický kodex advokátů v EU ukládá každému advokátovi sloužit zájmům obecné
spravedlnosti stejně jako zájmům svých klientů

- dále kodex ukládá každému advokátovi zákonnou a morální povinnost vůči veřejnosti
zajistit, aby advokacie byla zásadním prostředkem pro ochranu lidských práv občanů vůči
státní moci

- politické strany napříč politickým spektrem se před volbami zaklínaly bojem proti korupci,
aniž by kdokoliv z politických představitelů veřejnosti sdělil, co on, resp. jeho politická
strana považuje za korupci

- ztráty státního rozpočtu způsobené korupcí se odhadují na 200 miliard korun ročně, dovede
si někdo představit obálku s miliardou korun ?! stamiliardové ztráty způsobené korupcí na
státním rozpočtu nejsou způsobeny obálkami, ale korupčním zneužíváním státní moci

- současná politická reprezentace napříč politickým spektrem veřejnosti tají, že korupce se
podle hodnocení Transparency International v ČR rozmohla na úrovni afrických států
proto, že podle dostupných údajů, na rozdíl od ostatních evropských států dlouhodobě,
nejméně od r. 2002, neplní Česká republika svoje závazky z mezinárodních úmluv o
korupci

- každý občan České republiky si může na internetu pod č.70 z r.2002 Sbírky mezinárodních
smluv ČR najít Trestněprávní úmluvu o korupci

- v čl.2 až 3 Úmluvy občan ČR zjistí, že ho celá politická reprezentace bezostyšně léta
obelhává, když se zaštiťuje bojem proti jakési imaginární korupci a přitom mu zatajuje, že
podle Úmluvy měla ČR již dávno uzákonit, aby jakékoliv zneužití pravomoci
kterýmkoliv veřejným činitelem, poskytnutím, nebo jen přislíbením i jen nepatřičné
výhody komukoliv, bylo trestným činem úplatkářství tuzemských veřejných činitelů

- Česká republika patrně jako jediná v Evropě neplní mezinárodní závazek z Úmluvy
zřídit na státní moci nezávislý protikorupční vyšetřovací úřad, k nezávislému
vyšetřování úplatkářství tuzemských veřejných činitelů, a stejně tak nezávislý
protikorupční soud, který by byl způsobilý úplatkářství tuzemských veřejných činitelů
skutečně nezávisle a nestranně soudit

- návrhy „protikorupčních balíčků“ se představitelé politických stran dopouštějí podle
Trestněprávní úmluvy sami korupčního jednání, když každým odkladem plnění
mezinárodních protikorupčních závazků ČR poskytují zkorumpovaným veřejným
činitelům v České republice nepatřičnou výhodu, odkladem jejich trestněprávní
odpovědnosti za úplatkářství

- pan Nečas na kongresu ODS prohlásil, že je neúplatný, měl by se tedy vyjádřit, jak dlouho
bude ODS návrhy protikorupčních balíčků všeho druhu, poskytovat zkorumpovaným
veřejným činitelům v České republice nepatřičnou výhodu, odkladem jejich
trestněprávní odpovědnosti za úplatkářství a kdy se ODS zasadí, aby ČR konečně
začala plnit svoje mezinárodní protikorupční závazky uzákoněním trestní
odpovědnosti tuzemských veřejných činitelů za úplatkářství

- jak známo je to moc co korumpuje, nekontrolovaná absolutní moc korumpuje absolutně

- podle Ústavy má být mezi politické strany rozdělen podíl na výkonu státní moci podle vůle
většiny voličů ve svobodných regulérních volbách

- na základě mandátu Etického kodexu advokátů v EU jsem před volbami do Sněmovny
parlamentu ČR podrobil zkoumání, jak volební zákon ochraňuje volební práva občanů

- zjistil jsem, že volební zákon odporuje ústavním principům, když výslovně nezaručuje
právo občanů domáhat se soudní ochrany spolehlivé, veřejné, transparentní kontroly
správnosti sčítání všech hlasů odevzdaných v České republice ve volbách

- přitom Ústava stanoví, že veškerá politická rozhodnutí musí vycházet z vůle většiny občanů
vyjádřené svobodným hlasováním (čl.6 Ústavy)

- Ústava dále stanoví, že všechna základní práva a svobody jsou pod ochranou soudní moci
(čl.4 Ústavy)

- jak to, že volební zákon výslovně nezaručuje právo občanů na soudní přezkum spolehlivé,
veřejné, transparentní kontroly správnosti sčítání hlasů odevzdaných ve volbách, když
Listina základních práv a svobod výslovně požaduje, aby nejen zákonná úprava všech
politických práv a svobod, ale i její výklad a používání umožňovaly a ochraňovaly
svobodnou soutěž politických sil v demokratické společnosti (čl.22Listiny)

- žádný zákon nesmí odporovat Ústavě

- proto jsem před volbami doručil Ústavnímu soudu ústavní stížnost, kterou jsem napadl
protiústavnost přípravy voleb do Sněmovny parlamentu ČR prováděnou podle volebního
zákona a Ústavnímu soudu jsem navrhnul, aby zakázal užití počítačů při sčítání výsledků
voleb

- stížnost je projednávána II.senátem Ústavního soudu ve složení JUDr.Stanislav Balík,
JUDr.Dagmar Lastovecká a JUDr.Jiří Nykodým, v řízení jsem zastoupen advokátem
Mgr.Čapkem

- stížností jsem poukázal na obavy z manipulace výsledků voleb obecně známé z celé řady
států s natolik respektovanými demokratickými tradicemi jako USA, Itálie a další

- poukázal jsem i na rozsudek Spolkového ústavního soudu v Karlsruhe č. 2 BvC 3/07, 2
BvC 4/07 ze dne 3.3.2009

- rozsudkem soud potvrdil názor, že „Nařízení o využití počítačů při volbách je protiústavní,
protože nezajišťuje, že budou povoleny a použity počítače, splňující ústavněprávní
předpoklad – zásadu veřejnosti“

- i když ne výslovně, ale nepřímo, ústavní pořádek České republiky princip zásady veřejnosti
uznává v rámci ústavního principu, podle kterého zákonná úprava všech politických práv a
svobod a její výklad a používání musí umožňovat a ochraňovat svobodnou soutěž
politických sil v demokratické společnosti

- podle rozsudku Německého ústavního soudu je zásada veřejnosti splněna, jen pokud mají
občané možnost podstatné kroky průběhu voleb i vyhodnocení volebních výsledků
kontrolovat spolehlivě a bez zvláštní odbornosti

- rozsudek výslovně upozorňuje na riziko, že chyby v programování softwaru, nebo úmyslné
falšování manipulací softwaru při zpracování volebních výsledků, jsou jen těžko poznatelné

- rozsudek Německého ústavního soudu je inspirativní tím, že po jeho zákazu užití počítačů se
na rozdíl od voleb v r.2005, ve volbách do Spolkového sněmu v r.2009 volební pat nekonal

- v rámci mandátu Etického kodexu advokátů v EU jsem jako advokát povinen i zkoumat, zda
v rámci mnou podané ústavní stížnosti Ústavnímu soudu, bude soudní ochrana volebního
práva občanů České republiky svěřena soudnímu orgánu způsobilému zaručit posouzení
ústavní stížnosti nezávislým a nestranným soudem

- pochybnosti o způsobilosti Ústavního soudu zaručit soudní ochranu volebního práva občanů
České republiky nezávislým a nestranným soudem mám z vlastní praxe

- nálezem ze dne 11.11.2009 sp.zn. IV.ÚS 128/06 projednal a rozhodl Ústavní soud za účasti
České strany sociálně demokratické o ústavní stížnosti, u které byl výslovně před vydáním
nálezu upozorněn na to, že ústavní stížnost projednávaná v řízení sp.zn. IV.ÚS 128/06 není
podepsána ani stěžovatelem, ani jeho právním zástupcem a tedy, že podle zákona o
Ústavním soudu nemá Ústavní soud pravomoc o této listině jako o ústavní stížnosti jednat

- Ústavní soud na námitku nedostatku svojí zákonné pravomoci podle zákona reagoval tím,
že pozměnil obsah protokolu o jednání soudu tak, že námitku nedostatku svojí zákonné
pravomoci v protokolu o jednání soudu zatajil a v tomto smyslu protokol o jednání
Ústavního soudu zfalšoval

- v civilizovaném světě platí, že zneužije-li soudce soudní moci k účasti na jakémkoliv
zločinu, ať je ten zločin sebe závažnější, je účast soudce na tomto zločinu mnohem
společensky nebezpečnější a tedy i opovrženíhodnější

- soudce, který se v civilizované společnosti dopustí zločinu nejen, že nesmí soudit, ale
především za zločin zneužití soudní moci musí být co nejdříve povolán před spravedlnost

- proto jsem v rámci mandátu Etického kodexu advokátů v EU se jako advokát obrátil
peticí na místopředsedkyni a komisařku EU pro spravedlnost Viviane Reding s návrhem
na zahájení řízení proti České republice k zaujetí stanoviska, zda podle standardů
komunitárního práva je možno svěřit soudní ochranu volebního práva občanů členské země
EU, v tomto případě České republiky, do výkonu pravomoci takového soudního orgánu,
který veřejně pozmění obsah soudního protokolu svého jednání, aby rozhodl o listině, která
není opatřena zákonnými náležitostmi k založení pravomoci soudu, podrobnosti jsou na
altner.blogspot.com

- již dříve se mi dostalo varování, že moje petice Evropské komisi jsou zákulisně ovlivňovány
ČSSD prostřednictvím Vladímíra Špidly, z vděčnosti měl Jiří Paroubek prosazovat Špidlu
do funkce eurokomisaře, a když se Paroubkovi nepodařilo udržet Špidlu jako eurokomisaře
na další funkční období, měl Paroubek prosadit Špidlu alespoň na jakousi úřední funkci v
aparátu sociálně demokratické frakce poslanců EP v Bruselu

- Ústavní soud veřejnosti tají, že u něho probíhá řízení o protiústavnosti přípravy voleb, že
jsme s kolegou advokátem Mgr.Čapkem Ústavnímu soudu navrhli, aby do vyřízení mojí
petice místopředsedkyní a komisařkou EU pro spravedlnost Viviane Reding řízení přerušil

- na dnešní tiskové konferenci jsem proto vyzval voliče, kteří se zúčastnili voleb do
Evropského parlamentu, aby apelovali na jimi zvolené europoslance k podpoře nestranného
a nezávislého projednání mojí petice na ochranu volebního práva občanů České republiky
Evropskou komisí bez jakéhokoliv zákulisního ovlivňování

Dne 24.6.2010
JUDr.Zdeněk Altner


P.S. Na tiskové konferenci byla podána tato aktuální zpráva :

- včera 23.6.2010 byla v internetové databázi Katastru nemovitostí vyznačena plomba
k nemovitostem areálu Lidového domu

- ČSSD je jako vlastník označena jako povinný, oprávněným je vyznačen Ing.Pavel
Imriš

- Ing.Pavel Imriš je v Obchodním rejstříku veden jako statutární zástupce společnosti
Šperlík spol. s.r.o., která je od r.1999 v konkurzu

- Obvodnímu soudu pro Prahu 1 jsem ve věci žaloby na zaplacení 176 mil.Kč proti
ČSSD, společnosti Cíl a.s. a Jiřímu Paroubkovi, po zablombování nemovitostí
Lidového domu v Katastru nemovitostí dnes navrhl, aby soud předběžným opatřením
s obstavením majetku ČSSD a Cíle a.s. obstavil i majetek Jiřímu Paroubkovi

Žádné komentáře:

Okomentovat