12. 10. 2010

Informace z Tiskové konference ze dne 12.10.2010

Informace k tiskové konferenci konané dne 12.10.2010
- včera byla v mém zastoupení advokátem Mgr.Jaroslavem Čapkem podána Ústavnímu soudu
ústavní stížnost s označením důkazů, že Česká strana sociálně demokratická dosáhla
vítězství ve volbách do Poslanecké sněmovny PČR v květnu 2010 za podmínek
nasvědčujících spáchání úvěrového podvodu uzavřením ze zákona neplatné Smlouvy o
úvěru č.101000006 ze dne 26.2.2010, kterou družstevní záložna Fio poskytla ČSSD částku
180mil.Kč na financování předvolební kampaně ČSSD do Sněmovny Parlamentu České
republiky

- smlouvu o úvěru s družstevní záložnou Fio na částku 180mil.Kč uzavřela ČSSD, přestože si
musela být vědoma, že družstevní záložna Fio není bankou, podle předmětu činnosti může
poskytovat úvěry svým členům a zákon o družstevních záložnách, družstevním záložnám
výslovně zakazuje uzavírat smlouvy k hospodářsky neodůvodněnému plnění s tím, že
takovéto smlouvy jsou přímo ze zákona neplatné

- 6.5.2010 byla zveřejněna zpráva, že společnost Fio obdržela za půjčku ČSSD na financování
předvolební kampaně od České národní banky bankovní licenci, bankovní licence byla ČNB
udělena nikoliv Fio družstevnní záložně, ale Fio burzovní společnosti

- financování předvolební kampaně jakékoliv politické strany reciprocitou za udělení
bankovní licence Českou národní bankou společnosti Fio burzovní společnost a.s. není a
nemůže být hospodářsky odůvodněným plněním, neboť již jen podezření z úvěrového
podvodu družstevní záložnou Fio vylučuje ze zákona důvěryhodnost společnosti Fio
burzovní společnost a.s. jako žadatele o bankovní licenci, a vydání bankovní licence
reciprocitou za financování předvolební kampaně politické strany je čistou politickou
korupcí ohrožující nejen kredit ČNB, ale i národní měny, tedy české koruny

- je v rozporu s elementárními principy právního státu (viz Preambuli Ústavy), aby Česká
národní banka ovlivňovala rovnou (tedy ústavně konformní) soutěž politických stran ve
volbách zneužíváním své pravomoci vydáním bankovní licence k tomu, aby úvěrovým
podvodem poskytnutou částkou 180 mil.Kč zvýhodnila kteroukoliv politickou stranu
ve volbách

- ústavní stížností byly Ústavnímu soudu takto označeny důkazy nasvědčující, že ČSSD
spáchala úvěrový podvod uzavřením smlouvy s družstevní záložnou Fio, když v období
posledních let pobírala mnohasetmilionové příspěvky ze státního rozpočtu, a přesto navíc
ČSSD dokázala jako jediná politická parlamentní strana vytunelovat téměř miliardu korun
ze své společnosti Cíl a.s., kterou Cíl obdržel v r.2001 za prodej části areálu Lidového domu

- protože žádná z ostatních politických stran nestačila, a ani nemohla, utratit za předvolební
kampaně v průběhu posledních let nad rámec státních příspěvků navíc téměř miliardu
korun, nasvědčuje to podezření, že ČSSD provozovala svého druhu „volební byznys“ na
principu svého druhu perpetuum mobile, podezření, že ČSSD uplácela agentury pro
průzkum veřejného mínění, aby pro ČSSD příznivými průzkumy manipulovaly agentury
veřejné mínění, přičemž nejsou záruky, že „průzkumy“ mělo být „kryto“ zfalšování
výsledků voleb podle „průzkumů“, aby zfalšováním výsledků voleb byly zajištěny vysoké
příspěvky vyplácené ČSSD ze státního rozpočtu

- spáchání veřejného úvěrového podvodu je natolik závažná věc, že nasvědčuje vysvětlení, že
ČSSD v průběhu nečekaně dlouhé volební kampaně „došly“ peníze na financování
„volebního byznysu“ z peněz Cíle, a proto jí nezbývalo, než si půjčit 180 mil.Kč od Fio

- bez ohledu na toto podezření je nesporné, že důkazy označenými ústavní stížností
Ústavnímu soudu je doloženo spáchání úvěrového podvodu ČSSD uzavřením ze zákona
neplatné úvěrové smlouvy s družstevní záložnou Fio, a proto je ústavní stížností Ústavnímu
soudu navrženo, aby vydal tento
n á l e z :
1. Určuje se, že Česká strana sociálně demokratická uzavřením ze zákona neplatné Smlouvy o
úvěru č.101000006 ze dne 26.2.2010 v době předvolební kampaně do Sněmovny
Parlamentu České republiky porušila čl.5 Ústavy, když úvěrovým podvodem získala
protiprávně finanční výhodu na úkor ostatních kandidujících politických stran, a tím
porušila ústavně konformní rovnou soutěž politických stran.
2. Výsledky voleb do Sněmovny Parlamentu České republiky vyhlášené dne 29.5.2010 se v
případě kandidátů zvolených za. Českou stranu sociálně demokratickou ruší.
3. České straně sociálně demokratické se účast v doplňujících volbách do Sněmovny
Parlamentu České republiky, ve volbách do Senátu Parlamentu České republiky, a
komunálních volbách konaných dne 14. a 15.10.2010 zakazuje.
4. Česká strana sociálně demokratická je povinna příspěvek za volby do Sněmovny
Parlamentu České republiky konaných v r.2010 vrátit do státního rozpočtu.
5. Počínaje volbami do Senátu Parlamentu České republiky, a komunálních volbách konaných
dne 14. a 15.10.2010 se užití počítačů ve volbách volebním orgánům zakazuje.
6. Do doby přijetí zákona upravujícího licenční řízení agentur pro průzkumy veřejného mínění
se v předvolebním období zveřejňování průzkumů veřejného mínění zakazuje.
- Ústavnímu soudu označené důkazy jsou všechny k dispozici ve veřejně přístupných
databázích Obchodního rejstříku a katastru nemovitostí, pouze úvěrová smlouva veřejně
přístupná není, je k dispozici u představenstva Cil, u ČSSD jako zástavního věřitele, a u
družstevní záložny Fio, zde vycházím z obsahu zástavní smlouvy v katastru nemovitostí,
kterou uzavřela ČSSD a ze zpráv zveřejněných médii

- podle Ústavy mají politická rozhodnutí z vůle většiny občanů vyjádřené svobodným
hlasováním v řádných, veřejně transparentních volbách

- je na Ústavním soudu, zda řádným a včasným projednáním ústavní stížnosti zabrání, aby
výsledky voleb v České republice mohly být i nadále manipulovány úvěrovými podvody,
nebo veřejně poskytne pomoc tomu, aby státní moc v České republice byla ovládána
organizovaným zločinem

- kromě Ústavního soudu leží největší odpovědnost na Bezpečnostní informační službě, která
má mimořádné zákonné pravomoci k tomu, aby plnila úkoly Úřadu na ochranu Ústavy,
protože tyto úkoly BIS neplní a vůči hrozbě volebních podvodů zůstává nečinná, vystavuje
se podezření, že sama je organizuje
- uvidíme jestli BIS a ostatní orgány činné v trestním řízení stačí v rámci boje proti korupci na
uvedené skutečnosti reagovat dříve, než odpovědné osoby stačí opustit území ČR

- vyzýváme všechny politické strany, které mají zájem se od hrozby volebních podvodů
distancovat, a všechny skutečně nezávislé kandidáty v nadcházejících volbách, aby se k
včera podané ústavní stížnosti, která bude od 13.10.2010 zveřejněna na adrese
altner.blogspot.com, připojili

V Praze dne 12.10.2010 Zdeněk Altner

1 komentář:

 1. Co všecho vlastně měla ČSSD platit za vyhraný spor?
  18 mil
  penále 0,3% denně, tj. 9,5% ročně
  a ještě nějaká procenta z pronájmu lidového domu

  Jen nechápu, jak to skočilo na ty miliardy, že ČSSD by měla odevzdat lidový dům a ještě by pořád dlužila.

  OdpovědětVymazat