12. 10. 2010

Ústavní stížnost proti komunálním volbám doručena Ústavnímu soudu dne 11.10.2010

Ústavní soud České republiky
Joštova 8
660 83 Brno


V Hradci Králové dne 7.10.2010

Stěžovatel: JUDr. Zdeněk Altner,
Klidná 69, 252 26 Třebotov, okr.Praha – západ,
adresa pro doručování Nad Olšinami 27, 100 00 Praha 10,
advokát zapsaný u ČAK pod reg.č. 5648 t.č. s pozastaveným výkonem advokacie

zastoupen: Mgr. Jaroslavem Čapkem, advokátem se sídlem AK v Hradci Králové, Komenského 241 zapsaný u ČAK pod registračním číslem 1223

Účastníci řízení: Státní volební komise
Ministerstvo vnitra
Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7
Ministerstvo zahraničních věcí
Loretánské nám.5, 118 00 Praha 1
Český statistický úřad
Na padesátém 3268/81, 100 00 Praha 10 - Strašnice
popř. další příslušné volební orgány podle zák.č. 247/95 Sb.
do úrovně dle uvážení soudu


Vedlejší účastníci: Politické strany zaregistrované v komunálních volbách a ve
volbách do Senátu Parlamentu ČR v r.2010


ústavní stížnost

podle ust. § 75 odst. 2/ písm. a) zák. č. 182/1993 Sb. o Ústavním soudu,
ve znění pozdějších předpisů, ve vztahu k čl.4 a čl.6 Ústavy a čl.21 a čl. 22 Listiny základních práv a svobod,
proti výsledkům voleb do Poslanecké sněmovny PČR a proti přípravě komunálních voleb a voleb do Senátu Parlamentu České republiky, volebními orgány podle zákona č.491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí, a zákona č.247/95 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky, jako proti jinému zásahu orgánů veřejné moci do volebního práva občanů.


Čtvermo,
s výhradou doplnění počtu vyhotovení dle výzvy soudu.
Stěžovatel jako advokát, a člen České advokátní komory působící v rámci CCBE (COUNCIL OF BARS AND LAW SOCIETIES OF EUROPE), se tímto dovolává závazků České republiky ze Smlouvy o fungování EU a ostatních dokumentů komunitárního práva ve znění Lisabonské smlouvy a
- mandátu zvláštní role advokáta členské země EU ve společnosti založené na principech
právního státu, zakotvené v Etickém kodexu advokátů v Evropské unii ve znění přijatém na
plenárním zasedání CCBE dne 6.12.2002 (dále jen Etický kodex), spočívající v povinnosti
advokáta sloužit zájmům spravedlnosti stejně jako zájmům těch, jejichž práva a svobody je
pověřen advokát prosazovat a hájit,
- Doporučení výboru ministrů členským státům ke svobodě výkonu advokáta
DOP.(2000) 21 a zejména
- Charty základních principů evropské advokacie přijatou CCBE dne 24.11.2006.

Dne 27.5.2010 doručil stěžovatel Ústavnímu soudu ústavní stížnost ze dne 26.5.2010. Stížností se podle zákona o Ústavním soudu (ust.§ 75 odst.2, písm.a) zák.č.182/1993 Sb.) stěžovatel domáhá ústavně právní ochrany volebního práva občanů České republiky proti přípravě voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, tak jak je prováděna volebními orgány podle zákona o volbách do Parlamentu České republiky (č.247/95 Sb.), jako proti jinému zásahu orgánů veřejné moci do ústavně zaručených práv občanů České republiky.
V úvodu ústavní stížnosti odkázal stěžovatel, že ve věci ústavní stížnosti týkající se smlouvy uzavřené Českou stranou sociálně demokratickou (ČSSD) se stěžovatelem jednal Ústavní soud za účasti ČSSD, bez účasti stěžovatele, a nálezem ze dne 11.11.2009 sp.zn. IV.ÚS 128/06 o ústavní stížnosti rozhodl, přestože byl výslovně před vydáním nálezu upozorněn na to, že ústavní stížnost, kterou projednává v řízení sp.zn. IV.ÚS 128/06 není podepsána ani stěžovatelem, ani jeho právním zástupcem.
Stěžovatel se ústavní stížností ze dne 26.5.2010 dovolával zákazu diskriminace stanoveného mezinárodní i vnitrostátní právní úpravou a domáhal se rovného zacházení Ústavním soudem v tom, že je-li v zájmu politické strany možno Ústavním soudem rozhodnout o stížnosti neopatřené podpisem stěžovatele, ani jeho právního zástupce, je v zájmu soudní ochrany volebního práva občanů České republiky na místě, projednat ústavní stížnost stěžovatele ze dne 26.5.2010 jako stížnost advokáta, aniž by byl stěžovatel dalším advokátem zastoupen.
Ústavní stížností ze dne 26.5.2010 se stěžovatel domáhá soudní ochrany ústavních záruk takového výkonu volebního práva občanů České republiky, který by ve smyslu čl.22 Listiny základních práv a svobod (LZPS) zaručoval řádnou veřejnou kontrolu výsledků sčítání volebních hlasů odevzdaných ve volbách k tomu, aby nebyl ohrožen ústavní princip v čl.6 Ústavy, podle něhož politická rozhodnutí, a na ně navazující výkon státní moci, musejí vycházet z vůle většiny občanů ČR vyjádřené svobodným hlasováním.
Na důkaz reálnosti rizika utajeného protiústavního mocenského převratu zfalšováním výsledku voleb přiložil stěžoval k ústavní stížnosti ze dne 26.5.2010 rozsudek Spolkového ústavního soudu č. 2 BvC 3/07, 2 BvC 4/07 ze dne 3.3.2009. Rozsudkem stěžovatel doložil, že Spolkový ústavní soud poskytl občanům NSR soudní ochranu ústavních záruk řádného výkonu jejich volebního práva zákazem užití počítačů ve volbách do Spolkového sněmu. S odkazem na rozsudek se stěžovatel ústavní stížností ze dne 26.5.2010 domáhal, aby Ústavní soud poskytl občanům ČR zákazem užití počítačů ve volbách stejnou míru ústavně právní ochrany.
Důkaz : rozsudkem Spolkového ústavního soudu č. 2 BvC 3/07, 2 BvC 4/07 ze dne 3.3.2009,
soudu je k dispozici v soudním spise sp.zn. II.ÚS 1536/10

Přípisem Ústavního soudu sp.zn. II.ÚS 1536/10 ze dne 28.5.2010 bylo stěžovateli potvrzeno, že jeho ústavní stížnost ze dne 26.5.2010 byla postoupena k projednání II.senátu Ústavního soudu.
V příloze podání advokátní kanceláře stěžovatele ze dne 8.6.2010 byla ústavnímu soudu doručena plná moc udělená stěžovatelem dne 2.6.2010 advokátovi Mgr. Jaroslavovi Čapkovi pro zastupování stěžovatele v řízení sp.zn. II.ÚS 1536/10 před Ústavním soudem.
Ve smyslu ústavně zaručeného práva stěžovatele na právní pomoc v řízení před soudy podle čl.37 odst.2/ LZPS, nebylo o ústavní stížnosti stěžovatele ze dne 26.5.2010 Ústavním soudem dosud pravomocně rozhodnuto.
Právní zástupce stěžovatele se od stěžovatele pouze dověděl, že Ústavní soud v rozporu s čl.37 odst.2/ LZPS nechal stěžovateli doručit usnesení sp.zn. II.ÚS 1536/10 ze dne 21.7.2010, kterým v rozporu s čl.37 odst.2/ a odst.3/ LZPS, a na ně navazujícími ustanoveními zákona o Ústavním soudu, odmítl Ústavní soud ústavní stížnost stěžovatele ze dne 26.5.2010 projednat.
Stěžovatel proto na základě nově zjištěných skutečností a s přihlédnutím k výše uvedenému, podle ust.§ 75 odst.2 písm.a) zák. č. 182/1993 Sb. o Ústavním soudu, proti výsledkům voleb do Poslanecké sněmovny PČR v r.2010 a proti přípravě komunálních voleb a voleb do Senátu Parlamentu České republiky, volebními orgány podle zákona č.491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí, a zákona č.247/95 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky, jako proti jinému zásahu orgánů veřejné moci do volebního práva občanů České republiky podává na základě mandátu založeného Chartou základních principů evropské advokacie tuto
ú s t a v n í s t í ž n o s t :

Podle čl.5 Ústavy je politický systém České republiky založen na svobodném a dobrovolném vzniku a volné (tedy ústavně konformní) soutěži politických stran respektujících základní demokratické principy a odmítajících násilí jako prostředek k prosazení svých zájmů.
Podle čl.22 LZPS zákonná úprava všech politických práv a svobod a její výklad a používání musí umožňovat a ochraňovat svobodnou soutěž politických sil v demokratické společnosti.
Podle čl. 4 Ústavy jsou základní práva a svobody pod ochranou soudní moci.
Pro případ ústavní krize, kdy činnost ústavních orgánů a účinné použití zákonných prostředků jsou znemožněny, dává čl.23 LZPS právo občanům postavit se na odpor každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a základních svobod, založený Listinou.

Stěžovatel tvrdí, že jak při přípravě a konání voleb do Sněmovny Parlamentu České republiky konaných ve dnech 28.a 29.5.2010, tak při přípravě nadcházejících komunálních voleb a voleb do Senátu Parlamentu České republiky, byly postupem České strany sociálně demokratické (ČSSD) v předvolební kampani k oběma volbám označené ústavní principy natolik hrubě porušeny, že tento postup zakládá ústavní krizi politického systému České republiky.

ČSSD je jediným akcionářem Obchodní společnosti Cíl, akciová společnost v Praze, se sídlem Hybernská 7 – Lidový dům, Praha 1, IČ: 26165376.
Společnost Cíl byla ČSSD (nálezem Ústavního soudu uznána v r.2000 právní kontinuita ČSSD spojením se zahraniční sociální demokracií v r.1995) založena v r.1939. Podle předmětu činnosti zapsaného v Obchodním rejstříku byla společnost Cíl založena k tomu, aby pro ČSSD obstarávala ve vlastní režii činnosti spojené s prezentací a působením ČSSD jako politické strany.
Vymezení účelu založení společnosti Cíl zakladatelem současné vedení ČSSD nerespektuje. Po vymožení práv ČSSD ke společnosti Cíl stěžovatelem, jako nositeli vlastnických práv k historickému majetku ČSSD, ČSSD majetek společnosti Cíl jednoduše tuneluje.
Podle čl. 44 odst.2 Stanov ČSSD je majetek ve vlastnictví ČSSD jako celku a je jednotlivým orgánům ČSSD svěřován do užívání. Tyto s ním musí nakládat s péčí řádného hospodáře a užívat jej pouze ke stanoveným účelům a starat se o jeho řádnou ochranu, údržbu, obnovu a rozšiřování.
Důkaz : Stanovami ČSSD - čl.44 odst.2

Stanovy ČSSD nezmocňují její statutární orgány majetek ČSSD zatěžovat, či zcizovat.
Stanovami je ČSSD vázána i při výkonu práv jediného akcionáře společnosti Cíl.
Po vymožení majetkových práv ČSSD ke společnosti Cíl prodala ČSSD část areálu Lidového domu prostřednictvím společnosti Cíl. Zbývající část areálu si převedla ČSSD do svého vlastnictví. Utrženou kupní cenu v rozsahu necelé miliardy korun za prodej části areálu Lidového domu ČSSD v rozporu se Stanovami postupně ze společnosti Cíl vytunelovala formou „půjček a darů“ ČSSD.
Podle povinně zveřejňovaných, avšak nejednoznačných, ročních deklarací stavu hospodaření ČSSD, měla „půjčky a dary“ společnosti Cíl vynaložit ČSSD údajně na úhradu nákladů činnosti spojené s prezentací a působením ČSSD jako politické strany.
Namísto respektování účelu založení společnosti Cíl vymezeného zakladatelem, investováním prostředků získaných prodejem části areálu Lidového domu v rámci řádného hospodaření do společnosti Cíl jako vydavatele, obstaravatele reklamy pro ČSSD atd., promrhala ČSSD celou utrženou kupní cenu jejím vyplacením třetím subjektům pod deklarací objednávky těchto služeb.
Ve Sbírce Listin Obchodního rejstříku Městského soudu v Praze jsou zveřejněny účetní závěrky společnosti Cíl jen za léta 2006 až 2008. Společnost Cíl je však zveřejnila teprve v dubnu 2010.
Za r.2009 účetní závěrku dosud společnost Cíl nezveřejnila. Mimořádně nákladná předvolební kampaň ČSSD do Sněmovny PČR zakládá podezření, že z téměř miliardy korun utržené kupní ceny po prodeji části areálu Lidového domu, je nyní společnost Cíl bez finančních prostředků.
Důkaz : článkem internetového deníku iDNES ze dne 30.4.2010 „Samé ztráty, tak podniká
ČSSD. Za pár let prohospodařila přes půl miliardy“

Před volbami do Sněmovny PČR ČSSD veřejně deklarovala, že ve volbách získá počet hlasů odevzdaných voliči v její prospěch podle jí přímo či nepřímo objednaných předvolebních průzkumů „veřejného mínění“.
Objednanými předvolebními průzkumy „veřejného mínění“ ČSSD veřejnost nepřípustně před volbami manipulovala. Mimo jiné veřejnosti podsouvala, že dostane od státu tomu odpovídající výši příspěvků za volební hlasy získané ve volbách.
Na základě průzkumů „veřejného mínění“ si ČSSD prostřednictvím jí vlastněné společnosti Cíl před volbami sjednala s Fio, družstevní záložnou, V Celnici 1028/10, IČ 64946843, Smlouvou o úvěru č.101000006 ze dne 26.2.2010, úvěr v částce 180 mil.Kč na úhradu nákladů ČSSD v předvolební kampani, včetně dalších průzkumů „veřejného mínění“.
K zajištění úvěru 180 mil.Kč sjednala ČSSD s Fio, družstevní záložnou Smlouvu o zřízení zástavního práva ze dne 26.2.2010 k budově č.p. 1030 a pozemku č.parc. 499 na LV 448, kat.úz. Nové Město. Za společnost Fio, družstevní záložna, IČ 64946843 uzavřel smlouvu prokurista Ing.Ján Frenek.
Podle předmětu činnosti zapsaného v Obchodním rejstříku může Fio, družstevní záložna, IČ 64946843 poskytovat úvěry a otevírat akreditivy pro členy družstva.
Fio, družstevní záložna, IČ 64946843 má v Obchodním rejstříku zapsán základní kapitál ve výši 500.000,- Kč. Tato částka nemá transparentní vypovídající hodnotu o stavu kapitálu družstevní záložny.
Skutečná částka představující základní kapitál družstevní záložny splacený před podáním žádosti ČNB o povolení ke vzniku a podnikání družstevní záložny není v Obchodním rejstříku zapsána. Zákon v ust.§ 2 zák.č. 87/95 Sb. stanoví částku 35 mil.Kč jako minimální.
K minimální částce splaceného základního kapitálu činí částka 180 mil.Kč úvěru poskytnutého ČSSD prostřednictvím společnosti Cíl více jak její pětinásobek.
V souvislosti se zveřejněním údajů o tom, že Fio, družstevní záložna, IČ 64946843 porušila poskytnutím úvěru ČSSD pravidla ČNB bylo zveřejněno, že Česká národní banka udělila dne 5.5. 2010 bankovní licenci společnosti Fio.
Bankovní licenci však ČNB udělila nikoliv Fio, družstevní záložně, IČ 64946843, za kterou zástavní smlouvu s ČSSD uzavřel prokurista Ing.Ján Frenek.
Od ČNB obdržela bankovní licenci dne 5.5.2010 společnost Fio, burzovní společnost, a.s. se sídlem taktéž V Celnici 1028/10, avšak IČ 61858374. Podle Obchodního rejstříku Ing.Ján Frenek není statutárním zástupcem Fio, burzovní společnost, a.s., IČ 61858374.
Informace z jakého titulu poskytla Fio, družstevní záložna, IČ 64946843 společnosti Cíl, akciová společnost Praha úvěr 180 mil.Kč na náklady předvolební kampaně ČSSD v jejím průběhu, není v zástavní smlouvě zmíněna. Zástavní smlouva je veřejně dostupná ve sbírce listin na katastrálním úřadu. Přestože je zástavní smlouva deklarována jako příloha č.2 k úvěrové smlouvě, smlouva o úvěru č.101000006 ze dne 26.2.2010 není veřejně přístupná. Ve své internetové prezentaci nabízí Fio, družstevní záložna, IČ 64946843 svým klientům kontokorentní úvěr jako drobnou půjčku pro stálé klienty
Důkaz : vyžádáním stanoviska odboru bankovního dohledu ČNB soudem o přípustnosti
smlouvou o úvěru č.101000006 ze dne 26.2.2010, nechť předloží Fio, družs.záložna
výpisem z katastru nemovitostí, LV 448, kat.úz. Nové Město, ze dne 12.7.2010
smlouvou o zřízení zástavního práva ze dne 26.2.2010
výpisem Fio, družstevní záložna, IČ 64946843 z Obchodního rejstříku
výpisem Fio, burzovní společnost, a.s., IČ 61858374 z Obchodního rejstříku

Nezávisle na pravidlech ČNB a stanovisku jejího odboru bankovního dohledu, je podle ust.§ 1 zák.č. 87/95 Sb. družstevní záložna družstvo, které je zřízeno pro podporu hospodaření svých členů. Záložně je povoleno vykonávat pouze činnosti stanovené zákonem v rozsahu povolení ČNB. Rozsah povolení ČNB je zapsán v předmětu činnosti družstevní záložny v Obchodním rejstříku.
Podle ust.§ 1 zák.č. 87/95 Sb. o úvěrních družstvech je družstevní záložna povinna při svém podnikání postupovat obezřetně a s náležitou péčí způsobem, který neohrožuje návratnost vkladů jejích členů. Pod sankcí neplatnosti přímo ze zákona nesmí uzavírat zejména takové smlouvy, které zavazují družstevní záložnu k hospodářsky neodůvodněnému plnění.
Těžko si představit transparentnější příklad hospodářsky neodůvodněného plnění, než je půjčka politické straně na předvolební kampaň. Leda, že by protihodnotou poskytnuté půjčky mělo být rozhodnutí Česká národní banky, resp. členů bankovní rady napojených na ČSSD, o udělení bankovní licence dne 5.5. 2010 společnosti Fio, burzovní společnost, a.s.
Poskytnutí půjčky 180 mil.korun ČSSD na předvolební kampaň společností Fio družstevní záložna, bylo v době uzavření Smlouvy o úvěru č.101000006 ze dne 26.2.2010 zveřejněno v médiích. Členové bankovní rady České národní banky, kteří odsouhlasili udělení bankovní licence dne 5.5. 2010 společnosti Fio, burzovní společnost, a.s. jsou proto důvodně podezřelí, že vzhledem ke své zákonné povinnosti odborné péče jím mělo a muselo být známo, že ČNB uděluje bankovní licenci za okolností nasvědčujících podezření, že bankovní licence je reciprocitou za půjčku politické straně poskytnutou na předvolební kampaň za okolností nasvědčujících úvěrovému podvodu.
Přitom Fio, družstevní záložna porušila povinnost obezřetného postupu před uzavřením úvěrové smlouvy i tím, že společnost Cíl neměla v době uzavření Smlouvy o úvěru č.101000006 ze dne 26.2.2010 zveřejněny ve Sbírce Listin Obchodního rejstříku Městského soudu v Praze aktuální účetní závěrky.
Ve smyslu čl.5 Ústavy lze uzavřít, že v rámci volné (ústavně konformní) soutěže politických stran odporuje základním demokratickým principům, aby kterákoliv z politických stran financovala svojí předvolební kampaň z peněžních prostředků získaných nezákonným způsobem, a to dokonce za okolností nasvědčujících politické korupci zneužitím pravomoci ČNB.
Takováto praxe vykazuje znaky podvodného jednání nejen vůči klientům družstevní záložny, kteří jí svěřují svoje peníze, ale i vůči všem občanům České republiky závislých na stabilitě české koruny, a je proto v rámci regulérní soutěže politických stran ústavně naprosto nepřípustná.
Odporuje-li Smlouva o úvěru č.101000006 ze dne 26.2.2010 nejen zák.č. 87/95 Sb., ale i čl.5 Ústavy, je tato smlouva ze zákona podle ust.§ 39 OZ neplatná. Právní účinky neplatnosti úvěrové smlouvy se vztahují i na Smlouvu o zřízení zástavního práva ze dne 26.2.2010, která měla vrácení úvěru 180 mil.Kč zajišťovat, s důsledky pro členy družstva Fio, družstevní záložna, IČ 64946843 z toho vyplývajícími.
Důkaz : výpisy z katastru nemovitostí, LV 448, kat.úz. Nové Město, ze dne 12.7.2010
smlouvou o zřízení zástavního práva ze dne 26.2.2010
výpisem Fio, družstevní záložna, IČ 64946843 z Obchodního rejstříku
výpisem Fio, burzovní společnost, a.s., IČ 61858374 z Obchodního rejstříku
článkem internet.deníku iDNES.cz ze dne 7.4.2010 „Půjčka pro ČSSD je pro
kampeličku bez rizika, strana získá státní dotaci“

Pouze souhrou náhod nezískala ČSSD ve volbách do sněmovny Parlamentu ČR ve dnech 28.a 29.5.2010 volební hlasy v počtu odpovídajícím předvolebním průzkumům.
Je veřejně známo, že ČSSD není schopna vysoké náklady, které vynaložila na předvolební kampaň do Sněmovny PČR uhradit.
Důkaz : článkem internetového deníku Aktuálně.cz ze dne 12.7.2010 „Lidový dům na
prodej? Po volbách nemá ČSSD peníze.“.

Uvedený postup ČSSD v předvolební kampani k oběma volbám svědčí o tak hluboké ústavní krizi politického systému České republiky, která bezprostředně ohrožuje ústavní zřízení státu zásahy organizovaného zločinu do politických rozhodnutí státu, od manipulace voleb až po ohrožování nezávislosti České národní banky, na které je závislá stabilita národní měny.
V případě nečinnosti ústavních orgánů, a v důsledku toho znemožnění účinného použití zákonných prostředků k ochraně ústavního demokratického státního zřízení hrozí stav, kdy občanům nezbude, než ochranu ústavního demokratického státního zřízení prosadit proti vůli zkorumpované státní moci.
K předejití této situace stěžovatel navrhuje, aby Ústavní soud aplikoval ust. 11 odst.2/ písm.k) zák. č. 182/1993 Sb. o Ústavním soudu a tuto ústavní stížnost na soudní ochranu volebního práva občanů, s dále uvedeným návrhem, projednal v plénu Ústavního soudu.

Stěžovatel navrhuje, aby Ústavní soud jako soudní orgán ochrany ústavnosti vydal tento
n á l e z :
1. Určuje se, že Česká strana sociálně demokratická uzavřením ze zákona neplatné Smlouvy o
úvěru č.101000006 ze dne 26.2.2010 v době předvolební kampaně do Sněmovny
Parlamentu České republiky porušila čl.5 Ústavy, když úvěrovým podvodem získala
protiprávně finanční výhodu na úkor ostatních kandidujících politických stran, a tím
porušila ústavně konformní rovnou soutěž politických stran.
2. Výsledky voleb do Sněmovny Parlamentu České republiky vyhlášené dne 29.5.2010 se v
případě kandidátů zvolených za. Českou stranu sociálně demokratickou ruší.
3. České straně sociálně demokratické se účast v doplňujících volbách do Sněmovny
Parlamentu České republiky, ve volbách do Senátu Parlamentu České republiky, a
komunálních volbách konaných dne 14. a 15.10.2010 zakazuje.
4. Česká strana sociálně demokratická je povinna příspěvek za volby do Sněmovny
Parlamentu České republiky konaných v r.2010 vrátit do státního rozpočtu.
5. Počínaje volbami do Senátu Parlamentu České republiky, a komunálních volbách konaných
dne 14. a 15.10.2010 se užití počítačů ve volbách volebním orgánům zakazuje.
6. Do doby přijetí zákona upravujícího licenční řízení agentur pro průzkumy veřejného mínění
se v předvolebním období zveřejňování průzkumů veřejného mínění zakazuje.JUDr.Zdeněk Altner


Přílohy :
- Stanovy ČSSD - čl.44 odst.2
- článek internetového deníku iDNES ze dne 30.4.2010 „Samé ztráty, tak podniká ČSSD. Za
pár let prohospodařila přes půl miliardy“
- výpis z katastru nemovitostí, LV 448, kat.úz. Nové Město, ze dne 12.7.2010
- smlouva o zřízení zástavního práva ze dne 26.2.2010
- výpis Fio, družstevní záložna, IČ 64946843 z Obchodního rejstříku
- výpis Fio, burzovní společnost, a.s., IČ 61858374 z Obchodního rejstříku
- článek internet.deníku iDNES.cz ze dne 7.4.2010 „Půjčka pro ČSSD je pro kampeličku
bez rizika, strana získá státní dotaci“
- článek internetového deníku Aktuálně.cz ze dne 12.7.2010 „Lidový dům na prodej? Po
volbách nemá ČSSD peníze.“.
- plná moc ze dne 3.10.2010

Informace z Tiskové konference ze dne 12.10.2010

Informace k tiskové konferenci konané dne 12.10.2010
- včera byla v mém zastoupení advokátem Mgr.Jaroslavem Čapkem podána Ústavnímu soudu
ústavní stížnost s označením důkazů, že Česká strana sociálně demokratická dosáhla
vítězství ve volbách do Poslanecké sněmovny PČR v květnu 2010 za podmínek
nasvědčujících spáchání úvěrového podvodu uzavřením ze zákona neplatné Smlouvy o
úvěru č.101000006 ze dne 26.2.2010, kterou družstevní záložna Fio poskytla ČSSD částku
180mil.Kč na financování předvolební kampaně ČSSD do Sněmovny Parlamentu České
republiky

- smlouvu o úvěru s družstevní záložnou Fio na částku 180mil.Kč uzavřela ČSSD, přestože si
musela být vědoma, že družstevní záložna Fio není bankou, podle předmětu činnosti může
poskytovat úvěry svým členům a zákon o družstevních záložnách, družstevním záložnám
výslovně zakazuje uzavírat smlouvy k hospodářsky neodůvodněnému plnění s tím, že
takovéto smlouvy jsou přímo ze zákona neplatné

- 6.5.2010 byla zveřejněna zpráva, že společnost Fio obdržela za půjčku ČSSD na financování
předvolební kampaně od České národní banky bankovní licenci, bankovní licence byla ČNB
udělena nikoliv Fio družstevnní záložně, ale Fio burzovní společnosti

- financování předvolební kampaně jakékoliv politické strany reciprocitou za udělení
bankovní licence Českou národní bankou společnosti Fio burzovní společnost a.s. není a
nemůže být hospodářsky odůvodněným plněním, neboť již jen podezření z úvěrového
podvodu družstevní záložnou Fio vylučuje ze zákona důvěryhodnost společnosti Fio
burzovní společnost a.s. jako žadatele o bankovní licenci, a vydání bankovní licence
reciprocitou za financování předvolební kampaně politické strany je čistou politickou
korupcí ohrožující nejen kredit ČNB, ale i národní měny, tedy české koruny

- je v rozporu s elementárními principy právního státu (viz Preambuli Ústavy), aby Česká
národní banka ovlivňovala rovnou (tedy ústavně konformní) soutěž politických stran ve
volbách zneužíváním své pravomoci vydáním bankovní licence k tomu, aby úvěrovým
podvodem poskytnutou částkou 180 mil.Kč zvýhodnila kteroukoliv politickou stranu
ve volbách

- ústavní stížností byly Ústavnímu soudu takto označeny důkazy nasvědčující, že ČSSD
spáchala úvěrový podvod uzavřením smlouvy s družstevní záložnou Fio, když v období
posledních let pobírala mnohasetmilionové příspěvky ze státního rozpočtu, a přesto navíc
ČSSD dokázala jako jediná politická parlamentní strana vytunelovat téměř miliardu korun
ze své společnosti Cíl a.s., kterou Cíl obdržel v r.2001 za prodej části areálu Lidového domu

- protože žádná z ostatních politických stran nestačila, a ani nemohla, utratit za předvolební
kampaně v průběhu posledních let nad rámec státních příspěvků navíc téměř miliardu
korun, nasvědčuje to podezření, že ČSSD provozovala svého druhu „volební byznys“ na
principu svého druhu perpetuum mobile, podezření, že ČSSD uplácela agentury pro
průzkum veřejného mínění, aby pro ČSSD příznivými průzkumy manipulovaly agentury
veřejné mínění, přičemž nejsou záruky, že „průzkumy“ mělo být „kryto“ zfalšování
výsledků voleb podle „průzkumů“, aby zfalšováním výsledků voleb byly zajištěny vysoké
příspěvky vyplácené ČSSD ze státního rozpočtu

- spáchání veřejného úvěrového podvodu je natolik závažná věc, že nasvědčuje vysvětlení, že
ČSSD v průběhu nečekaně dlouhé volební kampaně „došly“ peníze na financování
„volebního byznysu“ z peněz Cíle, a proto jí nezbývalo, než si půjčit 180 mil.Kč od Fio

- bez ohledu na toto podezření je nesporné, že důkazy označenými ústavní stížností
Ústavnímu soudu je doloženo spáchání úvěrového podvodu ČSSD uzavřením ze zákona
neplatné úvěrové smlouvy s družstevní záložnou Fio, a proto je ústavní stížností Ústavnímu
soudu navrženo, aby vydal tento
n á l e z :
1. Určuje se, že Česká strana sociálně demokratická uzavřením ze zákona neplatné Smlouvy o
úvěru č.101000006 ze dne 26.2.2010 v době předvolební kampaně do Sněmovny
Parlamentu České republiky porušila čl.5 Ústavy, když úvěrovým podvodem získala
protiprávně finanční výhodu na úkor ostatních kandidujících politických stran, a tím
porušila ústavně konformní rovnou soutěž politických stran.
2. Výsledky voleb do Sněmovny Parlamentu České republiky vyhlášené dne 29.5.2010 se v
případě kandidátů zvolených za. Českou stranu sociálně demokratickou ruší.
3. České straně sociálně demokratické se účast v doplňujících volbách do Sněmovny
Parlamentu České republiky, ve volbách do Senátu Parlamentu České republiky, a
komunálních volbách konaných dne 14. a 15.10.2010 zakazuje.
4. Česká strana sociálně demokratická je povinna příspěvek za volby do Sněmovny
Parlamentu České republiky konaných v r.2010 vrátit do státního rozpočtu.
5. Počínaje volbami do Senátu Parlamentu České republiky, a komunálních volbách konaných
dne 14. a 15.10.2010 se užití počítačů ve volbách volebním orgánům zakazuje.
6. Do doby přijetí zákona upravujícího licenční řízení agentur pro průzkumy veřejného mínění
se v předvolebním období zveřejňování průzkumů veřejného mínění zakazuje.
- Ústavnímu soudu označené důkazy jsou všechny k dispozici ve veřejně přístupných
databázích Obchodního rejstříku a katastru nemovitostí, pouze úvěrová smlouva veřejně
přístupná není, je k dispozici u představenstva Cil, u ČSSD jako zástavního věřitele, a u
družstevní záložny Fio, zde vycházím z obsahu zástavní smlouvy v katastru nemovitostí,
kterou uzavřela ČSSD a ze zpráv zveřejněných médii

- podle Ústavy mají politická rozhodnutí z vůle většiny občanů vyjádřené svobodným
hlasováním v řádných, veřejně transparentních volbách

- je na Ústavním soudu, zda řádným a včasným projednáním ústavní stížnosti zabrání, aby
výsledky voleb v České republice mohly být i nadále manipulovány úvěrovými podvody,
nebo veřejně poskytne pomoc tomu, aby státní moc v České republice byla ovládána
organizovaným zločinem

- kromě Ústavního soudu leží největší odpovědnost na Bezpečnostní informační službě, která
má mimořádné zákonné pravomoci k tomu, aby plnila úkoly Úřadu na ochranu Ústavy,
protože tyto úkoly BIS neplní a vůči hrozbě volebních podvodů zůstává nečinná, vystavuje
se podezření, že sama je organizuje
- uvidíme jestli BIS a ostatní orgány činné v trestním řízení stačí v rámci boje proti korupci na
uvedené skutečnosti reagovat dříve, než odpovědné osoby stačí opustit území ČR

- vyzýváme všechny politické strany, které mají zájem se od hrozby volebních podvodů
distancovat, a všechny skutečně nezávislé kandidáty v nadcházejících volbách, aby se k
včera podané ústavní stížnosti, která bude od 13.10.2010 zveřejněna na adrese
altner.blogspot.com, připojili

V Praze dne 12.10.2010 Zdeněk Altner