16. 6. 2010

Výzva Měst.soudu k zaplacení SOP za žalobu

JUDr. Zdeněk Altner advokát
Nad Olšinami 2445/ 27, 100 00 Praha 10, ČR zapsaný u ČAK pod ev.č. 5648
s pozastaveným výkonem advokacie ke stížností Ing. J. P.z ČSSD představenstvem ČAK,
Kominárska 2,4, 839 04 Bratislava 32, SR zapsaný u SAK pod ev.č. 0766
v rámci „solidarity“ R.Fica s J.P.vyškrtnutý představenstvem SAK¬¬¬_____________________

JUDr.Jan Sváček, předseda
Městského soudu v Praze
Spálená 2
112 16 P r a h a 2
Spěchá !
V Praze dne 11.6.2010

Výzva věřitele podle ust.§ 563 o.z. k plnění dluhu Městským soudem v Praze

Pane předsedo,
s odvoláním na čl. 95 odst.1/ Ústavy České republiky vyzval podáními ze dne 9.5.2008, a ze dne 12.6.2008 podle ust. § 563 obč.zák. v mém zastoupení advokát JUDr.Milan Hulík konkurzní soudce Městského soudu v Praze :
1/ v konkurzním řízení úpadce OSAN o.p. v likvidaci vedeném pod sp.zn. 94 K 10/94,
2/ a v konkurzním řízení úpadce Agrox a.s. vedeném pod sp.zn. 94 K 6/95,
aby vyplatili byť formou zálohy na odměnu, nejpozději do 30.6.2008
mému věřiteli podle přiložené zástavní smlouvy ze dne 24.4.2008
společnosti H – Holding AG se sídlem Steinhausen, Hinterbergstrasse 26, 6330 Cham, ve Švýcarsku,
na účet číslo 4175 743504-12, IBAN: CH32 0483 5074 3504 1200, Clearing-Nr. 4835 / BIC: CRESCHZZ70A der Credit Suisse, Chur,
k úhradě dluhu zajištěného zástavou částku 8,5 milionů Kč.
Výplata zástavou zajištěného dluhu 8.5.mil.korun měla být provedena na uspokojení mých nároků na odměnu správce konkurzní podstaty, které podle vyúčtování předložených soudu činí podle vyhl. č.278/2006 Sb. částku 11.152.307,- Kč celkem.
Podle ust.§ 31 odst.1/ věta druhá ZKV není výplata hotových výdajů a odměna správce vázána na rozvrhové usnesení soudu. Nárok na odměnu správce vzniká ze zákona ve výši určené vyhláškou Ministerstva spravedlnosti.
Podáními ze dne 21.5.2008 a ze dne 12.6.2008 Vás jako statutárního zástupce advokát JUDr.Hulík upozornil, že marným uplynutím lhůty 30.6.2008 hrozí škoda 24.257.240.943,-Kč propadnutím předmětu zástavy sjednaného zástavní smlouvou ze dne 24.4.2008.
Předmětem zástavy sjednané zástavní smlouvou dne 24.4.2008 v Churu byly moje pohledávky za Českou stranou sociálně demokratickou /ČSSD/ z titulu mandátní smlouvy ze dne 2.5.1997 na zastupování kauzy Lidového domu, dle přiloženého vyúčtování provedeného k datu 30.6.2008 částkou 24.257.240.943,-Kč.
Přípisem JUDr.Jaromíra Jirsy, pověřeného výkonem funkce místopředsedy Městského soudu v Praze sp.zn.Spr 1791/2008 ze dne 11.6.2008, soud výplatu částky 8,5 mil Kč zástavnímu věřiteli odmítl. Předmět zástavy propadl podle práva Jihoafrické republiky sjednaného rozhodčí doložkou ve smlouvě švýcarskému věřiteli.
Ve vyjádření soudce Městského soudu v Praze JUDr.Pavla Janouta ze dne 3.6.2008 přiloženému k přípisu se potvrzuje, že z částky téměř 120 mil.Kč, které jsem po zpeněžení majetku úpadce OSAN nechal v r.2000 na účtech úpadce byla za dohledu soudu zpronevěřena i částka přes 8,5mil.Kč náležící mi ze zákona na odměně správce.
V současné době probíhají jednání o postoupení mého nároku na náhradu škody ve výši 24.257.240.943,-Kč zahraničnímu investorovi a připravuje se žaloba proti České republice.

Dnešního dne byla Obvodnímu soudu pro Prahu 1 doručena v zastoupení advokáta Mgr.Jaroslava Čapka moje žaloba ze dne 8.6.2010 proti :

Žalované 1.: Česká strana sociálně demokratická, se sídlem Hybernská 7- Lidový
dům, Praha 1, za kterou jedná podle čl. XXX stanov České strany sociálně demokratické, registrovaných Ministerstvem vnitra ČR pod č.j. II/S – OVS/1-1795/97 odstupující předseda strany Ing. Jiří Paroubek,

Žalované 2.: Obchodní společnost Cíl, akciová společnost Praha, se sídlem
Hybernská 7 – Lidový dům, Praha 1, IČ: 26165376

Žalovanému 3.: Jiří Paroubek po odstoupení z funkce předsedy žalované 1., do doby
jejího předání, pod adresou žalovaných 1. a 2.

na zaplacení částky 176.364.070,-Kč s příslušenstvím žalovanými, z titulu náhrady škody a návrhem na vydání předběžného opatření k zajištění dobytnosti soudně vymáhaného nároku.

Článkem internetového deníku Aktuálně c.z. ze dne 31.5.2010 „Lidový dům je na
prodej? Po volbách nemá ČSSD peníze“ a článkem internetového deníku ePortál - Politika aktuálně- „No nevolte to! Umíme prožrat vše. Vaše ČSSD“ze dne 8.6.2010 dokládám veřejně známé podezření, že pod krytím nákladů na předvolební kampaň byl vedením ČSSD tunelován majetek, který jsem zastoupením ČSSD vymohl, a že o stavu tohoto majetku panují závažné pochybnosti.
Jako věřitel evidující pohledávku ve výši 11.152.307,- Kč za Městským soudem v Praze z titulu nároku na odměnu ve shora označených konkurzech si zdvořile dovoluji
vyzvat podle ust.§ 563 o.z.
Městský soud v Praze, aby z těchto podle ZKV mě náležících prostředků jako poddlužník uhradil bez zbytečného odkladu Obvodnímu soudu v Praze 1 v plné výši soudní poplatky související s podáním žaloby.
Současně si dovoluji Městský soud v Praze zdvořile požádat, aby nejpozději do 15.6.2010 doručil na adresu mojí advokátní kanceláře v Praze 10, Nad Olšinami 27 písemné potvrzení, že platba soudních poplatků za podání mojí žaloby ze dne 8.6.2010 Obvodnímu soudu pro Prahu 1 byla Městským soudem bez zbytečného odkladu provedena, a že s úhradou případných veškerých dalších nákladů souvisejících s žalobou do výše mě náležící částky 11.152.307,- Kč Městský soud v Praze souhlasí.
Výslovně upozorňuji, že z celé řady dalších zdrojů se mi dostávají informace, že vedení ČSSD nemá ani na pokrytí svých dluhů mimo mandátní smlouvu ze dne 2.5.1997 finanční prostředky a reálně hrozí její bankrot a tedy i nedobytnost žalobou uplatněného nároku.
Jestliže bude odkladem vydání předběžného opatření Obvodním soudem pro Prahu 1 zmařeno vymožení nároku na náhradu škody 176.364.070,-Kč s příslušenstvím proti žalovaným, přikročím bez dalšího k podání žaloby proti České republice.
Po marném uplynutí lhůty 15.6.2010 mám zato, že škoda 176.364.070,-Kč s příslušenstvím bezprostředně hrozí a uplatnění mimořádných prostředků je na místě.

JUDr.Zdeněk Altner
Přílohy :
- žaloba ze dne 8.6.2010 doručená podatelně Obvodního soudu pro Prahu 1 dne 11.6.2010
s návrhem na vydání předběžného opatření
- článek internetového deníku Aktuálně c.z. ze dne 31.5.2010 „Lidový dům je na
prodej? Po volbách nemá ČSSD peníze“.
- článek internetového deníku ePortál - Politika aktuálně- „No nevolte to! Umíme
prožrat vše. Vaše ČSSD“ze dne 8.6.2010

Žádné komentáře:

Okomentovat