8. 6. 2010

Petice eurokomisařce pro spravedlnost

JUDr. Zdeněk Altner advokát
Nad Olšinami 2445/ 27, 100 00 Praha 10, ČR zapsaný u ČAK pod ev.č. 5648
s pozastaveným výkonem advokacie ke stížností Ing. J. P.z ČSSD představenstvem ČAK,
Kominárska 2,4, 839 04 Bratislava 32, SR zapsaný u SAK pod ev.č. 0766
v rámci „solidarity“ R.Fica s J.P.vyškrtnutý představenstvem SAK¬¬¬_____________________

Viviane Reding
European Commission
Vice-President in charge
of Justice,
Fundamental Rights and
Citizenship
BE-1049 Brussels
Belgium
Předběžně faxem,
souběžně poštou s přílohami

V Praze dne 31.5.2010

Petice podaná na základě mandátu advokáta založeného Etickým kodexem advokátů v Evropské unii
s odvoláním na článek 20 Smlouvy o fungování Evropské unie
na zahájení řízení proti České republice k zaujetí stanoviska,
zda podle standardů komunitárního práva je možno svěřit soudní ochranu volebního práva občanů členské země EU, v tomto případě České republiky,
jako součásti základních práv občanů EU, ke zvolení legitimních zastupitelských orgánů způsobem volby, odpovídajícím standardům komunitárního práva,
do výkonu pravomoci takového soudního orgánu, který veřejně pozmění obsah soudního protokolu svého jednání, aby rozhodl o listině, která není opatřena zákonnými náležitostmi k založení pravomoci soudu.Přílohy :
nález Ústavního soudu sp.zn. IV.ÚS 128/06 ze dne 11.11.2009
ústavní stížnost doručenou dne 18.5.2010 v zastoupení advokáta Mgr.Jaroslava Čapka
Ústavnímu soudu, včetně příloh
výzva ze dne 18.5.2010 stížností nedotčeným soudcům Ústavního soudu,
včetně ostatních příloh
přípis Ústavního soudu sp.zn.Spr.ÚS 148/10 ze dne 20.5.2010
ústavní stížnost ze dne 26.5.2010 proti přípravě voleb do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky, včetně příloh
přípis Ústavního soudu sp.zn. II.ÚS 1536/10 ze dne 28.5.2010
článek internetového deníku iDNES ze dne 28.5.2010 „Advokát Altner napadl použití počítačů při sčítání výsledku voleb“
článek internetového deníku NEVIDITELNÝ PES ze dne 31.5.2010 „Zakažte agenturám plést se do voleb“


IČ: 44265255 tel./fax: 00420274775890
DIČ: CZ471003016 e-mail: altner.zdenek@seznam.cz

Vážená paní,

jako advokát, a člen České advokátní komory působící v rámci CCBE (COUNCIL OF BARS AND LAW SOCIETIES OF EUROPE), se tímto dovolávám
- mandátu zvláštní role advokáta členské země EU ve společnosti založené na principech
právního státu, zakotvené v Etickém kodexu advokátů v Evropské unii ve znění přijatém na
plenárním zasedání CCBE dne 6.12.2002 (dále jen Etický kodex), spočívající v povinnosti
advokáta sloužit zájmům spravedlnosti stejně jako zájmům těch, jejichž práva a svobody je
pověřen advokát prosazovat a hájit,
- jakož i Doporučení výboru ministrů členským státům ke svobodě výkonu advokáta
DOP.(2000) 21.
Jako občan České republiky /ČR/, a tedy i Unie, se současně odvolávám na petiční právo občana EU podle čl.20 Smlouvy o fungování Evropské unie /SEU/.
Obracím se na Vás ve vztahu k Vaší pravomoci komisařky EU pro spravedlnost, základní práva a občanství, ve funkci místopředsedkyně Komise EU.

Funkce advokacie jako svobodné a nezávislé profese je ve všech civilizovaných společnostech vázána dodržováním etických pravidel stanovených jako zásadní záruka ochrany lidských práv občanů vůči státní moci. Je-li tato funkce advokacie ohrožena, ukládá Preambule Etického kodexu advokátům vůči veřejnosti, zákonnou a morální povinnost, zkoumat příčinu ohrožení této záruky ochrany lidských práv občanů.
Zneužívání státní moci proti advokátovi, kteroukoliv politickou stranou je ohrožením záruky ochrany lidských práv občanů vůči státní moci.
Je proto podle Etického kodexu mojí právní i morální povinností advokáta zkoumat ústavní a právní legitimitu postupu, kterým politické strany přístup k výkonu státní moci získávají, a v případě pochybnosti o zaručení volebního práva občanů se soudní ochrany práv občanů dovolávat.
I když volby do parlamentu členských zemí EU nejsou bezprostředně upraveny komunitárním právem jako volby obecní, či volby do Evropského parlamentu, způsob výkonu volebního práva ve volbách obecně, podléhá v každé členské zemi obdobným právním a zvykovým standardům. Od nasazení výpočetní techniky až po způsob mediální prezentace. Rizika zmanipulování těchto voleb se tak vzájemně prolínají.

Dne 27.5.2010 jsem doručil Ústavnímu soudu v Brně ústavní stížnost ze dne 26.5.2010. Stížností se domáhám podle zákona o Ústavním soudu (ust.§ 75 odst.2, písm.a) zák.č.182/1993 Sb.) ústavně právní ochrany volebního práva občanů ČR proti přípravě voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, tak jak byla prováděna volebními orgány podle zákona o volbách do Parlamentu ČR (č.247/95 Sb.), jako proti jinému zásahu orgánů veřejné moci do ústavně zaručených práv občanů ČR.
Přípisem Ústavního soudu sp.zn. II.ÚS 1536/10 ze dne 28.5.2010 mi bylo potvrzeno postoupení mojí ústavní stížnosti ze dne 26.5.2010 k projednání II.senátu Ústavního soudu.
Součástí povinnosti advokáta podle Etického kodexu je i povinnost zkoumat, jak bude v řízení o ústavní stížnosti před soudem zajištěna soudní ochrana voličského práva občanů ČR nestranným a nezávislým soudem.
V tomto směru mám jako advokát praktické poznatky zpochybňující způsobilost Ústavního soudu v Brně projednat mojí ústavní stížnost ze dne 26.5.2010 na soudní ochranu volebních práv občanů ČR nezávisle a nestranně.

Moje pochybnosti o nestrannosti a nezávislosti Ústavního soudu vycházejí ze způsobu projednání ústavní stížnosti, kterou podal v mém zastoupení na ochranu mých práv advokáta a občana advokát Mgr.Jaroslav Čapek. Ústavní stížnost advokáta Mgr.Jaroslava Čapka byla doručena Ústavnímu soudu dne 18.5.2010. Advokát Mgr.Jaroslav Čapek stížností uplatnil právo na moji ústavněprávní ochranu proti postupu soudců IV.senátu Ústavního soudu v řízení sp.zn. IV.ÚS 128/06 na jednání soudu dne 11.11.2009.
Soudci IV.senátu Ústavního soudu na jednání dne 11.11.2009 ve věci mojí smlouvy s politickou stranou, jejímž členem byl i předseda Ústavního soudu JUDr.Pavel Rychetský, parlamentní Českou stranou sociálně demokratickou (ČSSD), mi jako advokátovi upřeli právo jednat a vyjádřit se před soudem, a to i jen jako svědek.
Soudci pozměnili obsah protokolu o jednání soudu zamlčením námitky nedostatku pravomoci Ústavního soudu. V jednání před soudem byla výslovně podána námitka nedostatku pravomoci soudu, pro nedostatek zákonem stanoveného podpisu stěžovatele, a jeho právního zástupce, na listině označené jako ústavní stížnost. Podpis ústavní stížnosti oprávněnou osobou je zákonem stanovená náležitost k založení pravomoci Ústavního soudu.
Na politickou objednávku dopisem předsedy ČSSD, vydali soudci předem připravený nález, kterým v průběhu předvolební kampaně do Sněmovny Parlamentu ČR zpochybnili závazky ČSSD, z titulu mého nároku na odměnu advokáta, ze smlouvy uzavřené se mnou jako advokátem. Zpochybněním smluvních závazků umožnili soudci této straně vynaložit enormní částky na předvolební kampaň ČSSD z peněz jejích věřitelů.

Moje petice ze dne 31.5.2010 není podávána přímo proti vlastnímu nálezu Ústavního soudu ze dne 11.11.2009. Nerozebírám proto podrobněji obsah nálezu. Pouze podotýkám, že soudci zavázali obecné soudy České republiky do budoucna k tomu, aby výkonem soudní pravomoci nerespektovaly zásadu „Pacta sunt servanda“, a advokáty diskriminovaly tak, že podle nálezu není v textu právních úkonů sepsaných advokátem vůle smluvních stran, s výjimkou soudců Ústavního soudu, nikomu jinému, včetně soudců obecných soudů, „poznatelná“.
Ústavní stížnost podaná advokátem Mgr.Jaroslavem Čapkem byla předložena všem ostatním jedenácti stížnosti nedotčeným soudcům Ústavního soudu, aby zaujali stanovisko, zda funkci ústavního soudce vykonávají stejným způsobem, jako tomu je v případě soudců IV.senátu Ústavního soudu.
Vedoucí úředního aparátu, generální sekretář Ústavního soudu, odmítnul s vědomím předsedy Ústavního soudu přípisem Ústavního soudu sp.zn.Spr.ÚS 148/10 ze dne 20.5.2010 ústavní stížnost advokáta Mgr.Jaroslava Čapka zařadit k projednání Ústavním soudem. Zařadil jí do korespondence úředního aparátu soudu s tím, že ani kárné řízení proti soudcům IV.senátu předseda Ústavního soudu zahajovat nehodlá. V rozporu se zákonem o Ústavním soudu se podle přípisu nebude stížností advokáta Mgr.Jaroslava Čapka Ústavní soud dále zabývat.
Ústavní slib soudců Ústavního soudu dodržovat při výkonu funkce soudce Ústavního soudu zákon o Ústavním soudu byl postupem Ústavního soudu natolik hrubě porušen, že zakládá pochybnost o způsobilosti Ústavního soudu poskytnout soudní ochranu volebnímu právu občanů České republiky projednáním mojí ústavní stížnosti ze dne 26.5.2010.

Před ukončením voleb bylo dne 28.5.2010 internetovými médii zveřejněno, že jsem podal stížnost na protiústavnost přípravy voleb. Vyhlášené výsledky voleb do Sněmovny parlamentu ČR se zásadně liší od předvolebních průzkumů veřejného mínění. Podle průzkumů měla ve volbách ČSSD spolu s proruskou KSČM získat v Poslanecké sněmovně PČR většinu poslanců.
V České republice zákon nereguluje podmínky podnikání agentur pro výzkum veřejného mínění. Chybí zákonné překážky k tomu, aby agentury skrytě neobchodovaly s ovlivňováním veřejného mínění v ČR zmanipulovanými výsledky průzkumů.
Výsledky zákonem neregulovaných průzkumů používají představitelé Ruské federace jako záminky pro zasahování do zahraničně politické orientace České republiky. Například při příležitosti odchodu z funkce prezidenta projevil Vladimír Putin obavy z ohrožení demokracie v České republice jednáním vlády ČR s USA o výstavbě radaru, když podle průzkumů veřejného mínění je to v rozporu s vůlí většiny občanů ČR.
Před volbami do Sněmovny parlamentu ČR podmínila proruská KSČM povolební podporu vlády ČSSD vystoupením České republiky z NATO.
Nejsou dostatečné záruky proti riziku zneužití skrytého zmanipulování voleb k nedemokratickému mocenskému převratu v České republice nastolením takové politické reprezentace, která by v ruském zájmu usilovala o vystoupení České republiky z demokratických struktur NATO a EU.
Riziko nastolení nedemokratické politické reprezentace skrytým zmanipulováním výsledků voleb v kterékoliv členské zemi EU se bezprostředně dotýká plnění závazků z komunitárního práva členskými zeměmi a tedy zájmů všech členských zemí EU.

S odvoláním na mandát založený Etickým kodexem jako advokát
navrhuji,
aby Komise EU zahájila s Českou republikou řízení na posouzení a zaujetí stanoviska, zda je slučitelné se standardy spravedlnosti podle komunitárního práva, aby v kterékoliv členské zemi EU bylo svěřena soudní ochrana volebního práva občanů EU do pravomoci soudního orgánu ochrany ústavnosti, jehož autorita je veřejně zasažena úmyslným pozměňováním obsahu protokolů o jednání soudu, samotnými soudci soudu.

Žádám o posouzení otázky, zda výkon soudní ochrany základních práv občanů EU, včetně práva volebního, může být svěřen do pravomoci soudního orgánu, který se veřejně při výkonu soudní pravomoci dopustí jednání, které je obecně považováno za jednání podvodné povahy.
JUDr.Zdeněk Altner

Žádné komentáře:

Okomentovat