16. 6. 2010

Žádost Obvodnímu soudu pro Prahu 1 na osvobození od SOP

JUDr. Zdeněk Altner advokát
Nad Olšinami 2445/ 27, 100 00 Praha 10, ČR zapsaný u ČAK pod ev.č. 5648
s pozastaveným výkonem advokacie ke stížností Ing. J. P.z ČSSD představenstvem ČAK,
Kominárska 2,4, 839 04 Bratislava 32, SR zapsaný u SAK pod ev.č. 0766
v rámci „solidarity“ R.Fica s J.P.vyškrtnutý představenstvem SAK¬¬¬_____________________

Obvodní soud pro Prahu 1
Ovocný trh 14
112 94 Praha 1

V Praze dne 15.6.2010

Žalobce: JUDr. Zdeněk Altner, advokát se sídlem Nad Olšinami 27, 100 00 Praha 10, zapsaný u ČAK pod reg.č. 5648, s pozastaveným výkonem advokacie do rozhodnutí soudu
zast. Mgr. Jaroslavem Čapkem, advokátem se sídlem v Hradci Králové, Komenského 241, PSČ : 500 03, č.osvědčení ČAK 1223

Žalovaná 1.: Česká strana sociálně demokratická, se sídlem Hybernská 7- Lidový
dům, Praha 1, za kterou jedná podle čl. XXX stanov České strany sociálně demokratické, registrovaných Ministerstvem vnitra ČR pod č.j. II/S – OVS/1-1795/97 odstupující předseda strany Ing. Jiří Paroubek,

Žalovaná 2.: Obchodní společnost Cíl, akciová společnost Praha, se sídlem
Hybernská 7 – Lidový dům, Praha 1, IČ: 26165376

Žalovaný 3.: Jiří Paroubek po odstoupení z funkce předsedy žalované 1., do doby
jejího předání, pod adresou žalovaných 1. a 2.

o ž a l o b ě
na zaplacení částky 176.364.070,-Kč s příslušenstvím
a návrhem na vydání předběžného opatření

Postoupení výzvy žalobce
ze dne 11.6.2010 jako věřitele podle ust.§ 563 o.z.
k plnění dluhu Městským soudem v Praze
s podmíněným návrhem na osvobození od SOP
a s listinami k doplnění důkazů žalobou označených

Žalobce postupuje zdejšímu soudu v příloze svojí výzvu ze dne 11.6.2010, kterou podle ust.§ 563 o.z. jako věřitel vyzval svého dlužníka Městský soud v Praze, aby uhradil bez zbytečného odkladu zdejšímu soudu v plné výši soudní poplatky související s podáním shora označené žaloby.
Protože do dnešního Městský soud v Praze žalobci úhradu soudních poplatků souvisejících s žalobou nepotvrdil, sděluje žalobce zdejšímu soudu, že po letech majetkového útisku žalobce orgány státní moci, mimo jiné i zpronevěře za dohledu Městského soudu žalobci náležících peněžních prostředků z titulu nároku na odměnu správce ve výzvě označených konkurzních podstat, splňuje žalobce podmínky k přiznání osvobození od soudních poplatků zdejším soudem.
Poslední nemovitost, která ve vlastnictví žalobci zbyla, spoluvlastnický podíl 1/5 domu č.p. 1574 s pozemky v kat.úz.Dejvice, LV č.2019, je obstaven, a není tedy za účelem zaplacení soudních poplatků zpeněžitelný, což je veřejně dostupné na internetu.
Výkon advokacie je od loňského roku ke stížnosti Jiřího Paroubka žalobci Českou advokátní komorou pozastaven.
Na důchod, přiznaný žalobci jen za léta do r.2002 ve výši 10.009,- Kč, byl taktéž podán návrh na exekuci.
Za těchto okolností k doložení toho, že žalobce vyčerpal i žádost o osvobození od SOP k tomu, aby předešel zmaření dobytnosti pohledávky za ČSSD uplatněné žalobou, podává pro případ, že Městský soud v Praze SOP podle výzvy dosud neuhradil, žalobce zdejšímu soudu tuto žádost o osvobození od SOP, jak za podání shora označené žaloby, tak pro nebezpečí z prodlení i jistoty za návrh na vydání předběžného opatření.

Při této příležitosti přikládá žalobce k doplnění důkazů označených žalobou i dopis ze dne 22.1.2007 advokáta Mgr.Pavla Koutného z AK Novotný a Partner, a dopis ze dne 20.2.2007 advokáta Michaela Mráze z advokátní kanceláře v Curychu WENGER & VIELI.
Žalobce se soudu zdvořile omlouvá, že nedopatřením nebyly tyto listiny k žalobě připojeny.

JUDr.Zdeněk Altner


Přílohy :
- výzva žalobce ze dne 11.6.2010 podle ust.§ 563 o.z. k plnění dluhu Městským soudem
v Praze
- rozhodnutí České advokátní komory č.j. P 6/09 ze dne 11.5.2009
- exekuční příkaz Exekutorského úředu v Rakovníku č.j. 087 Ex 970/09/P3-14 ze dne
15.3.2010
- dopis ze dne 22.1.2007 advokáta Mgr.Pavla Koutného z AK Novotný a Partner
- dopis ze dne 20.2.2007 advokáta Michaela Mráze z advokátní kanceláře v Curychu
WENGER & VIELI.

Žádné komentáře:

Okomentovat