15. 6. 2010

ČSSD-žaloba na zaplacení 176.364.070,--Kč s přísl. s návrhem na vydání předb.opatření

Obvodní soud pro Prahu 1
Ovocný trh 14
112 94 Praha 1

V Praze dne 8.6.2010

Žalobce: JUDr. Zdeněk Altner, advokát se sídlem Nad Olšinami 27, 100 00
Praha 10, zapsaný u ČAK pod reg.č. 5648, s pozastaveným výkonem
advokacie do rozhodnutí soudu
zast. Mgr. Jaroslavem Čapkem, advokátem se sídlem v Hradci Králové,
Komenského 241, PSČ : 500 03, č.osvědčení ČAK 1223

Žalovaná 1.: Česká strana sociálně demokratická, se sídlem Hybernská 7- Lidový
dům, Praha 1, za kterou jedná podle čl. XXX stanov České strany
sociálně demokratické, registrovaných Ministerstvem vnitra ČR
pod č.j. II/S – OVS/1-1795/97 odstupující předseda strany Ing. Jiří
Paroubek,

Žalovaná 2.: Obchodní společnost Cíl, akciová společnost Praha, se sídlem
Hybernská 7 – Lidový dům, Praha 1, IČ: 26165376

Žalovaný 3.: Jiří Paroubek po odstoupení z funkce předsedy žalované 1., do doby
jejího předání, pod adresou žalovaných 1. a 2.

Ž a l o b a
na zaplacení částky 176.364.070,-Kč s příslušenstvím
a návrhem na vydání předběžného opatření
Čtvermo!

Skutkový základ.
V době, kdy žalovaná 1. byla bez provozních prostředků a preferencemi se pohybovala nad hranicí pěti procent, uzavřel dne 2.5.1997 žalobce s tehdejším předsedou žalované 1. Ing. Milošem Zemanem mandátní smlouvu na zastupování této politické strany k vymožení jejích majetkových práv k areálu nemovitostí „Lidového domu“ v Praze.
Důkaz: - kopií mandátní smlouvy ze dne 2.5.1997 – příloha č. 1

V r. 1998 překvapivě vyhrála žalovaná 1. volby do Poslanecké sněmovny ČR. Po dobu opoziční smlouvy jako jediná vládní strana, a od r. 2002 do r.2006 jako nejsilnější vládní strana, ovládala žalovaná 1. výkon státní moci v ČR. I po této době, dosud disponuje kontakty na nejvyšší orgány státní moci.
Žalobce v r. 2000 dosáhl pro žalovanou 1. ve věci plného úspěchu a splnil tak svoje závazky z uvedené smlouvy.
Důkaz: - kopií oznámení o splnění závazků ze dne 14.4.2000 – příloha č. 2

Po splnění veškerých závazků z mandátní smlouvy přikročil žalobce k vyúčtování svých nároků na odměnu z této smlouvy žalované 1. a to:

fakturou č. ze dne vystavenou na částku splatnou dne
VF 1005/2000 30.6.2000 50.925.000,- Kč 10.7.2000
VF 1006/2000 30.6.2000 18.515.228,- Kč 19.7.2000
VF 1010/2000 19.10.2000 72.187.080,- Kč 26.10.2000
VF 1011/2000 19.10.2000 3.460.643,-Kč 26.10.2000

Důkaz: - kopií faktury č.VF 1005/2000 ze dne 30.6.2000 – příloha č. 3
- kopií faktury č.VF 1006/2000 ze dne 30.6.2000 – příloha č. 4
- kopií faktury č.VF 1010/2000 ze dne 19.10. 2000 – příloha č. 5
- kopií faktury č.VF 1011/2000 ze dne 19.10.2000 – příloha č. 6

Žalovaná 1. se však rozhodla své závazky vůči žalobci v rozsahu sjednaném mandátní smlouvou neplnit, a svojí dlužnickou svévoli zastřít zpochybňováním nároků žalobce.

Za tím účelem žalovaná 1. uznala pouze jednu z faktur předložených žalobcem a to fakturu č. VF 1005/2000 ze dne 30.6.2000 vystavenou na částku 50.925.000,-Kč.
Za zády žalobce se žalovaná 1. dohodla s jeho asistenty advokátem JUDr. Zdeňkem Hájkem a notářem JUDr. Václavem Halbichem, že v rozporu s mandátní smlouvou a dohodami uzavřenými písemně mezi nimi a žalobcem, namísto žalobci, předloží svoje faktury za součinnost poskytnutou při plnění závazků z mandátní smlouvy asistenti nikoliv žalobci, ale přímo žalované 1.
Při plnění závazků z mandátní smlouvy, veškeré hotové výdaje za znalce a ostatní kooperační odbornou pomoc potřebnou k dosažení úspěchu ve věci, průběžně hradil výlučně žalobce sám. Asistenti žalobce se snažili předložením faktur žalované 1. vyhnout tomu, aby jim žalobce při vyplácení odměny mohl alikvotní část jím uhrazených hotových výdajů vyúčtovat.
Po obdržení faktur asistentů, žalovaná 1. nejprve žalobce vyzvala, aby proti výplatě částky 16.807.042,35 Kč na vrub faktury č. VF 1005/2000 ze dne 30.6.2000 vystavenou na částku 50.925.000,-Kč se vzdal veškerých ostatních nároků z mandátní smlouvy.

Když se žalobce odmítl vzdát svých nároků, tak mu žalovaná 1. po jeho urgencích částku 16.807.042,35 Kč sice vyplatila, ale se zbývající částkou 33.614.084,-Kč se obrátila na Obvodní soud pro Prahu 1 s návrhem, aby ji přijal do soudní úschovy ve prospěch neznámého příjemce. Jako možné příjemce označila žalovaná 1. nejen žalobce, ale po dohodě s nimi i jeho asistenty.
Žalovaná 1. tak svoje závazky z mandátní smlouvy i v neuhrazené části faktury č. VF 1005/2000 ze dne 30.6.2000 hrubě porušila.
Neuhrazené faktury zažaloval žalobce v r.2000 u soudu. Pohledávku za žalovanou 1., v neuhrazené části faktury č. VF 1005/2000 ze dne 30.6.2000, postoupil žalobce smlouvou ze dne 31.8.2000 na společnost Alba a.s.
Postupník Alba a.s. odmítla dát souhlas s výplatou částky 33.614.084,-Kč asistentům žalobce ze soudní úschovy. Asistenti žalobce zažalovali Albu a.s. o nahrazení jejího souhlasu s vydáním soudní úschovy rozhodnutím soudu.
Obecné soudy všech stupňů žaloby asistentů žalobce zamítly. Rozhodnutí odůvodnily tak, že nahrazení souhlasu Alby a.s. s vydáním soudní úschovy asistentům žalobce by bylo v rozporu s textem uzavřených smluv.
Důkaz: - kopií usnesení Nejvyššího soudu č.j. 21 Cdo 2838/2004-148 ze dne 6.12.2005
- příloha č. 7
- kopií usnesení Nejvyššího soudu č.j. 21 Cdo 1256/2005-141 ze dne 6.12.2005 - příloha č. 8

Jménem asistenta žalobce, notáře JUDr.Václava Halbicha, měla být podána proti usnesení č.j. 21 Cdo 1256/2005-141 ze dne 6.12.2005 Nejvyššího soudu jako soudu dovolacího, a rozsudkům soudů nižších stupňů, ústavní stížnost. Ústavní stížnost nepodepsal ani Halbich, ani jeho zmocněný zástupce advokát JUDr. Luboš Tichý. Stížnost podepsal, jak bylo dodatečně zjištěno, koncipient advokáta Mgr.Tomáš Dumbrovský. Zákon o Ústavním soudu založení pravomoci Ústavního soudu k projednání stížnosti podepsané koncipientem nepřipouští.
Postupem Ústavního soudu v řízení sp.zn. IV.ÚS 128/06, formálně vedeném o stížnosti JUDr.Václava Halbicha na jednání soudu dne 11.11.2009, soudci IV.senátu Ústavního soudu ve věci mandátní smlouvy žalobce s žalovanou 1., jejímž členem byl i předseda Ústavního soudu JUDr.Pavel Rychetský, žalobci jako advokátovi upřeli právo jednat a vyjádřit se před soudem. I výpověď žalobce jako svědka prohlásil soud za nadbytečnou.
Soudci pozměnili obsah protokolu o jednání soudu zamlčením námitky nedostatku pravomoci Ústavního soudu. V jednání před soudem byla výslovně podána námitka nedostatku pravomoci soudu, pro nedostatek zákonem stanoveného podpisu stěžovatele Václava Halbicha, a jeho právního zástupce Luboše Tichého, když listina označená jako ústavní stížnost, je mimo jakoukoliv pochybnost opatřena podpisem s jasně čitelným křestním jménem Tomáš. Při jednání se soud odmítl zabývat komu podpis ústavní stížností patří.
Přes uplatněnou námitku vydali soudci na politickou objednávku dopisem žalovaného 3/, jako předsedy žalované 1., předem připravený nález, kterým v průběhu předvolební kampaně do Sněmovny Parlamentu ČR zpochybnili závazky žalované 1., z titulu nároku žalobce na odměnu advokáta, ze smlouvy uzavřené se žalobcem jako advokátem.
Nálezem Ústavního soudu sp.zn. IV.ÚS 128/06 ze dne 11.11.2009 soudci IV.senátu Ústavního soudu zrušili usnesení Nejvyššího soudu č.j. 21 Cdo 1256/2005-141 ze dne 6.12.2005 spolu s rozsudky nižších soudů.
Soudci zavázali obecné soudy České republiky do budoucna při výkonu soudní pravomoci zásadu „Pacta sunt servanda“ nerespektovat. V rozporu s Etickým kodexem advokáta EU diskriminovali advokáty ČAK, když podle nálezu není v textu právních úkonů sepsaných advokátem vůle smluvních stran, s výjimkou soudců Ústavního soudu, nikomu jinému, včetně soudců obecných soudů, „poznatelná“.
Zpochybněním smluvních závazků umožnili soudci žalované 1. vynaložit enormní částky na předvolební kampaň z peněz jejích věřitelů. O skutečné výši nákladů se spekuluje a jsou již zveřejňována podezření, zda náklady na předvolební kampaň nebyly vedeny záměrem majetek vymožený žalobcem žalované 1. vytunelovat.
Důkaz: nálezem Ústavního soudu sp.zn. IV.ÚS 128/06 ze dne 11.11.2009
článkem internetového deníku ePortál - Politika aktuálně- „No nevolte to! Umíme
prožrat vše. Vaše ČSSD“ze dne 8.6.2010

Proti nálezu Ústavního soudu sp.zn. IV.ÚS 128/06 ze dne 11.11.2009 podal Ústavnímu soudu v zastoupení žalobce dne 18.5.2010 ústavní stížnost advokát Mgr.Jaroslav Čapek. Ústavní stížnost byla předložena všem ostatním jedenácti stížnosti nedotčeným soudcům Ústavního soudu, aby zaujali stanovisko, zda vykonávají funkci ústavního soudce stejným způsobem, jako tomu je v případě soudců IV.senátu Ústavního soudu.
Vedoucí úředního aparátu, generální sekretář Ústavního soudu, odmítnul s vědomím předsedy Ústavního soudu přípisem Ústavního soudu sp.zn.Spr.ÚS 148/10 ze dne 20.5.2010 ústavní stížnost advokáta Mgr.Jaroslava Čapka zařadit k projednání Ústavním soudem. Zařadil jí do korespondence úředního aparátu soudu s tím, že ani kárné řízení proti soudcům IV.senátu předseda Ústavního soudu zahajovat nehodlá. V rozporu se zákonem o Ústavním soudu se podle přípisu nebude stížností advokáta Mgr.Jaroslava Čapka Ústavní soud dále zabývat.
Ústavní slib soudců Ústavního soudu dodržovat při výkonu funkce soudce Ústavního soudu zákon o Ústavním soudu byl postupem Ústavního soudu natolik hrubě porušen, že zakládá pochybnost o způsobilosti Ústavního soudu poskytnout soudní ochranu všem občanům České republiky, kteří spoléhají na jimi uzavřené smlouvy, jako na základ svojí existenční právní jistoty v právních vztazích.
Nález Ústavního soudu sp.zn. IV.ÚS 128/06 ze dne 11.11.2009 považuje žalobce za projev vůle soudního orgánu, nejen nemající v rozporu s čl. 2 odst.3/ Ústavy oporu v zákoně, ale především odporující snad všem zásadám právního státu, které podle Preambule Ústavy jsou součástí ústavního pořádku ČR. Navíc je svým zdůvodněním zmatečný. Mimo jiné v závěru soudu, že obecné soudy pochybily, když namísto toho, aby podle ust.§ 35 odst.2/ o.z. daly přednost vůli smluvních stran, které úkon učinily, rozhodly podle textu písemné smlouvy.
Mandátní smlouvu uzavřel žalobce s Milošem Zemanem. Je veřejně známo, že oba na závaznosti smluvních ujednání z mandátní smlouvy trvají.
Závěr nálezu Ústavního soudu sp.zn. IV.ÚS 128/06 ze dne 11.11.2009, že obecné soudy měly namísto textu písemné smlouvy dát přednost vůli smluvních stran je proto nesrozumitelný a zmatečný. Jaké vůli smluvních stran měly obecné soudy dát přednost ?.
Podle ust.§ 37 odst.1/ o.z. je k platnosti právního úkonu třeba, aby právní úkon byl určitý a srozumitelný. Jinak je ze zákona neplatný. Je pravdou, že soudce ústavního soudu je podle verbálního slibu formálně vázán toliko Ústavou a zákonem o Ústavním soudu, nikoliv zákonem. Princip panství práva, a tedy dodržování zákona při výkonu státní moci, je součástí ústavního pořádku České republiky nejen podle čl.2 odst.3 Ústavy, ale především v rámci osvědčených principů právního státu podle Preambule Ústavy.
Žalobce toto uvádí na podporu závěru, že ani nález Ústavního soudu sp.zn. IV.ÚS 128/06 ze dne 11.11.2009, kromě své deklarace, kterou odmítá právo žalobce na spravedlivý soud, nemá právních účinků na nároky žalobce uplatněné touto žalobou.
Naopak nálezem Ústavního soudu sp.zn. IV.ÚS 128/06 ze dne 11.11.2009 žalobce dokládá, že po dobu výkonu funkce předsedy žalované 1. žalovaným 3., byly postupem a rozhodnutím Ústavního soudu obecné soudy vázány žalobci právo na spravedlivý soud odepřít, tak jak to učinil Ústavní soud.
I když žalobcem dále označený nárok na náhradu škody, je škodou způsobenou úmyslně, žalobce z opatrnosti nálezem Ústavního soudu dokládá, že soudní ochrana jeho nároků po dobu výkonu funkce žalovaného 3/ předsedou žalované 1., byla žalobci vůlí Ústavního soudu odepírána
Důkaz : - nálezem Ústavního soudu sp.zn. IV.ÚS 128/06 ze dne 11.11.2009
- ústavní stížností doručenou dne 18.5.2010 v zastoupení advokáta Mgr.Jaroslava Čapka
Ústavnímu soudu, včetně příloh
- výzvou ze dne 18.5.2010 stížností nedotčeným soudcům Ústavního soudu
včetně ostatních příloh
- přípisem Ústavního soudu sp.zn.Spr.ÚS 148/10 ze dne 20.5.2010

Vznik majetkové újmy.
V průběhu let žalobce opakovaně postupoval žalované 1. vyúčtování s aktuálním stavem svých nároků z mandátní smlouvy.
Koncem r.2006 podal žalobce návrh na prohlášení konkurzu na majetek žalované 1. Dopisem ze dne 2.1.2007 vyúčtoval žalobce žalované 1. aktuální stav nároků z mandátní smlouvy ke dne 31.12.2006. Žalobce vyúčtoval celkovou dlužnou částku 19.303.362.812,- Kč. Z toho na odměně dlužnou částku 94.165.951,- Kč. Na smluvní pokutě za neplacení odměny 0.3 % za den z dlužné odměny, vyúčtoval žalobce částku 725.716.557,- Kč. Největší část vyúčtovaného dluhu činí smluvní pokuta za zatajení příjmů ve výši 1% ze zatajených příjmů za den.
Důkaz : dopisem žalobce ze dne 2.1.2007 s vyúčtováním

Dopisem ze dne 22.1.2007 vyzval advokát Mgr.Pavel Koutný z advokátní kanceláře Novotný a Partner v zastoupení žalované 1. žalobce k jednání o mimosoudním narovnání.
Žalovaný 3. dopisem ze dne 2.2.200(6)7 potvrdil žalobci, že zmocnil advokáty k jednání o narovnání a vyzval žalobce, aby učinil totéž.
Důkaz : dopisem ze dne 22.1.2007 advokáta Mgr.Pavla Koutného z AK Novotný a Partner
dopisem žalovaného 3. ze dne 2.2.200(6)7
výslechem žalovaného 3.

Dne 7.2.2007 se v Divadle Radka Brzobohatého v Praze konalo jednání zástupců žalobce a žalované 1., na kterém žalovaná 1. prostřednictvím zmocněných advokátů AK Novotný a Partner nabídla žalobci narovnání výplatou částky 176 mil.Kč.
Důkaz : výslechem advokáta Mgr.Pavla Koutného
výslechem advokáta JUDr.Milana Hulíka
výslechem advokátky JUDr. Heleny Chaloupkové
výslechem advokáta JUDr. Václava Veselého
s výhradou dalších důkazů

Dopisem ze dne 9.2.2007 žalobce poukázal prostřednictvím advokátní kanceláře Novotný a Partner žalovanému 3. jako předsedovi žalované 1. na dlouholetý útisk, kterého se mu od řady státních orgánů za uplatňování svých práv advokáta z mandátní smlouvy dostává. S ohledem na to vyzval žalobce dopisem žalovaného 3. jako předsedu žalované 1., aby žalovaná na důkaz vážnosti své dobré vůle jednat o narovnání, složila na dopisem ze dne 2.1.2007 vyúčtovaný dluh ve prospěch žalobce částku 176.364.070,-Kč. Výši částky uvedl žalobce s odkazem na dluh žalované, sice nepravomocně, ale již přisouzený rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 1 č.j. 24 C 265/2000-95 ze dne 24.11.2004.
Jako platební místo označil žalobce advokátní kancelář v Curychu WENGER & VIELI, kterou v případě složení částky žalobce zmocnil k jednání.
Důkaz : dopisem žalobce ze dne 9.2.2007
rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 1 č.j. 24 C 265/2000-95 ze dne 24.11.2004

Dne 19.2.2007 zástupce advokátní kanceláře Novotný a Partner Mgr. Souček informoval telefonicky advokátní kancelář v Curychu WENGER & VIELI, že žalovaná 1. se sumou 176.364.070,-Kč souhlasí a tato suma je připravena k vyplacení na účet advokátní kanceláře WENGER & VIELI, a po setkání s klientem v 10 hod. ráno dne 20.2.2007, bude Mgr. Souček kancelář WENGER & VIELI volat za účelem její výplaty.
Důkaz : dopisem ze dne 20.2.2007 advokáta Michaela Mráze z advokátní kanceláře
v Curychu WENGER & VIELI
výslechem žalovaného 3.
výslechem advokáta Mgr.Pavla Koutného
podle výsledku s výhradou navržení provedení důkazu dožádaným soudem
v Curychu

Dopisem ze dne 28.2.2007 žalobce vyzval žalovaného 3. jako předsedu žalované 1., aby do 5.3.2007 uhradil na označené platební místo z celkového dluhu alespoň částku 165.435.261,- Kč. Podle žalobce tato částka činila jistinu 18.518.228,- Kč, plus příslušenství, vyúčtované podle rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 1 č.j. 24 C 265/2000-95 ze dne 24.11.2004.
Důkaz : dopisem žalobce ze dne 28.2.2007

Žalovaní se rozhodli nezaplatit žalobci na svůj dluh ničeho. Patrně bez vědomí zmocněného advokáta Mgr.Pavla Koutného se namísto placení dluhu dne 27.2.2007 žalovaný 3. tajně sešel s advokátem JUDr.Pavlem Blanickým, který v prvé polovině 90tých let ve sporu proti Ministerstvu financí zastupoval po Listopadu 1989 v ČR nově založenou ČSSD.
Dne 28.2.2007 rozpoutali žalovaní proti žalobci mohutnou mediální kampaň, ve které zpochybňovali závazky žalované 1. z mandátní smlouvy k žalobci. Tvrdili, že hlavní zásluhu na vymožení majetkových práv žalované 1. k Lidovému domu má advokát JUDr.Pavel Blanický.
Žalovaný 3. se tak rozhodl v podvodném úmyslu vyhnout se plnění závazků žalované 1. k žalobci. Svoje účelové odstoupení od jednání s žalobcem o mimosoudním narovnání žalovaný 3. prezentoval veřejnosti, a členům žalované 1., označením žalobce jako podvodníka, který si chce přisvojit zásluhy advokáta JUDr.Blanického.
Za tím účelem žalovaní úmyslně oklamali veřejnost a členy žalované 1. tvrzeními, že advokát JUDr.Blanický zastupoval žalovanou 1. do doby, než její zastupování převzal žalobce. JUDr.Blanický vymyslel „právnickou kličku“, díky které žalovaná 1. ve sporu o Lidový dům zastupovaný žalobcem u Ústavního soudu uspěla, a „žalobce ten spor už jen dotáhl do konce“.
Důkaz : článkem „Altner prý Lidový dům nevyhrál“ deníku Lidové noviny ze dne 28.2.2007
článkem „ČSSD:o Lidový dům se zasloužil advokát Blanický“ deníku Právo ze dne
28.2.2007,
článkem „ČSSD se děsí možného krachu“ deníku DNES ze dne 28.2.2007
výslechem žalovaného 3.
výslechem advokáta Mgr.Pavla Koutného
výslechem advokáta JUDr.Pavla Blanického
s výhradou dalších důkazů

V návaznosti na mediální kampaň zpochybňující nároky žalobce po sjezdu žalované 1., žalovaný 3. v březnu 2007 veřejně v médiích žalobci vyhrožoval narážkami na zapojení orgánů státní moci do útisku žalovaného. Vedle celé řady jiných ataků, prostřednictvím orgánů státní moci, podali žalovaní na žalobce trestní oznámení pro údajnou pomluvu a žalobu na ochranu dobré pověsti.
Důkaz : článkem „Sjezd ČSSD je za moje peníze“ deníku Lidové noviny ze dne 23.3.2007
výslechem žalovaného 3.
s výhradou dalších důkazů

Žalovaní si museli být vědomi nepravdivosti svých tvrzení, kterými zpochybňovali zásluhy žalobce při zastupování ČSSD k vymožení majetkových práv k Lidového domu. V soudním sporu žalované 1. s Ministerstvem financí, který zastupoval advokát Blanický, se žalobou Ministerstvo financí domáhalo rozhodnutí soudu, že vlastníkem Lidového domu je stát.
Spor o vlastnické právo státu k Lidovému domu byl ukončen Městským soudem v Praze usnesením č.j. 13 Co 263/94/238 ze dne 26.10.1994. Usnesením potvrdil rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 1 č.j. 16 C 560/93-175 ze dne 8.4.1994, kterým byla žaloba Ministerstva financí na určení, že nemovitosti areálu Lidového domu jsou ve vlastnictví státu zamítnuta.
Ústavní soud o věci nejednal. Ve sporu zastupovaném JUDr.Blanickým rozhodly soudy výrokem pravomocného rozsudku pouze o tom, že Lidový dům není vlastnictvím státu, ale společnosti Cíl a.s. Po uzavření mandátní smlouvy dne 2.5.1997 žalobcem nemohl výsledek sporu zastupovaného JUDr. Blanickým, ovlivnit spor o to, kdo je akcionářem a tedy vlastníkem společnosti Cíl. a.s., a tedy i vlastníkem Lidového domu.
Před rozhodnutím kauzy Lidového domu Ústavním soudem nálezem č.j.III.ÚS 462/98 ze dne 11.1.2000, všechny obecné soudy shodně odmítly, aby po zesnulých statutárních zástupcích společnosti Cíl, a.s., zapsaných z řad vedení předúnorové Čsl. sociální demokracie před rokem 1948, byli do obchodního rejstříku zapsáni představitelé současné ČSSD v čele s Milošem Zemanem. Areál Lidového domu a ostatní majetek předúnorové Čsl.soc.demokracie byl veden na společnost Cíl, a.s., ale spor byl v tom, komu svědčí právo být za společnost Cíl a.s. v obchodním rejstříku zapsán jako statutární zástupce společnosti a s jejím majetkem disponovat.
Ústavní soud nálezem č.j.III.ÚS 462/98 ze dne 11.1.2000 rozhodl, že žalovaná 1. má vlastnické právo ke společnosti Cíl.a.s. z důvodu právní kontinuity po předúnorové Čsl.soc.demokracii. Podle nálezu Ústavního soudu tuto kontinuitu žalovaná 1. nabyla sloučením s Čsl. sociální demokracií v zahraničí dohodou z dubna 1995. Podle nálezu teprve touto dohodou přešla práva Čsl. sociální demokracie v zahraničí na žalovanou 1. jako nově splynutím dotvořený subjekt.
Nález Ústavního soudu č.j.III.ÚS 462/98 ze dne 11.1.2000 výslovně uvádí, kdo ČSSD a společnost Cíl, a.s. před Ústavním soudem zastupoval, a že to nebyl nikdo jiný než žalobce.
Základní úvahou Ústavního soudu pro rozhodnutí o vlastnickém právu žalované 1. je konstrukce právní kontinuity po Čsl. sociální demokracii v zahraničí sloučením žalované 1. s ČSSD. Na základě tohoto závěru Ústavní soud uznal právo statutárních zástupců ČSSD v čele s Milošem Zemanem jako jediného akcionáře společnosti Cíl a.s., nechat se zapsat za ČSSD do Obchodního rejstříku jako statutární zástupci akciové společnosti Cíl, a.s, a tím se ujmout vlastnických práv k majetku společnosti Cíl, a.s. včetně areálu Lidového domu.
Jestliže žalovaná 1. nabyla vlastnická práva k žalované 2. uzavřením dohody v dubnu 1995 s Čsl. sociální demokracií v zahraničí, stalo se tak na základě právní skutečnosti, která nastala až po pravomocném ukončení sporu zastupovaného JUDr.Blanickým v r.1994.
Nález Ústavního soudu č.j.III.ÚS 462/98 ze dne 11.1.2000 je tak důkazem, že advokát JUDr.Blanický zastupoval ČSSD v době, kdy ČSSD nebyla akcionářem, a tedy ani vlastníkem společnosti Cíl a.s.
Důkaz : rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 1 č.j. 16 C 560/93-175 ze dne 8.4.1994
usnesením Městského soudu v Praze č.j. 13 Co 263/94-238 ze dne 26.10.1994
nálezem Ústavního soudu č.j.III.ÚS 462/98 ze dne 11.1.2000
výslechem advokáta JUDr.Pavla Blanického
výslechem ústředního tajemníka žalované 1. Ing.Jiřího Havlíčka
výslechem žalovaného 3., oba pod adresou žalované 1.
s výhradou dalších důkazů

Žalobce na základě uvedeného tvrdí, že žalovaná 1., zastoupená žalovaným 3. jako statutárním zástupcem, úmyslně oklamali veřejnost veřejným zásahem do pověsti žalobce jako advokáta ve vztahu k jeho zákonnému nároku na odměnu za úspěšné poskytnutí právních služeb žalované 1. z mandátní smlouvy uzavřené dne 2.5.1997. Veřejným osočením žalobce z podvodného jednání, výplatu částky 176.364.070,-Kč ve prospěch žalobce k zahájení jednání o mimosoudním narovnání s žalovanou 1. zmařili.
Jestliže žalovaní tak učinili v úmyslu vyhnout se plnění závazků žalované 1. z mandátní smlouvy, lze osočení žalobce z podvodného jednání za to, že se domáhá svých nároků advokáta, v případě žalované 1. hodnotit nejen jako jednání protiprávní a nemravné, ale především jako porušení ústavní povinnosti podle čl.5 Ústavy respektovat základní demokratické principy a odmítat násilí jako prostředek k prosazení svých zájmů.
Zásada „Pacta sunt servanda“, smlouvy nutno dodržovat, je ve smyslu Preambule Ústavy nepochybně základním osvědčeným principem právního státu. Vyhrožoval-li žalovaný 3. žalobci mocenskou represí žalobce, porušila žalovaná 1. pod vedením žalovaného 3. svojí ústavní povinnost aktivně odmítat násilí, když s arogancí subjektu způsobilého zákulisně ovlivňovat výkon státní moci, jako nejsilnější moci ve státě, která je prosazována státem organizovaným násilím, žalovaná 1. dosáhla, že následně řadou postupů orgánů státní moci byla proti žalobci represe státní moci uplatněna.
Žalovaná 1. pod vedením žalovaného 3. tak porušila nejen ústavní povinnost respektovat základní demokratické principy, ale i ústavní povinnost odmítat násilí jako prostředku k prosazení své dlužnické svévole.
Porušením ústavních povinností žalovanou 1. pod vedením žalovaného 3. vznikla žalobci újma obrovského rozsahu, materiální i nemateriální povahy, mnohonásobně přesahující žalobou uplatněný nárok. Žalobce touto žalobou se domáhá pouze částky, která mu byla podle předložených důkazů nejprve nabídnuta na jednání zástupců stran dne 7.2.2007, a dne 19.2.2000 v částce 176.364.070,-Kč byla připravena ke složení advokátní kanceláři WENGER & VIELI ve prospěch žalobce, k zahájení jednání o majetkovém vyrovnání.
Příčinná souvislost mezi porušením ústavních povinností podle čl.5 Ústavy žalovanou 1. jak shora uvedeno a majetkovou újmou žalobci způsobenou tím, že částka 176.364.070,-Kč advokátní kanceláři WENGER & VIELI složena nebyla je zřejmá.
Je na soudu, aby posoudil, zda žalovaný 3. označeným postupem překročil zákonný mandát statutárního zástupce žalované 1., a za žalobci vzniklou škodu odpovídá žalovaný 3., nebo žalovaná 1. Žalobce má zato, že žalovaní 1. až 3. odpovídají za škodu způsobenou žalobci solidárně.
Žalovaná 2. je personálně a majetkově propojena s žalovanou 1. a proto uplatnění majetkového nároku na žalované 1. bez současného uplatnění proti žalované 2, hrozí riziky nedobytnosti přisouzených nároků.
Důkaz : článkem internetového deníku Aktuálně c.z. ze dne 31.5.2010 „Lidový dům je na
prodej? Po volbách nemá ČSSD peníze“
článkem internetového deníku ePortál - Politika aktuálně- „No nevolte to! Umíme
prožrat vše. Vaše ČSSD“ze dne 8.6.2010

Žalobce byl od r.2000 vystaven všestrannému útisku zneužíváním státní moci od nelidského trestního stíhání za plnění zákonné povinnosti z podnětu Úřadu vlády, ovládaného po r.1998 žalovanou 1., přes zpronevěření a zadržování mnohamilionových částek soudy České republiky, až po znemožnění výkonu advokacie pro riziko provokací ke kriminalizování žalobce. Žalobce tak utrpěl majetkovou újmu nejen v rozsahu žalovaného nároku, ale obrovské ztráty na majetku, i na své pověsti advokáta. Na výzvu soudu je žalobce připraven tyto další přímé materiální škody soudu vyčíslit a doložit.
Mimo jiné byl žalobce v r.2008 majetkovým útiskem donucen dát svoje pohledávky za žalovanou 1. do zástavy švýcarské firmě H – Holding AG a vyzvat podle ust. § 563 obč.zák. Městský soud v Praze, aby z částky přes 11.milionů Kč, které žalobci od r.2000 neoprávněně zadržuje na odměně správce konkurzní podstaty za zpeněžení majetku úpadců OSAN o.p. v likvidaci, a Agrox a.s., vyplatil za žalobce švýcarskému věřiteli částku 8.5 milionů Kč. Městský soud v Praze tak odmítl učinit, a podle práva Jihoafrické republiky sjednaného rozhodčí doložkou v zástavní smlouvě, propadly žalobci marným uplynutím lhůty dne 30.6.2008 jeho pohledávky za žalovanou 1. z mandátní smlouvy uzavřené dne 2.5.1997 v aktuální výši 24.163.074.992,- Kč k tomuto datu, společnosti H-Holding AG.
Důkaz : vyúčtováním ze dne 5.8.2008 nároků z mandátní smlouvy ze dne 2.5.1997 ke dni
30.6.2008 s oznámením žalobce žalované 1. o přechodu nároků ze smlouvy

Od r.2000 hospodařila žalovaná 1. s Lidovým domem tak, že v současné době je veřejně zpochybňováno, zda z majetku vymoženého žalobcem žalované 1. ještě něco zbylo.
Důkaz : článkem internetového deníku Aktuálně cz. ze dne 31.5.2010 „Lidový dům je na
prodej? Po volbách nemá ČSSD peníze“.

Žalovaní zásadním způsobem poškodili žalobce, když v únoru 2007 probíhající jednání mezi žalobcem a žalovanou 1. o možném narovnání přerušili, a jednání o závazcích žalovaných 1. a 2. nahradili mediálním osočováním žalobce z podvodného jednání a výhrůžným uplatňováním státní moci.
Za uvedených okolností má žalobce za to, že úmyslným klamáním členů žalované 1. a veřejnosti, osočováním žalobce z podvodného jednání ohledně zásluh na vymožení majetkových nároků v kauze Lidového domu, připravili žalovaní žalobce mimo jiné o částku 176.364.070,-Kč, která byla dne 19.2.2007 připravena ke složení advokátní kanceláři WENGER & VIELI, a tím způsobili žalobci mimo jiné i tuto škodu.

Žalobce tuto škodu žalobním návrhem soudu uplatňuje a soudu navrhuje, aby soud vydal tento

rozsudek :
Žalovaní jsou solidárně povinní zaplatit žalobci částku 176.364.070,-Kč do 30ti dnů od právní moci rozsudku spolu se zákonným úrokem.
Žalovaní jsou solidárně povinní zaplatit žalobci náklady řízení.

JUDr.Zdeněk Altner
v zastoupení
Mgr.Jaroslav ČapekII.Návrh na nařízení předběžného opatření

Žalobce odkazuje na shora uvedené skutečnosti a tvrdí, že žalovaní účelově zpochybňují závazky žalované 1, aby žalovaná 1. mohla veřejnosti neznámé částky z majetku zaopatřeného žalobcem investovat do volebních kampaní. Žalovaní jsou navíc veřejně kritizováni, že ačkoliv je žalovaná jako politická strana vázána zákonnou povinnosti zveřejňovat, s ohledem na příspěvky ze státního rozpočtu, stav svého hospodaření, nejsou investice žalované 1. do volebních kampaní veřejně transparentní.
Žalovaná proto čelí podezření, že příspěvek na volby do Sněmovny PČR, který se odhaduje na 175 mil.Kč, je jedinou hotovostí, kterou může v blízké době žalovaná 1. disponovat. Stav zadlužení ostatního majetku žalované 1. a 2. je v tuto dobu nejistý.
Za těchto okolností je do budoucna ohroženo uspokojení nároků žalobce uplatněného žalobou. Je tu důvodná obava, že by výkon soudního rozhodnutí byl v budoucnu ohrožen. Jen nároky z dlužné odměny a smluvních sankcí z mandátní smlouvy, které přešly propadnutím zástavy na právního nástupce žalobce společnost H- Holding AG mnohonásobně překračují majetkové možnosti žalovaných.
Za této situace hrozí České republice náhrada škody za odepření soudní ochrany žalobci v řízení o jeho návrhu na prohlášení konkurzu podaném v r.2006, a celé řadě dalších soudních řízení.
Žalobce se odvolává na řadu veřejných oznámení zpochybňujících způsobilost žalovaných dostát svým závazkům a navrhuje, aby soud vydal toto
u s n e s e n í :
Nařizuje se toto předběžné opatření :
I. Žalované 1. se zakazuje zcizovat a zatěžovat budovu č.p. 1030 na pozemku č.parc. 499, budovu č.p.1032 na pozemku č.parc. 500 a budovu č.p.1033 na pozemku č.parc. 501/2 zapsaných na LV č. 448 kat.úz. Nové Město.
II. Žalovaným 1. a 2. se zakazuje nakládat s finančními prostředky nad rámec obvyklého
hospodaření.
III. Žalované 1. se zakazuje do rozhodnutí o žalobě disponovat s peněžními prostředky,
které jí budou vyplaceny ze státního rozpočtu za volby do Sněmovny parlamentu ČR
konané ve dnech 28.a 29.5.2010.

JUDr.Zdeněk Altner
v zastoupení
Mgr.Jaroslav Čapek
Přílohy :
- mandátní smlouva ze dne 2.5.1997 – příloha č. 1
- oznámení o splnění závazků ze dne 14.4.2000 – příloha č. 2
- faktura č.VF 1005/2000 ze dne 30.6.2000 – příloha č. 3
- faktura č.VF 1006/2000 ze dne 30.6.2000 – příloha č. 4
- faktura č.VF 1010/2000 ze dne 19.10. 2000 – příloha č. 5
- faktura č.VF 1011/2000 ze dne 19.10.2000 – příloha č. 6
- usnesení Nejvyššího soudu č.j. 21 Cdo 2838/2004-148 ze dne 6.12.2005 - příloha č. 7
- usnesení Nejvyššího soudu č.j. 21 Cdo 1256/2005-141 ze dne 6.12.2005 - příloha č. 8
- nález Ústavního soudu sp.zn. IV.ÚS 128/06 ze dne 11.11.2009
- ústavní stížnost doručenou dne 18.5.2010 v zastoupení advokáta Mgr.Jaroslava Čapka
Ústavnímu soudu, včetně příloh
- výzva ze dne 18.5.2010 stížností nedotčeným soudcům Ústavního soudu včetně ostatních
příloh
- přípis Ústavního soudu sp.zn.Spr.ÚS 148/10 ze dne 20.5.2010
- dopis žalobce ze dne 2.1.2007 s vyúčtováním
- dopis ze dne 22.1.2007 advokáta Mgr.Pavla Koutného z AK Novotný a Partner
- dopis žalovaného 3. ze dne 2.2.200(6)7
- dopis žalobce ze dne 9.2.2007
- dopis ze dne 20.2.2007 advokáta Michaela Mráze z advokátní kanceláře v Curychu
WENGER & VIELI
- rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 1 č.j. 24 C 265/2000-95 ze dne 24.11.2004
- dopis žalobce ze dne 28.2.2007
- článek „Sjezd ČSSD je za moje peníze“ deníku Lidové noviny ze dne 23.3.2007
- článek „Altner prý Lidový dům nevyhrál“ deníku Lidové noviny ze dne 28.2.2007
- článek „ČSSD:o Lidový dům se zasloužil advokát Blanický“ deníku Právo ze dne
28.2.2007
- článkem „ČSSD se děsí možného krachu“ deníku DNES ze dne 28.2.2007.
- nález Ústavního soudu č.j.III.ÚS 462/98 ze dne 11.1.2000
- rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 1 č.j. 16 C 560/93-175 ze dne 8.4.1994
- usnesení Městského soudu v Praze č.j. 13 Co 263/94-238 ze dne 26.10.1994
- článek internetového deníku Aktuálně c.z. ze dne 31.5.2010 „Lidový dům je na
prodej? Po volbách nemá ČSSD peníze“.
- článek internetového deníku ePortál - Politika aktuálně- „No nevolte to! Umíme
prožrat vše. Vaše ČSSD“ze dne 8.6.2010
- vyúčtování ze dne 5.8.2008 nároků z mandátní smlouvy ze dne 2.5.1997 ke dni
30.6.2008 s oznámením žalobce žalované 1. o přechodu nároků ze smlouvy
- plná moc ze dne 8.6.2010

Žádné komentáře:

Okomentovat