24. 6. 2010

Tisková zpráva z tiskové konference dne 24.6.2010 - volby

Informace k tiskové konferenci dne 24.6.2010 v Mánesu

- Etický kodex advokátů v EU ukládá každému advokátovi sloužit zájmům obecné
spravedlnosti stejně jako zájmům svých klientů

- dále kodex ukládá každému advokátovi zákonnou a morální povinnost vůči veřejnosti
zajistit, aby advokacie byla zásadním prostředkem pro ochranu lidských práv občanů vůči
státní moci

- politické strany napříč politickým spektrem se před volbami zaklínaly bojem proti korupci,
aniž by kdokoliv z politických představitelů veřejnosti sdělil, co on, resp. jeho politická
strana považuje za korupci

- ztráty státního rozpočtu způsobené korupcí se odhadují na 200 miliard korun ročně, dovede
si někdo představit obálku s miliardou korun ?! stamiliardové ztráty způsobené korupcí na
státním rozpočtu nejsou způsobeny obálkami, ale korupčním zneužíváním státní moci

- současná politická reprezentace napříč politickým spektrem veřejnosti tají, že korupce se
podle hodnocení Transparency International v ČR rozmohla na úrovni afrických států
proto, že podle dostupných údajů, na rozdíl od ostatních evropských států dlouhodobě,
nejméně od r. 2002, neplní Česká republika svoje závazky z mezinárodních úmluv o
korupci

- každý občan České republiky si může na internetu pod č.70 z r.2002 Sbírky mezinárodních
smluv ČR najít Trestněprávní úmluvu o korupci

- v čl.2 až 3 Úmluvy občan ČR zjistí, že ho celá politická reprezentace bezostyšně léta
obelhává, když se zaštiťuje bojem proti jakési imaginární korupci a přitom mu zatajuje, že
podle Úmluvy měla ČR již dávno uzákonit, aby jakékoliv zneužití pravomoci
kterýmkoliv veřejným činitelem, poskytnutím, nebo jen přislíbením i jen nepatřičné
výhody komukoliv, bylo trestným činem úplatkářství tuzemských veřejných činitelů

- Česká republika patrně jako jediná v Evropě neplní mezinárodní závazek z Úmluvy
zřídit na státní moci nezávislý protikorupční vyšetřovací úřad, k nezávislému
vyšetřování úplatkářství tuzemských veřejných činitelů, a stejně tak nezávislý
protikorupční soud, který by byl způsobilý úplatkářství tuzemských veřejných činitelů
skutečně nezávisle a nestranně soudit

- návrhy „protikorupčních balíčků“ se představitelé politických stran dopouštějí podle
Trestněprávní úmluvy sami korupčního jednání, když každým odkladem plnění
mezinárodních protikorupčních závazků ČR poskytují zkorumpovaným veřejným
činitelům v České republice nepatřičnou výhodu, odkladem jejich trestněprávní
odpovědnosti za úplatkářství

- pan Nečas na kongresu ODS prohlásil, že je neúplatný, měl by se tedy vyjádřit, jak dlouho
bude ODS návrhy protikorupčních balíčků všeho druhu, poskytovat zkorumpovaným
veřejným činitelům v České republice nepatřičnou výhodu, odkladem jejich
trestněprávní odpovědnosti za úplatkářství a kdy se ODS zasadí, aby ČR konečně
začala plnit svoje mezinárodní protikorupční závazky uzákoněním trestní
odpovědnosti tuzemských veřejných činitelů za úplatkářství

- jak známo je to moc co korumpuje, nekontrolovaná absolutní moc korumpuje absolutně

- podle Ústavy má být mezi politické strany rozdělen podíl na výkonu státní moci podle vůle
většiny voličů ve svobodných regulérních volbách

- na základě mandátu Etického kodexu advokátů v EU jsem před volbami do Sněmovny
parlamentu ČR podrobil zkoumání, jak volební zákon ochraňuje volební práva občanů

- zjistil jsem, že volební zákon odporuje ústavním principům, když výslovně nezaručuje
právo občanů domáhat se soudní ochrany spolehlivé, veřejné, transparentní kontroly
správnosti sčítání všech hlasů odevzdaných v České republice ve volbách

- přitom Ústava stanoví, že veškerá politická rozhodnutí musí vycházet z vůle většiny občanů
vyjádřené svobodným hlasováním (čl.6 Ústavy)

- Ústava dále stanoví, že všechna základní práva a svobody jsou pod ochranou soudní moci
(čl.4 Ústavy)

- jak to, že volební zákon výslovně nezaručuje právo občanů na soudní přezkum spolehlivé,
veřejné, transparentní kontroly správnosti sčítání hlasů odevzdaných ve volbách, když
Listina základních práv a svobod výslovně požaduje, aby nejen zákonná úprava všech
politických práv a svobod, ale i její výklad a používání umožňovaly a ochraňovaly
svobodnou soutěž politických sil v demokratické společnosti (čl.22Listiny)

- žádný zákon nesmí odporovat Ústavě

- proto jsem před volbami doručil Ústavnímu soudu ústavní stížnost, kterou jsem napadl
protiústavnost přípravy voleb do Sněmovny parlamentu ČR prováděnou podle volebního
zákona a Ústavnímu soudu jsem navrhnul, aby zakázal užití počítačů při sčítání výsledků
voleb

- stížnost je projednávána II.senátem Ústavního soudu ve složení JUDr.Stanislav Balík,
JUDr.Dagmar Lastovecká a JUDr.Jiří Nykodým, v řízení jsem zastoupen advokátem
Mgr.Čapkem

- stížností jsem poukázal na obavy z manipulace výsledků voleb obecně známé z celé řady
států s natolik respektovanými demokratickými tradicemi jako USA, Itálie a další

- poukázal jsem i na rozsudek Spolkového ústavního soudu v Karlsruhe č. 2 BvC 3/07, 2
BvC 4/07 ze dne 3.3.2009

- rozsudkem soud potvrdil názor, že „Nařízení o využití počítačů při volbách je protiústavní,
protože nezajišťuje, že budou povoleny a použity počítače, splňující ústavněprávní
předpoklad – zásadu veřejnosti“

- i když ne výslovně, ale nepřímo, ústavní pořádek České republiky princip zásady veřejnosti
uznává v rámci ústavního principu, podle kterého zákonná úprava všech politických práv a
svobod a její výklad a používání musí umožňovat a ochraňovat svobodnou soutěž
politických sil v demokratické společnosti

- podle rozsudku Německého ústavního soudu je zásada veřejnosti splněna, jen pokud mají
občané možnost podstatné kroky průběhu voleb i vyhodnocení volebních výsledků
kontrolovat spolehlivě a bez zvláštní odbornosti

- rozsudek výslovně upozorňuje na riziko, že chyby v programování softwaru, nebo úmyslné
falšování manipulací softwaru při zpracování volebních výsledků, jsou jen těžko poznatelné

- rozsudek Německého ústavního soudu je inspirativní tím, že po jeho zákazu užití počítačů se
na rozdíl od voleb v r.2005, ve volbách do Spolkového sněmu v r.2009 volební pat nekonal

- v rámci mandátu Etického kodexu advokátů v EU jsem jako advokát povinen i zkoumat, zda
v rámci mnou podané ústavní stížnosti Ústavnímu soudu, bude soudní ochrana volebního
práva občanů České republiky svěřena soudnímu orgánu způsobilému zaručit posouzení
ústavní stížnosti nezávislým a nestranným soudem

- pochybnosti o způsobilosti Ústavního soudu zaručit soudní ochranu volebního práva občanů
České republiky nezávislým a nestranným soudem mám z vlastní praxe

- nálezem ze dne 11.11.2009 sp.zn. IV.ÚS 128/06 projednal a rozhodl Ústavní soud za účasti
České strany sociálně demokratické o ústavní stížnosti, u které byl výslovně před vydáním
nálezu upozorněn na to, že ústavní stížnost projednávaná v řízení sp.zn. IV.ÚS 128/06 není
podepsána ani stěžovatelem, ani jeho právním zástupcem a tedy, že podle zákona o
Ústavním soudu nemá Ústavní soud pravomoc o této listině jako o ústavní stížnosti jednat

- Ústavní soud na námitku nedostatku svojí zákonné pravomoci podle zákona reagoval tím,
že pozměnil obsah protokolu o jednání soudu tak, že námitku nedostatku svojí zákonné
pravomoci v protokolu o jednání soudu zatajil a v tomto smyslu protokol o jednání
Ústavního soudu zfalšoval

- v civilizovaném světě platí, že zneužije-li soudce soudní moci k účasti na jakémkoliv
zločinu, ať je ten zločin sebe závažnější, je účast soudce na tomto zločinu mnohem
společensky nebezpečnější a tedy i opovrženíhodnější

- soudce, který se v civilizované společnosti dopustí zločinu nejen, že nesmí soudit, ale
především za zločin zneužití soudní moci musí být co nejdříve povolán před spravedlnost

- proto jsem v rámci mandátu Etického kodexu advokátů v EU se jako advokát obrátil
peticí na místopředsedkyni a komisařku EU pro spravedlnost Viviane Reding s návrhem
na zahájení řízení proti České republice k zaujetí stanoviska, zda podle standardů
komunitárního práva je možno svěřit soudní ochranu volebního práva občanů členské země
EU, v tomto případě České republiky, do výkonu pravomoci takového soudního orgánu,
který veřejně pozmění obsah soudního protokolu svého jednání, aby rozhodl o listině, která
není opatřena zákonnými náležitostmi k založení pravomoci soudu, podrobnosti jsou na
altner.blogspot.com

- již dříve se mi dostalo varování, že moje petice Evropské komisi jsou zákulisně ovlivňovány
ČSSD prostřednictvím Vladímíra Špidly, z vděčnosti měl Jiří Paroubek prosazovat Špidlu
do funkce eurokomisaře, a když se Paroubkovi nepodařilo udržet Špidlu jako eurokomisaře
na další funkční období, měl Paroubek prosadit Špidlu alespoň na jakousi úřední funkci v
aparátu sociálně demokratické frakce poslanců EP v Bruselu

- Ústavní soud veřejnosti tají, že u něho probíhá řízení o protiústavnosti přípravy voleb, že
jsme s kolegou advokátem Mgr.Čapkem Ústavnímu soudu navrhli, aby do vyřízení mojí
petice místopředsedkyní a komisařkou EU pro spravedlnost Viviane Reding řízení přerušil

- na dnešní tiskové konferenci jsem proto vyzval voliče, kteří se zúčastnili voleb do
Evropského parlamentu, aby apelovali na jimi zvolené europoslance k podpoře nestranného
a nezávislého projednání mojí petice na ochranu volebního práva občanů České republiky
Evropskou komisí bez jakéhokoliv zákulisního ovlivňování

Dne 24.6.2010
JUDr.Zdeněk Altner


P.S. Na tiskové konferenci byla podána tato aktuální zpráva :

- včera 23.6.2010 byla v internetové databázi Katastru nemovitostí vyznačena plomba
k nemovitostem areálu Lidového domu

- ČSSD je jako vlastník označena jako povinný, oprávněným je vyznačen Ing.Pavel
Imriš

- Ing.Pavel Imriš je v Obchodním rejstříku veden jako statutární zástupce společnosti
Šperlík spol. s.r.o., která je od r.1999 v konkurzu

- Obvodnímu soudu pro Prahu 1 jsem ve věci žaloby na zaplacení 176 mil.Kč proti
ČSSD, společnosti Cíl a.s. a Jiřímu Paroubkovi, po zablombování nemovitostí
Lidového domu v Katastru nemovitostí dnes navrhl, aby soud předběžným opatřením
s obstavením majetku ČSSD a Cíle a.s. obstavil i majetek Jiřímu Paroubkovi

16. 6. 2010

Tisková zpráva z 16.6.2010

Informace k tiskové konferenci dne 16.6.2010 v Mánesu

- dne 11.6.2010 byla Altnerem podána Obvodnímu soudu pro Prahu 1 žaloba proti ČSSD,
společnosti Cíl a.s., a Jiřímu Paroubkovi, aby společně zaplatili částku 176 mil.korun na
náhradu škody, text žaloby je k dispozici na altner.blogspot.com

- jde o částku, kterou advokátní kancelář Novotný a Partner, zmocněná Jiřím Paroubkem k
jednání za ČSSD dne 19.2.2007 avizovala advokátní kanceláři v Curychu WENGER &
VIELI, zmocněné k jednání s ČSSD Altnerem, že tato částka je připravena ke složení, a že
dne 20.2.2007 bude kanceláři WENGER & VIELI částka 176 mil.korun složena jako záruka,
že ČSSD má vážný zájem o mimosoudním narovnání s Altnerem prostřednictvím švýcarské
advokátní kanceláře začít jednat

- náhrada škody v částce 176 mil.korun s přísl. je soudně vymáhána za to, že ČSSD porušila
ústavní povinnost každé politické strany respektovat základní demokratické principy, když
v únoru 2007 se Jiří Paroubek za ČSSD rozhodl jednání s Altnerem o mimosoudním
narovnání dluhů ČSSD skrečovat, Altnera nepravdivě osočit z podvodného jednání, a
způsobit tak Altnerovi škodu minimálně v částce 176 mil.Kč

- namísto placení dluhů ČSSD se Jiří Paroubek rozhodl úmyslně podvodně oklamat veřejnost
osočením Altnera, že je podvodník, který si přisvojuje zásluhy za vymožení majetkových
práv ČSSD rozhodnutím Ústavního soudu v kauze Lidového domu v r.2000, když podle
Paroubka tyto zásluhy náleží jinému

- na tiskové konferenci dne 28.2.2007 Jiří Paroubek vystoupil s tvrzením, že ve skutečnosti
náleží zásluhy za vymožení majetku ČSSD advokátovi JUDr.Blanickému, který zastupoval
ČSSD před zmocněním Altnera, všechno podstatné vymyslel, a Altner už to „jen dokončil“

- advokát JUDr. Blanický zastupoval Zemanovu ČSSD ve sporu s Ministerstvem financí,
spor skončil v říjnu r.1994 rozsudkem Městského soudu v Praze, rozsudkem soud zamítl
žalobu Ministerstva financí na určení, že Lidový dům patří státu

- Altner zastupoval ČSSD před Ústavním soudem v kauze Lidového domu, kde v lednu
r. 2000 Ústavní soud nálezem rozhodl, že Zemanova ČSSD má majetková práva ke
společnosti Cíl a.s., a jejím prostřednictvím k Lidovému domu až od r.1995, kdy Zemanova
ČSSD sloučením se zahraniční Čsl. sociální demokracií v r.1995, od zahraniční Čsl. sociální
demokracie majetková práva k Lidovému domu získala
- podle nálezu Ústavního soudu z ledna 2000, kterým Ústavní soud rozhodl kauzu Lidového
domu, zastupoval-li advokát JUDr. Blanický Zemanovu ČSSD v r.1994, tak Zemanovu
ČSSD zastupoval v době před sloučením se zahraniční Čsl. sociální demokracií, tedy v době,
kdy Zemanova ČSSD žádná majetková práva ani ke společnosti Cíl a.s., ani k Lidovému
domu ještě neměla

- nelze si představit jinak, než že Jiří Paroubek spravoval miliardový majetek ČSSD s
povinností odborné péče řádného hospodáře, o úmyslném klamání veřejnosti „zásluhami“
advokáta JUDr.Blanického musel z nálezu Ústavního soudu z r.2000 vědět a je proto
namístě podezření, že klamal veřejnost „zásluhami“ advokáta JUDr.Blanického úmyslně,
aby ČSSD nemusela platit dluhy a vedení ČSSD mohlo tunelovat majetek svých věřitelů

- v reakci na zveřejněné výroky zástupců ČSSD, že ČSSD je sice zadlužená, ale má ještě
historický majetek, který se podle mediálních zpráv prodává, podal s žalobou na zaplacení
176 mil.korun Altner i návrh na vydání předběžného opatření k obstavení majetku ČSSD
soudem

- ostatní věřitelé ČSSD se proto vyzývají, aby za účelem společného postupu k podání
návrhu na prohlášení konkurzu na majetek ČSSD se přihlásili advokátní kanceláři
Mgr.Jaroslava Čapka, advokáta se sídlem v Hradci Králové, Komenského 241, PSČ :
500 03,

- Městský soud v Praze Altnerovi dluží z titulu zpronevěry, resp. rozkradení, částky více jak
11 mil. Kč na odměně správce v konkurzech úpadce OSAN s.p.v likvidaci, a úpadce Agrox
a.s., ke kterému došlo pod „dohledem“ soudu

- Altner proto dne 14.6.2010 doručil předsedovi Městského soudu JUDr.Sváčkovi s
odvoláním na zákonnou povinnost dlužníka výzvu, aby z 11 mil.Kč podle zákona mu
náležících prostředků, které mu tento soud dluží, zaplatil za Altnera Městský soud v Praze
Obvodnímu soudu pro Prahu 1 veškeré soudní poplatky a výlohy související s podáním
žaloby

- výzvou Altner upozornil předsedu Městského soudu v Praze na nebezpečí z prodlení, že
odkladem rozhodnutí soudu, hrozí nedobytnost žalované pohledávky a tím i náhrada škody
176mil.Kč státem

- dne 15.6.2010 doručil Altner Obvodnímu soudu pro Prahu 1 kopii výzvy předsedovi
Městského soudu v Praze a pro případ, že Městský soud z peněz náležících podle zákona
Altnerovi soudní poplatky nezaplatil, požádal Altner Obvodní soud pro Prahu 1 o
osvobození od soudních poplatků

- soudu Altner doložil, že po 10 let trvajícím okrádání Altnera orgány státní moci zbyla
Altnerovi poslední nemovitost v Praze 6, Zemědělská 6, jejíž jedna pětina je neprodejná pro
obstavení zástavami a exekucemi, výkon advokacie má Altner od května 2009 kvůli
stížnosti Jiřího Paroubka Českou advokátní komorou pozastaven a důchod, který mu pro
dlužnickou svévoli ČSSD byl vyměřen se započítáním let jen do r.2002 ve výši 10.000,-
Kč, je taktéž předmětem exekučního řízení, a proto jsou dány důvody pro osvobození
Altnera od soudních poplatků a složení jistoty za návrh na vydání předběžného opatření

Podrobnosti na altner.blogspot.com
JUDr.Zdeněk Altner

Žádost Obvodnímu soudu pro Prahu 1 na osvobození od SOP

JUDr. Zdeněk Altner advokát
Nad Olšinami 2445/ 27, 100 00 Praha 10, ČR zapsaný u ČAK pod ev.č. 5648
s pozastaveným výkonem advokacie ke stížností Ing. J. P.z ČSSD představenstvem ČAK,
Kominárska 2,4, 839 04 Bratislava 32, SR zapsaný u SAK pod ev.č. 0766
v rámci „solidarity“ R.Fica s J.P.vyškrtnutý představenstvem SAK¬¬¬_____________________

Obvodní soud pro Prahu 1
Ovocný trh 14
112 94 Praha 1

V Praze dne 15.6.2010

Žalobce: JUDr. Zdeněk Altner, advokát se sídlem Nad Olšinami 27, 100 00 Praha 10, zapsaný u ČAK pod reg.č. 5648, s pozastaveným výkonem advokacie do rozhodnutí soudu
zast. Mgr. Jaroslavem Čapkem, advokátem se sídlem v Hradci Králové, Komenského 241, PSČ : 500 03, č.osvědčení ČAK 1223

Žalovaná 1.: Česká strana sociálně demokratická, se sídlem Hybernská 7- Lidový
dům, Praha 1, za kterou jedná podle čl. XXX stanov České strany sociálně demokratické, registrovaných Ministerstvem vnitra ČR pod č.j. II/S – OVS/1-1795/97 odstupující předseda strany Ing. Jiří Paroubek,

Žalovaná 2.: Obchodní společnost Cíl, akciová společnost Praha, se sídlem
Hybernská 7 – Lidový dům, Praha 1, IČ: 26165376

Žalovaný 3.: Jiří Paroubek po odstoupení z funkce předsedy žalované 1., do doby
jejího předání, pod adresou žalovaných 1. a 2.

o ž a l o b ě
na zaplacení částky 176.364.070,-Kč s příslušenstvím
a návrhem na vydání předběžného opatření

Postoupení výzvy žalobce
ze dne 11.6.2010 jako věřitele podle ust.§ 563 o.z.
k plnění dluhu Městským soudem v Praze
s podmíněným návrhem na osvobození od SOP
a s listinami k doplnění důkazů žalobou označených

Žalobce postupuje zdejšímu soudu v příloze svojí výzvu ze dne 11.6.2010, kterou podle ust.§ 563 o.z. jako věřitel vyzval svého dlužníka Městský soud v Praze, aby uhradil bez zbytečného odkladu zdejšímu soudu v plné výši soudní poplatky související s podáním shora označené žaloby.
Protože do dnešního Městský soud v Praze žalobci úhradu soudních poplatků souvisejících s žalobou nepotvrdil, sděluje žalobce zdejšímu soudu, že po letech majetkového útisku žalobce orgány státní moci, mimo jiné i zpronevěře za dohledu Městského soudu žalobci náležících peněžních prostředků z titulu nároku na odměnu správce ve výzvě označených konkurzních podstat, splňuje žalobce podmínky k přiznání osvobození od soudních poplatků zdejším soudem.
Poslední nemovitost, která ve vlastnictví žalobci zbyla, spoluvlastnický podíl 1/5 domu č.p. 1574 s pozemky v kat.úz.Dejvice, LV č.2019, je obstaven, a není tedy za účelem zaplacení soudních poplatků zpeněžitelný, což je veřejně dostupné na internetu.
Výkon advokacie je od loňského roku ke stížnosti Jiřího Paroubka žalobci Českou advokátní komorou pozastaven.
Na důchod, přiznaný žalobci jen za léta do r.2002 ve výši 10.009,- Kč, byl taktéž podán návrh na exekuci.
Za těchto okolností k doložení toho, že žalobce vyčerpal i žádost o osvobození od SOP k tomu, aby předešel zmaření dobytnosti pohledávky za ČSSD uplatněné žalobou, podává pro případ, že Městský soud v Praze SOP podle výzvy dosud neuhradil, žalobce zdejšímu soudu tuto žádost o osvobození od SOP, jak za podání shora označené žaloby, tak pro nebezpečí z prodlení i jistoty za návrh na vydání předběžného opatření.

Při této příležitosti přikládá žalobce k doplnění důkazů označených žalobou i dopis ze dne 22.1.2007 advokáta Mgr.Pavla Koutného z AK Novotný a Partner, a dopis ze dne 20.2.2007 advokáta Michaela Mráze z advokátní kanceláře v Curychu WENGER & VIELI.
Žalobce se soudu zdvořile omlouvá, že nedopatřením nebyly tyto listiny k žalobě připojeny.

JUDr.Zdeněk Altner


Přílohy :
- výzva žalobce ze dne 11.6.2010 podle ust.§ 563 o.z. k plnění dluhu Městským soudem
v Praze
- rozhodnutí České advokátní komory č.j. P 6/09 ze dne 11.5.2009
- exekuční příkaz Exekutorského úředu v Rakovníku č.j. 087 Ex 970/09/P3-14 ze dne
15.3.2010
- dopis ze dne 22.1.2007 advokáta Mgr.Pavla Koutného z AK Novotný a Partner
- dopis ze dne 20.2.2007 advokáta Michaela Mráze z advokátní kanceláře v Curychu
WENGER & VIELI.

Výzva Měst.soudu k zaplacení SOP za žalobu

JUDr. Zdeněk Altner advokát
Nad Olšinami 2445/ 27, 100 00 Praha 10, ČR zapsaný u ČAK pod ev.č. 5648
s pozastaveným výkonem advokacie ke stížností Ing. J. P.z ČSSD představenstvem ČAK,
Kominárska 2,4, 839 04 Bratislava 32, SR zapsaný u SAK pod ev.č. 0766
v rámci „solidarity“ R.Fica s J.P.vyškrtnutý představenstvem SAK¬¬¬_____________________

JUDr.Jan Sváček, předseda
Městského soudu v Praze
Spálená 2
112 16 P r a h a 2
Spěchá !
V Praze dne 11.6.2010

Výzva věřitele podle ust.§ 563 o.z. k plnění dluhu Městským soudem v Praze

Pane předsedo,
s odvoláním na čl. 95 odst.1/ Ústavy České republiky vyzval podáními ze dne 9.5.2008, a ze dne 12.6.2008 podle ust. § 563 obč.zák. v mém zastoupení advokát JUDr.Milan Hulík konkurzní soudce Městského soudu v Praze :
1/ v konkurzním řízení úpadce OSAN o.p. v likvidaci vedeném pod sp.zn. 94 K 10/94,
2/ a v konkurzním řízení úpadce Agrox a.s. vedeném pod sp.zn. 94 K 6/95,
aby vyplatili byť formou zálohy na odměnu, nejpozději do 30.6.2008
mému věřiteli podle přiložené zástavní smlouvy ze dne 24.4.2008
společnosti H – Holding AG se sídlem Steinhausen, Hinterbergstrasse 26, 6330 Cham, ve Švýcarsku,
na účet číslo 4175 743504-12, IBAN: CH32 0483 5074 3504 1200, Clearing-Nr. 4835 / BIC: CRESCHZZ70A der Credit Suisse, Chur,
k úhradě dluhu zajištěného zástavou částku 8,5 milionů Kč.
Výplata zástavou zajištěného dluhu 8.5.mil.korun měla být provedena na uspokojení mých nároků na odměnu správce konkurzní podstaty, které podle vyúčtování předložených soudu činí podle vyhl. č.278/2006 Sb. částku 11.152.307,- Kč celkem.
Podle ust.§ 31 odst.1/ věta druhá ZKV není výplata hotových výdajů a odměna správce vázána na rozvrhové usnesení soudu. Nárok na odměnu správce vzniká ze zákona ve výši určené vyhláškou Ministerstva spravedlnosti.
Podáními ze dne 21.5.2008 a ze dne 12.6.2008 Vás jako statutárního zástupce advokát JUDr.Hulík upozornil, že marným uplynutím lhůty 30.6.2008 hrozí škoda 24.257.240.943,-Kč propadnutím předmětu zástavy sjednaného zástavní smlouvou ze dne 24.4.2008.
Předmětem zástavy sjednané zástavní smlouvou dne 24.4.2008 v Churu byly moje pohledávky za Českou stranou sociálně demokratickou /ČSSD/ z titulu mandátní smlouvy ze dne 2.5.1997 na zastupování kauzy Lidového domu, dle přiloženého vyúčtování provedeného k datu 30.6.2008 částkou 24.257.240.943,-Kč.
Přípisem JUDr.Jaromíra Jirsy, pověřeného výkonem funkce místopředsedy Městského soudu v Praze sp.zn.Spr 1791/2008 ze dne 11.6.2008, soud výplatu částky 8,5 mil Kč zástavnímu věřiteli odmítl. Předmět zástavy propadl podle práva Jihoafrické republiky sjednaného rozhodčí doložkou ve smlouvě švýcarskému věřiteli.
Ve vyjádření soudce Městského soudu v Praze JUDr.Pavla Janouta ze dne 3.6.2008 přiloženému k přípisu se potvrzuje, že z částky téměř 120 mil.Kč, které jsem po zpeněžení majetku úpadce OSAN nechal v r.2000 na účtech úpadce byla za dohledu soudu zpronevěřena i částka přes 8,5mil.Kč náležící mi ze zákona na odměně správce.
V současné době probíhají jednání o postoupení mého nároku na náhradu škody ve výši 24.257.240.943,-Kč zahraničnímu investorovi a připravuje se žaloba proti České republice.

Dnešního dne byla Obvodnímu soudu pro Prahu 1 doručena v zastoupení advokáta Mgr.Jaroslava Čapka moje žaloba ze dne 8.6.2010 proti :

Žalované 1.: Česká strana sociálně demokratická, se sídlem Hybernská 7- Lidový
dům, Praha 1, za kterou jedná podle čl. XXX stanov České strany sociálně demokratické, registrovaných Ministerstvem vnitra ČR pod č.j. II/S – OVS/1-1795/97 odstupující předseda strany Ing. Jiří Paroubek,

Žalované 2.: Obchodní společnost Cíl, akciová společnost Praha, se sídlem
Hybernská 7 – Lidový dům, Praha 1, IČ: 26165376

Žalovanému 3.: Jiří Paroubek po odstoupení z funkce předsedy žalované 1., do doby
jejího předání, pod adresou žalovaných 1. a 2.

na zaplacení částky 176.364.070,-Kč s příslušenstvím žalovanými, z titulu náhrady škody a návrhem na vydání předběžného opatření k zajištění dobytnosti soudně vymáhaného nároku.

Článkem internetového deníku Aktuálně c.z. ze dne 31.5.2010 „Lidový dům je na
prodej? Po volbách nemá ČSSD peníze“ a článkem internetového deníku ePortál - Politika aktuálně- „No nevolte to! Umíme prožrat vše. Vaše ČSSD“ze dne 8.6.2010 dokládám veřejně známé podezření, že pod krytím nákladů na předvolební kampaň byl vedením ČSSD tunelován majetek, který jsem zastoupením ČSSD vymohl, a že o stavu tohoto majetku panují závažné pochybnosti.
Jako věřitel evidující pohledávku ve výši 11.152.307,- Kč za Městským soudem v Praze z titulu nároku na odměnu ve shora označených konkurzech si zdvořile dovoluji
vyzvat podle ust.§ 563 o.z.
Městský soud v Praze, aby z těchto podle ZKV mě náležících prostředků jako poddlužník uhradil bez zbytečného odkladu Obvodnímu soudu v Praze 1 v plné výši soudní poplatky související s podáním žaloby.
Současně si dovoluji Městský soud v Praze zdvořile požádat, aby nejpozději do 15.6.2010 doručil na adresu mojí advokátní kanceláře v Praze 10, Nad Olšinami 27 písemné potvrzení, že platba soudních poplatků za podání mojí žaloby ze dne 8.6.2010 Obvodnímu soudu pro Prahu 1 byla Městským soudem bez zbytečného odkladu provedena, a že s úhradou případných veškerých dalších nákladů souvisejících s žalobou do výše mě náležící částky 11.152.307,- Kč Městský soud v Praze souhlasí.
Výslovně upozorňuji, že z celé řady dalších zdrojů se mi dostávají informace, že vedení ČSSD nemá ani na pokrytí svých dluhů mimo mandátní smlouvu ze dne 2.5.1997 finanční prostředky a reálně hrozí její bankrot a tedy i nedobytnost žalobou uplatněného nároku.
Jestliže bude odkladem vydání předběžného opatření Obvodním soudem pro Prahu 1 zmařeno vymožení nároku na náhradu škody 176.364.070,-Kč s příslušenstvím proti žalovaným, přikročím bez dalšího k podání žaloby proti České republice.
Po marném uplynutí lhůty 15.6.2010 mám zato, že škoda 176.364.070,-Kč s příslušenstvím bezprostředně hrozí a uplatnění mimořádných prostředků je na místě.

JUDr.Zdeněk Altner
Přílohy :
- žaloba ze dne 8.6.2010 doručená podatelně Obvodního soudu pro Prahu 1 dne 11.6.2010
s návrhem na vydání předběžného opatření
- článek internetového deníku Aktuálně c.z. ze dne 31.5.2010 „Lidový dům je na
prodej? Po volbách nemá ČSSD peníze“.
- článek internetového deníku ePortál - Politika aktuálně- „No nevolte to! Umíme
prožrat vše. Vaše ČSSD“ze dne 8.6.2010

15. 6. 2010

ČSSD-žaloba na zaplacení 176.364.070,--Kč s přísl. s návrhem na vydání předb.opatření

Obvodní soud pro Prahu 1
Ovocný trh 14
112 94 Praha 1

V Praze dne 8.6.2010

Žalobce: JUDr. Zdeněk Altner, advokát se sídlem Nad Olšinami 27, 100 00
Praha 10, zapsaný u ČAK pod reg.č. 5648, s pozastaveným výkonem
advokacie do rozhodnutí soudu
zast. Mgr. Jaroslavem Čapkem, advokátem se sídlem v Hradci Králové,
Komenského 241, PSČ : 500 03, č.osvědčení ČAK 1223

Žalovaná 1.: Česká strana sociálně demokratická, se sídlem Hybernská 7- Lidový
dům, Praha 1, za kterou jedná podle čl. XXX stanov České strany
sociálně demokratické, registrovaných Ministerstvem vnitra ČR
pod č.j. II/S – OVS/1-1795/97 odstupující předseda strany Ing. Jiří
Paroubek,

Žalovaná 2.: Obchodní společnost Cíl, akciová společnost Praha, se sídlem
Hybernská 7 – Lidový dům, Praha 1, IČ: 26165376

Žalovaný 3.: Jiří Paroubek po odstoupení z funkce předsedy žalované 1., do doby
jejího předání, pod adresou žalovaných 1. a 2.

Ž a l o b a
na zaplacení částky 176.364.070,-Kč s příslušenstvím
a návrhem na vydání předběžného opatření
Čtvermo!

Skutkový základ.
V době, kdy žalovaná 1. byla bez provozních prostředků a preferencemi se pohybovala nad hranicí pěti procent, uzavřel dne 2.5.1997 žalobce s tehdejším předsedou žalované 1. Ing. Milošem Zemanem mandátní smlouvu na zastupování této politické strany k vymožení jejích majetkových práv k areálu nemovitostí „Lidového domu“ v Praze.
Důkaz: - kopií mandátní smlouvy ze dne 2.5.1997 – příloha č. 1

V r. 1998 překvapivě vyhrála žalovaná 1. volby do Poslanecké sněmovny ČR. Po dobu opoziční smlouvy jako jediná vládní strana, a od r. 2002 do r.2006 jako nejsilnější vládní strana, ovládala žalovaná 1. výkon státní moci v ČR. I po této době, dosud disponuje kontakty na nejvyšší orgány státní moci.
Žalobce v r. 2000 dosáhl pro žalovanou 1. ve věci plného úspěchu a splnil tak svoje závazky z uvedené smlouvy.
Důkaz: - kopií oznámení o splnění závazků ze dne 14.4.2000 – příloha č. 2

Po splnění veškerých závazků z mandátní smlouvy přikročil žalobce k vyúčtování svých nároků na odměnu z této smlouvy žalované 1. a to:

fakturou č. ze dne vystavenou na částku splatnou dne
VF 1005/2000 30.6.2000 50.925.000,- Kč 10.7.2000
VF 1006/2000 30.6.2000 18.515.228,- Kč 19.7.2000
VF 1010/2000 19.10.2000 72.187.080,- Kč 26.10.2000
VF 1011/2000 19.10.2000 3.460.643,-Kč 26.10.2000

Důkaz: - kopií faktury č.VF 1005/2000 ze dne 30.6.2000 – příloha č. 3
- kopií faktury č.VF 1006/2000 ze dne 30.6.2000 – příloha č. 4
- kopií faktury č.VF 1010/2000 ze dne 19.10. 2000 – příloha č. 5
- kopií faktury č.VF 1011/2000 ze dne 19.10.2000 – příloha č. 6

Žalovaná 1. se však rozhodla své závazky vůči žalobci v rozsahu sjednaném mandátní smlouvou neplnit, a svojí dlužnickou svévoli zastřít zpochybňováním nároků žalobce.

Za tím účelem žalovaná 1. uznala pouze jednu z faktur předložených žalobcem a to fakturu č. VF 1005/2000 ze dne 30.6.2000 vystavenou na částku 50.925.000,-Kč.
Za zády žalobce se žalovaná 1. dohodla s jeho asistenty advokátem JUDr. Zdeňkem Hájkem a notářem JUDr. Václavem Halbichem, že v rozporu s mandátní smlouvou a dohodami uzavřenými písemně mezi nimi a žalobcem, namísto žalobci, předloží svoje faktury za součinnost poskytnutou při plnění závazků z mandátní smlouvy asistenti nikoliv žalobci, ale přímo žalované 1.
Při plnění závazků z mandátní smlouvy, veškeré hotové výdaje za znalce a ostatní kooperační odbornou pomoc potřebnou k dosažení úspěchu ve věci, průběžně hradil výlučně žalobce sám. Asistenti žalobce se snažili předložením faktur žalované 1. vyhnout tomu, aby jim žalobce při vyplácení odměny mohl alikvotní část jím uhrazených hotových výdajů vyúčtovat.
Po obdržení faktur asistentů, žalovaná 1. nejprve žalobce vyzvala, aby proti výplatě částky 16.807.042,35 Kč na vrub faktury č. VF 1005/2000 ze dne 30.6.2000 vystavenou na částku 50.925.000,-Kč se vzdal veškerých ostatních nároků z mandátní smlouvy.

Když se žalobce odmítl vzdát svých nároků, tak mu žalovaná 1. po jeho urgencích částku 16.807.042,35 Kč sice vyplatila, ale se zbývající částkou 33.614.084,-Kč se obrátila na Obvodní soud pro Prahu 1 s návrhem, aby ji přijal do soudní úschovy ve prospěch neznámého příjemce. Jako možné příjemce označila žalovaná 1. nejen žalobce, ale po dohodě s nimi i jeho asistenty.
Žalovaná 1. tak svoje závazky z mandátní smlouvy i v neuhrazené části faktury č. VF 1005/2000 ze dne 30.6.2000 hrubě porušila.
Neuhrazené faktury zažaloval žalobce v r.2000 u soudu. Pohledávku za žalovanou 1., v neuhrazené části faktury č. VF 1005/2000 ze dne 30.6.2000, postoupil žalobce smlouvou ze dne 31.8.2000 na společnost Alba a.s.
Postupník Alba a.s. odmítla dát souhlas s výplatou částky 33.614.084,-Kč asistentům žalobce ze soudní úschovy. Asistenti žalobce zažalovali Albu a.s. o nahrazení jejího souhlasu s vydáním soudní úschovy rozhodnutím soudu.
Obecné soudy všech stupňů žaloby asistentů žalobce zamítly. Rozhodnutí odůvodnily tak, že nahrazení souhlasu Alby a.s. s vydáním soudní úschovy asistentům žalobce by bylo v rozporu s textem uzavřených smluv.
Důkaz: - kopií usnesení Nejvyššího soudu č.j. 21 Cdo 2838/2004-148 ze dne 6.12.2005
- příloha č. 7
- kopií usnesení Nejvyššího soudu č.j. 21 Cdo 1256/2005-141 ze dne 6.12.2005 - příloha č. 8

Jménem asistenta žalobce, notáře JUDr.Václava Halbicha, měla být podána proti usnesení č.j. 21 Cdo 1256/2005-141 ze dne 6.12.2005 Nejvyššího soudu jako soudu dovolacího, a rozsudkům soudů nižších stupňů, ústavní stížnost. Ústavní stížnost nepodepsal ani Halbich, ani jeho zmocněný zástupce advokát JUDr. Luboš Tichý. Stížnost podepsal, jak bylo dodatečně zjištěno, koncipient advokáta Mgr.Tomáš Dumbrovský. Zákon o Ústavním soudu založení pravomoci Ústavního soudu k projednání stížnosti podepsané koncipientem nepřipouští.
Postupem Ústavního soudu v řízení sp.zn. IV.ÚS 128/06, formálně vedeném o stížnosti JUDr.Václava Halbicha na jednání soudu dne 11.11.2009, soudci IV.senátu Ústavního soudu ve věci mandátní smlouvy žalobce s žalovanou 1., jejímž členem byl i předseda Ústavního soudu JUDr.Pavel Rychetský, žalobci jako advokátovi upřeli právo jednat a vyjádřit se před soudem. I výpověď žalobce jako svědka prohlásil soud za nadbytečnou.
Soudci pozměnili obsah protokolu o jednání soudu zamlčením námitky nedostatku pravomoci Ústavního soudu. V jednání před soudem byla výslovně podána námitka nedostatku pravomoci soudu, pro nedostatek zákonem stanoveného podpisu stěžovatele Václava Halbicha, a jeho právního zástupce Luboše Tichého, když listina označená jako ústavní stížnost, je mimo jakoukoliv pochybnost opatřena podpisem s jasně čitelným křestním jménem Tomáš. Při jednání se soud odmítl zabývat komu podpis ústavní stížností patří.
Přes uplatněnou námitku vydali soudci na politickou objednávku dopisem žalovaného 3/, jako předsedy žalované 1., předem připravený nález, kterým v průběhu předvolební kampaně do Sněmovny Parlamentu ČR zpochybnili závazky žalované 1., z titulu nároku žalobce na odměnu advokáta, ze smlouvy uzavřené se žalobcem jako advokátem.
Nálezem Ústavního soudu sp.zn. IV.ÚS 128/06 ze dne 11.11.2009 soudci IV.senátu Ústavního soudu zrušili usnesení Nejvyššího soudu č.j. 21 Cdo 1256/2005-141 ze dne 6.12.2005 spolu s rozsudky nižších soudů.
Soudci zavázali obecné soudy České republiky do budoucna při výkonu soudní pravomoci zásadu „Pacta sunt servanda“ nerespektovat. V rozporu s Etickým kodexem advokáta EU diskriminovali advokáty ČAK, když podle nálezu není v textu právních úkonů sepsaných advokátem vůle smluvních stran, s výjimkou soudců Ústavního soudu, nikomu jinému, včetně soudců obecných soudů, „poznatelná“.
Zpochybněním smluvních závazků umožnili soudci žalované 1. vynaložit enormní částky na předvolební kampaň z peněz jejích věřitelů. O skutečné výši nákladů se spekuluje a jsou již zveřejňována podezření, zda náklady na předvolební kampaň nebyly vedeny záměrem majetek vymožený žalobcem žalované 1. vytunelovat.
Důkaz: nálezem Ústavního soudu sp.zn. IV.ÚS 128/06 ze dne 11.11.2009
článkem internetového deníku ePortál - Politika aktuálně- „No nevolte to! Umíme
prožrat vše. Vaše ČSSD“ze dne 8.6.2010

Proti nálezu Ústavního soudu sp.zn. IV.ÚS 128/06 ze dne 11.11.2009 podal Ústavnímu soudu v zastoupení žalobce dne 18.5.2010 ústavní stížnost advokát Mgr.Jaroslav Čapek. Ústavní stížnost byla předložena všem ostatním jedenácti stížnosti nedotčeným soudcům Ústavního soudu, aby zaujali stanovisko, zda vykonávají funkci ústavního soudce stejným způsobem, jako tomu je v případě soudců IV.senátu Ústavního soudu.
Vedoucí úředního aparátu, generální sekretář Ústavního soudu, odmítnul s vědomím předsedy Ústavního soudu přípisem Ústavního soudu sp.zn.Spr.ÚS 148/10 ze dne 20.5.2010 ústavní stížnost advokáta Mgr.Jaroslava Čapka zařadit k projednání Ústavním soudem. Zařadil jí do korespondence úředního aparátu soudu s tím, že ani kárné řízení proti soudcům IV.senátu předseda Ústavního soudu zahajovat nehodlá. V rozporu se zákonem o Ústavním soudu se podle přípisu nebude stížností advokáta Mgr.Jaroslava Čapka Ústavní soud dále zabývat.
Ústavní slib soudců Ústavního soudu dodržovat při výkonu funkce soudce Ústavního soudu zákon o Ústavním soudu byl postupem Ústavního soudu natolik hrubě porušen, že zakládá pochybnost o způsobilosti Ústavního soudu poskytnout soudní ochranu všem občanům České republiky, kteří spoléhají na jimi uzavřené smlouvy, jako na základ svojí existenční právní jistoty v právních vztazích.
Nález Ústavního soudu sp.zn. IV.ÚS 128/06 ze dne 11.11.2009 považuje žalobce za projev vůle soudního orgánu, nejen nemající v rozporu s čl. 2 odst.3/ Ústavy oporu v zákoně, ale především odporující snad všem zásadám právního státu, které podle Preambule Ústavy jsou součástí ústavního pořádku ČR. Navíc je svým zdůvodněním zmatečný. Mimo jiné v závěru soudu, že obecné soudy pochybily, když namísto toho, aby podle ust.§ 35 odst.2/ o.z. daly přednost vůli smluvních stran, které úkon učinily, rozhodly podle textu písemné smlouvy.
Mandátní smlouvu uzavřel žalobce s Milošem Zemanem. Je veřejně známo, že oba na závaznosti smluvních ujednání z mandátní smlouvy trvají.
Závěr nálezu Ústavního soudu sp.zn. IV.ÚS 128/06 ze dne 11.11.2009, že obecné soudy měly namísto textu písemné smlouvy dát přednost vůli smluvních stran je proto nesrozumitelný a zmatečný. Jaké vůli smluvních stran měly obecné soudy dát přednost ?.
Podle ust.§ 37 odst.1/ o.z. je k platnosti právního úkonu třeba, aby právní úkon byl určitý a srozumitelný. Jinak je ze zákona neplatný. Je pravdou, že soudce ústavního soudu je podle verbálního slibu formálně vázán toliko Ústavou a zákonem o Ústavním soudu, nikoliv zákonem. Princip panství práva, a tedy dodržování zákona při výkonu státní moci, je součástí ústavního pořádku České republiky nejen podle čl.2 odst.3 Ústavy, ale především v rámci osvědčených principů právního státu podle Preambule Ústavy.
Žalobce toto uvádí na podporu závěru, že ani nález Ústavního soudu sp.zn. IV.ÚS 128/06 ze dne 11.11.2009, kromě své deklarace, kterou odmítá právo žalobce na spravedlivý soud, nemá právních účinků na nároky žalobce uplatněné touto žalobou.
Naopak nálezem Ústavního soudu sp.zn. IV.ÚS 128/06 ze dne 11.11.2009 žalobce dokládá, že po dobu výkonu funkce předsedy žalované 1. žalovaným 3., byly postupem a rozhodnutím Ústavního soudu obecné soudy vázány žalobci právo na spravedlivý soud odepřít, tak jak to učinil Ústavní soud.
I když žalobcem dále označený nárok na náhradu škody, je škodou způsobenou úmyslně, žalobce z opatrnosti nálezem Ústavního soudu dokládá, že soudní ochrana jeho nároků po dobu výkonu funkce žalovaného 3/ předsedou žalované 1., byla žalobci vůlí Ústavního soudu odepírána
Důkaz : - nálezem Ústavního soudu sp.zn. IV.ÚS 128/06 ze dne 11.11.2009
- ústavní stížností doručenou dne 18.5.2010 v zastoupení advokáta Mgr.Jaroslava Čapka
Ústavnímu soudu, včetně příloh
- výzvou ze dne 18.5.2010 stížností nedotčeným soudcům Ústavního soudu
včetně ostatních příloh
- přípisem Ústavního soudu sp.zn.Spr.ÚS 148/10 ze dne 20.5.2010

Vznik majetkové újmy.
V průběhu let žalobce opakovaně postupoval žalované 1. vyúčtování s aktuálním stavem svých nároků z mandátní smlouvy.
Koncem r.2006 podal žalobce návrh na prohlášení konkurzu na majetek žalované 1. Dopisem ze dne 2.1.2007 vyúčtoval žalobce žalované 1. aktuální stav nároků z mandátní smlouvy ke dne 31.12.2006. Žalobce vyúčtoval celkovou dlužnou částku 19.303.362.812,- Kč. Z toho na odměně dlužnou částku 94.165.951,- Kč. Na smluvní pokutě za neplacení odměny 0.3 % za den z dlužné odměny, vyúčtoval žalobce částku 725.716.557,- Kč. Největší část vyúčtovaného dluhu činí smluvní pokuta za zatajení příjmů ve výši 1% ze zatajených příjmů za den.
Důkaz : dopisem žalobce ze dne 2.1.2007 s vyúčtováním

Dopisem ze dne 22.1.2007 vyzval advokát Mgr.Pavel Koutný z advokátní kanceláře Novotný a Partner v zastoupení žalované 1. žalobce k jednání o mimosoudním narovnání.
Žalovaný 3. dopisem ze dne 2.2.200(6)7 potvrdil žalobci, že zmocnil advokáty k jednání o narovnání a vyzval žalobce, aby učinil totéž.
Důkaz : dopisem ze dne 22.1.2007 advokáta Mgr.Pavla Koutného z AK Novotný a Partner
dopisem žalovaného 3. ze dne 2.2.200(6)7
výslechem žalovaného 3.

Dne 7.2.2007 se v Divadle Radka Brzobohatého v Praze konalo jednání zástupců žalobce a žalované 1., na kterém žalovaná 1. prostřednictvím zmocněných advokátů AK Novotný a Partner nabídla žalobci narovnání výplatou částky 176 mil.Kč.
Důkaz : výslechem advokáta Mgr.Pavla Koutného
výslechem advokáta JUDr.Milana Hulíka
výslechem advokátky JUDr. Heleny Chaloupkové
výslechem advokáta JUDr. Václava Veselého
s výhradou dalších důkazů

Dopisem ze dne 9.2.2007 žalobce poukázal prostřednictvím advokátní kanceláře Novotný a Partner žalovanému 3. jako předsedovi žalované 1. na dlouholetý útisk, kterého se mu od řady státních orgánů za uplatňování svých práv advokáta z mandátní smlouvy dostává. S ohledem na to vyzval žalobce dopisem žalovaného 3. jako předsedu žalované 1., aby žalovaná na důkaz vážnosti své dobré vůle jednat o narovnání, složila na dopisem ze dne 2.1.2007 vyúčtovaný dluh ve prospěch žalobce částku 176.364.070,-Kč. Výši částky uvedl žalobce s odkazem na dluh žalované, sice nepravomocně, ale již přisouzený rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 1 č.j. 24 C 265/2000-95 ze dne 24.11.2004.
Jako platební místo označil žalobce advokátní kancelář v Curychu WENGER & VIELI, kterou v případě složení částky žalobce zmocnil k jednání.
Důkaz : dopisem žalobce ze dne 9.2.2007
rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 1 č.j. 24 C 265/2000-95 ze dne 24.11.2004

Dne 19.2.2007 zástupce advokátní kanceláře Novotný a Partner Mgr. Souček informoval telefonicky advokátní kancelář v Curychu WENGER & VIELI, že žalovaná 1. se sumou 176.364.070,-Kč souhlasí a tato suma je připravena k vyplacení na účet advokátní kanceláře WENGER & VIELI, a po setkání s klientem v 10 hod. ráno dne 20.2.2007, bude Mgr. Souček kancelář WENGER & VIELI volat za účelem její výplaty.
Důkaz : dopisem ze dne 20.2.2007 advokáta Michaela Mráze z advokátní kanceláře
v Curychu WENGER & VIELI
výslechem žalovaného 3.
výslechem advokáta Mgr.Pavla Koutného
podle výsledku s výhradou navržení provedení důkazu dožádaným soudem
v Curychu

Dopisem ze dne 28.2.2007 žalobce vyzval žalovaného 3. jako předsedu žalované 1., aby do 5.3.2007 uhradil na označené platební místo z celkového dluhu alespoň částku 165.435.261,- Kč. Podle žalobce tato částka činila jistinu 18.518.228,- Kč, plus příslušenství, vyúčtované podle rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 1 č.j. 24 C 265/2000-95 ze dne 24.11.2004.
Důkaz : dopisem žalobce ze dne 28.2.2007

Žalovaní se rozhodli nezaplatit žalobci na svůj dluh ničeho. Patrně bez vědomí zmocněného advokáta Mgr.Pavla Koutného se namísto placení dluhu dne 27.2.2007 žalovaný 3. tajně sešel s advokátem JUDr.Pavlem Blanickým, který v prvé polovině 90tých let ve sporu proti Ministerstvu financí zastupoval po Listopadu 1989 v ČR nově založenou ČSSD.
Dne 28.2.2007 rozpoutali žalovaní proti žalobci mohutnou mediální kampaň, ve které zpochybňovali závazky žalované 1. z mandátní smlouvy k žalobci. Tvrdili, že hlavní zásluhu na vymožení majetkových práv žalované 1. k Lidovému domu má advokát JUDr.Pavel Blanický.
Žalovaný 3. se tak rozhodl v podvodném úmyslu vyhnout se plnění závazků žalované 1. k žalobci. Svoje účelové odstoupení od jednání s žalobcem o mimosoudním narovnání žalovaný 3. prezentoval veřejnosti, a členům žalované 1., označením žalobce jako podvodníka, který si chce přisvojit zásluhy advokáta JUDr.Blanického.
Za tím účelem žalovaní úmyslně oklamali veřejnost a členy žalované 1. tvrzeními, že advokát JUDr.Blanický zastupoval žalovanou 1. do doby, než její zastupování převzal žalobce. JUDr.Blanický vymyslel „právnickou kličku“, díky které žalovaná 1. ve sporu o Lidový dům zastupovaný žalobcem u Ústavního soudu uspěla, a „žalobce ten spor už jen dotáhl do konce“.
Důkaz : článkem „Altner prý Lidový dům nevyhrál“ deníku Lidové noviny ze dne 28.2.2007
článkem „ČSSD:o Lidový dům se zasloužil advokát Blanický“ deníku Právo ze dne
28.2.2007,
článkem „ČSSD se děsí možného krachu“ deníku DNES ze dne 28.2.2007
výslechem žalovaného 3.
výslechem advokáta Mgr.Pavla Koutného
výslechem advokáta JUDr.Pavla Blanického
s výhradou dalších důkazů

V návaznosti na mediální kampaň zpochybňující nároky žalobce po sjezdu žalované 1., žalovaný 3. v březnu 2007 veřejně v médiích žalobci vyhrožoval narážkami na zapojení orgánů státní moci do útisku žalovaného. Vedle celé řady jiných ataků, prostřednictvím orgánů státní moci, podali žalovaní na žalobce trestní oznámení pro údajnou pomluvu a žalobu na ochranu dobré pověsti.
Důkaz : článkem „Sjezd ČSSD je za moje peníze“ deníku Lidové noviny ze dne 23.3.2007
výslechem žalovaného 3.
s výhradou dalších důkazů

Žalovaní si museli být vědomi nepravdivosti svých tvrzení, kterými zpochybňovali zásluhy žalobce při zastupování ČSSD k vymožení majetkových práv k Lidového domu. V soudním sporu žalované 1. s Ministerstvem financí, který zastupoval advokát Blanický, se žalobou Ministerstvo financí domáhalo rozhodnutí soudu, že vlastníkem Lidového domu je stát.
Spor o vlastnické právo státu k Lidovému domu byl ukončen Městským soudem v Praze usnesením č.j. 13 Co 263/94/238 ze dne 26.10.1994. Usnesením potvrdil rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 1 č.j. 16 C 560/93-175 ze dne 8.4.1994, kterým byla žaloba Ministerstva financí na určení, že nemovitosti areálu Lidového domu jsou ve vlastnictví státu zamítnuta.
Ústavní soud o věci nejednal. Ve sporu zastupovaném JUDr.Blanickým rozhodly soudy výrokem pravomocného rozsudku pouze o tom, že Lidový dům není vlastnictvím státu, ale společnosti Cíl a.s. Po uzavření mandátní smlouvy dne 2.5.1997 žalobcem nemohl výsledek sporu zastupovaného JUDr. Blanickým, ovlivnit spor o to, kdo je akcionářem a tedy vlastníkem společnosti Cíl. a.s., a tedy i vlastníkem Lidového domu.
Před rozhodnutím kauzy Lidového domu Ústavním soudem nálezem č.j.III.ÚS 462/98 ze dne 11.1.2000, všechny obecné soudy shodně odmítly, aby po zesnulých statutárních zástupcích společnosti Cíl, a.s., zapsaných z řad vedení předúnorové Čsl. sociální demokracie před rokem 1948, byli do obchodního rejstříku zapsáni představitelé současné ČSSD v čele s Milošem Zemanem. Areál Lidového domu a ostatní majetek předúnorové Čsl.soc.demokracie byl veden na společnost Cíl, a.s., ale spor byl v tom, komu svědčí právo být za společnost Cíl a.s. v obchodním rejstříku zapsán jako statutární zástupce společnosti a s jejím majetkem disponovat.
Ústavní soud nálezem č.j.III.ÚS 462/98 ze dne 11.1.2000 rozhodl, že žalovaná 1. má vlastnické právo ke společnosti Cíl.a.s. z důvodu právní kontinuity po předúnorové Čsl.soc.demokracii. Podle nálezu Ústavního soudu tuto kontinuitu žalovaná 1. nabyla sloučením s Čsl. sociální demokracií v zahraničí dohodou z dubna 1995. Podle nálezu teprve touto dohodou přešla práva Čsl. sociální demokracie v zahraničí na žalovanou 1. jako nově splynutím dotvořený subjekt.
Nález Ústavního soudu č.j.III.ÚS 462/98 ze dne 11.1.2000 výslovně uvádí, kdo ČSSD a společnost Cíl, a.s. před Ústavním soudem zastupoval, a že to nebyl nikdo jiný než žalobce.
Základní úvahou Ústavního soudu pro rozhodnutí o vlastnickém právu žalované 1. je konstrukce právní kontinuity po Čsl. sociální demokracii v zahraničí sloučením žalované 1. s ČSSD. Na základě tohoto závěru Ústavní soud uznal právo statutárních zástupců ČSSD v čele s Milošem Zemanem jako jediného akcionáře společnosti Cíl a.s., nechat se zapsat za ČSSD do Obchodního rejstříku jako statutární zástupci akciové společnosti Cíl, a.s, a tím se ujmout vlastnických práv k majetku společnosti Cíl, a.s. včetně areálu Lidového domu.
Jestliže žalovaná 1. nabyla vlastnická práva k žalované 2. uzavřením dohody v dubnu 1995 s Čsl. sociální demokracií v zahraničí, stalo se tak na základě právní skutečnosti, která nastala až po pravomocném ukončení sporu zastupovaného JUDr.Blanickým v r.1994.
Nález Ústavního soudu č.j.III.ÚS 462/98 ze dne 11.1.2000 je tak důkazem, že advokát JUDr.Blanický zastupoval ČSSD v době, kdy ČSSD nebyla akcionářem, a tedy ani vlastníkem společnosti Cíl a.s.
Důkaz : rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 1 č.j. 16 C 560/93-175 ze dne 8.4.1994
usnesením Městského soudu v Praze č.j. 13 Co 263/94-238 ze dne 26.10.1994
nálezem Ústavního soudu č.j.III.ÚS 462/98 ze dne 11.1.2000
výslechem advokáta JUDr.Pavla Blanického
výslechem ústředního tajemníka žalované 1. Ing.Jiřího Havlíčka
výslechem žalovaného 3., oba pod adresou žalované 1.
s výhradou dalších důkazů

Žalobce na základě uvedeného tvrdí, že žalovaná 1., zastoupená žalovaným 3. jako statutárním zástupcem, úmyslně oklamali veřejnost veřejným zásahem do pověsti žalobce jako advokáta ve vztahu k jeho zákonnému nároku na odměnu za úspěšné poskytnutí právních služeb žalované 1. z mandátní smlouvy uzavřené dne 2.5.1997. Veřejným osočením žalobce z podvodného jednání, výplatu částky 176.364.070,-Kč ve prospěch žalobce k zahájení jednání o mimosoudním narovnání s žalovanou 1. zmařili.
Jestliže žalovaní tak učinili v úmyslu vyhnout se plnění závazků žalované 1. z mandátní smlouvy, lze osočení žalobce z podvodného jednání za to, že se domáhá svých nároků advokáta, v případě žalované 1. hodnotit nejen jako jednání protiprávní a nemravné, ale především jako porušení ústavní povinnosti podle čl.5 Ústavy respektovat základní demokratické principy a odmítat násilí jako prostředek k prosazení svých zájmů.
Zásada „Pacta sunt servanda“, smlouvy nutno dodržovat, je ve smyslu Preambule Ústavy nepochybně základním osvědčeným principem právního státu. Vyhrožoval-li žalovaný 3. žalobci mocenskou represí žalobce, porušila žalovaná 1. pod vedením žalovaného 3. svojí ústavní povinnost aktivně odmítat násilí, když s arogancí subjektu způsobilého zákulisně ovlivňovat výkon státní moci, jako nejsilnější moci ve státě, která je prosazována státem organizovaným násilím, žalovaná 1. dosáhla, že následně řadou postupů orgánů státní moci byla proti žalobci represe státní moci uplatněna.
Žalovaná 1. pod vedením žalovaného 3. tak porušila nejen ústavní povinnost respektovat základní demokratické principy, ale i ústavní povinnost odmítat násilí jako prostředku k prosazení své dlužnické svévole.
Porušením ústavních povinností žalovanou 1. pod vedením žalovaného 3. vznikla žalobci újma obrovského rozsahu, materiální i nemateriální povahy, mnohonásobně přesahující žalobou uplatněný nárok. Žalobce touto žalobou se domáhá pouze částky, která mu byla podle předložených důkazů nejprve nabídnuta na jednání zástupců stran dne 7.2.2007, a dne 19.2.2000 v částce 176.364.070,-Kč byla připravena ke složení advokátní kanceláři WENGER & VIELI ve prospěch žalobce, k zahájení jednání o majetkovém vyrovnání.
Příčinná souvislost mezi porušením ústavních povinností podle čl.5 Ústavy žalovanou 1. jak shora uvedeno a majetkovou újmou žalobci způsobenou tím, že částka 176.364.070,-Kč advokátní kanceláři WENGER & VIELI složena nebyla je zřejmá.
Je na soudu, aby posoudil, zda žalovaný 3. označeným postupem překročil zákonný mandát statutárního zástupce žalované 1., a za žalobci vzniklou škodu odpovídá žalovaný 3., nebo žalovaná 1. Žalobce má zato, že žalovaní 1. až 3. odpovídají za škodu způsobenou žalobci solidárně.
Žalovaná 2. je personálně a majetkově propojena s žalovanou 1. a proto uplatnění majetkového nároku na žalované 1. bez současného uplatnění proti žalované 2, hrozí riziky nedobytnosti přisouzených nároků.
Důkaz : článkem internetového deníku Aktuálně c.z. ze dne 31.5.2010 „Lidový dům je na
prodej? Po volbách nemá ČSSD peníze“
článkem internetového deníku ePortál - Politika aktuálně- „No nevolte to! Umíme
prožrat vše. Vaše ČSSD“ze dne 8.6.2010

Žalobce byl od r.2000 vystaven všestrannému útisku zneužíváním státní moci od nelidského trestního stíhání za plnění zákonné povinnosti z podnětu Úřadu vlády, ovládaného po r.1998 žalovanou 1., přes zpronevěření a zadržování mnohamilionových částek soudy České republiky, až po znemožnění výkonu advokacie pro riziko provokací ke kriminalizování žalobce. Žalobce tak utrpěl majetkovou újmu nejen v rozsahu žalovaného nároku, ale obrovské ztráty na majetku, i na své pověsti advokáta. Na výzvu soudu je žalobce připraven tyto další přímé materiální škody soudu vyčíslit a doložit.
Mimo jiné byl žalobce v r.2008 majetkovým útiskem donucen dát svoje pohledávky za žalovanou 1. do zástavy švýcarské firmě H – Holding AG a vyzvat podle ust. § 563 obč.zák. Městský soud v Praze, aby z částky přes 11.milionů Kč, které žalobci od r.2000 neoprávněně zadržuje na odměně správce konkurzní podstaty za zpeněžení majetku úpadců OSAN o.p. v likvidaci, a Agrox a.s., vyplatil za žalobce švýcarskému věřiteli částku 8.5 milionů Kč. Městský soud v Praze tak odmítl učinit, a podle práva Jihoafrické republiky sjednaného rozhodčí doložkou v zástavní smlouvě, propadly žalobci marným uplynutím lhůty dne 30.6.2008 jeho pohledávky za žalovanou 1. z mandátní smlouvy uzavřené dne 2.5.1997 v aktuální výši 24.163.074.992,- Kč k tomuto datu, společnosti H-Holding AG.
Důkaz : vyúčtováním ze dne 5.8.2008 nároků z mandátní smlouvy ze dne 2.5.1997 ke dni
30.6.2008 s oznámením žalobce žalované 1. o přechodu nároků ze smlouvy

Od r.2000 hospodařila žalovaná 1. s Lidovým domem tak, že v současné době je veřejně zpochybňováno, zda z majetku vymoženého žalobcem žalované 1. ještě něco zbylo.
Důkaz : článkem internetového deníku Aktuálně cz. ze dne 31.5.2010 „Lidový dům je na
prodej? Po volbách nemá ČSSD peníze“.

Žalovaní zásadním způsobem poškodili žalobce, když v únoru 2007 probíhající jednání mezi žalobcem a žalovanou 1. o možném narovnání přerušili, a jednání o závazcích žalovaných 1. a 2. nahradili mediálním osočováním žalobce z podvodného jednání a výhrůžným uplatňováním státní moci.
Za uvedených okolností má žalobce za to, že úmyslným klamáním členů žalované 1. a veřejnosti, osočováním žalobce z podvodného jednání ohledně zásluh na vymožení majetkových nároků v kauze Lidového domu, připravili žalovaní žalobce mimo jiné o částku 176.364.070,-Kč, která byla dne 19.2.2007 připravena ke složení advokátní kanceláři WENGER & VIELI, a tím způsobili žalobci mimo jiné i tuto škodu.

Žalobce tuto škodu žalobním návrhem soudu uplatňuje a soudu navrhuje, aby soud vydal tento

rozsudek :
Žalovaní jsou solidárně povinní zaplatit žalobci částku 176.364.070,-Kč do 30ti dnů od právní moci rozsudku spolu se zákonným úrokem.
Žalovaní jsou solidárně povinní zaplatit žalobci náklady řízení.

JUDr.Zdeněk Altner
v zastoupení
Mgr.Jaroslav ČapekII.Návrh na nařízení předběžného opatření

Žalobce odkazuje na shora uvedené skutečnosti a tvrdí, že žalovaní účelově zpochybňují závazky žalované 1, aby žalovaná 1. mohla veřejnosti neznámé částky z majetku zaopatřeného žalobcem investovat do volebních kampaní. Žalovaní jsou navíc veřejně kritizováni, že ačkoliv je žalovaná jako politická strana vázána zákonnou povinnosti zveřejňovat, s ohledem na příspěvky ze státního rozpočtu, stav svého hospodaření, nejsou investice žalované 1. do volebních kampaní veřejně transparentní.
Žalovaná proto čelí podezření, že příspěvek na volby do Sněmovny PČR, který se odhaduje na 175 mil.Kč, je jedinou hotovostí, kterou může v blízké době žalovaná 1. disponovat. Stav zadlužení ostatního majetku žalované 1. a 2. je v tuto dobu nejistý.
Za těchto okolností je do budoucna ohroženo uspokojení nároků žalobce uplatněného žalobou. Je tu důvodná obava, že by výkon soudního rozhodnutí byl v budoucnu ohrožen. Jen nároky z dlužné odměny a smluvních sankcí z mandátní smlouvy, které přešly propadnutím zástavy na právního nástupce žalobce společnost H- Holding AG mnohonásobně překračují majetkové možnosti žalovaných.
Za této situace hrozí České republice náhrada škody za odepření soudní ochrany žalobci v řízení o jeho návrhu na prohlášení konkurzu podaném v r.2006, a celé řadě dalších soudních řízení.
Žalobce se odvolává na řadu veřejných oznámení zpochybňujících způsobilost žalovaných dostát svým závazkům a navrhuje, aby soud vydal toto
u s n e s e n í :
Nařizuje se toto předběžné opatření :
I. Žalované 1. se zakazuje zcizovat a zatěžovat budovu č.p. 1030 na pozemku č.parc. 499, budovu č.p.1032 na pozemku č.parc. 500 a budovu č.p.1033 na pozemku č.parc. 501/2 zapsaných na LV č. 448 kat.úz. Nové Město.
II. Žalovaným 1. a 2. se zakazuje nakládat s finančními prostředky nad rámec obvyklého
hospodaření.
III. Žalované 1. se zakazuje do rozhodnutí o žalobě disponovat s peněžními prostředky,
které jí budou vyplaceny ze státního rozpočtu za volby do Sněmovny parlamentu ČR
konané ve dnech 28.a 29.5.2010.

JUDr.Zdeněk Altner
v zastoupení
Mgr.Jaroslav Čapek
Přílohy :
- mandátní smlouva ze dne 2.5.1997 – příloha č. 1
- oznámení o splnění závazků ze dne 14.4.2000 – příloha č. 2
- faktura č.VF 1005/2000 ze dne 30.6.2000 – příloha č. 3
- faktura č.VF 1006/2000 ze dne 30.6.2000 – příloha č. 4
- faktura č.VF 1010/2000 ze dne 19.10. 2000 – příloha č. 5
- faktura č.VF 1011/2000 ze dne 19.10.2000 – příloha č. 6
- usnesení Nejvyššího soudu č.j. 21 Cdo 2838/2004-148 ze dne 6.12.2005 - příloha č. 7
- usnesení Nejvyššího soudu č.j. 21 Cdo 1256/2005-141 ze dne 6.12.2005 - příloha č. 8
- nález Ústavního soudu sp.zn. IV.ÚS 128/06 ze dne 11.11.2009
- ústavní stížnost doručenou dne 18.5.2010 v zastoupení advokáta Mgr.Jaroslava Čapka
Ústavnímu soudu, včetně příloh
- výzva ze dne 18.5.2010 stížností nedotčeným soudcům Ústavního soudu včetně ostatních
příloh
- přípis Ústavního soudu sp.zn.Spr.ÚS 148/10 ze dne 20.5.2010
- dopis žalobce ze dne 2.1.2007 s vyúčtováním
- dopis ze dne 22.1.2007 advokáta Mgr.Pavla Koutného z AK Novotný a Partner
- dopis žalovaného 3. ze dne 2.2.200(6)7
- dopis žalobce ze dne 9.2.2007
- dopis ze dne 20.2.2007 advokáta Michaela Mráze z advokátní kanceláře v Curychu
WENGER & VIELI
- rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 1 č.j. 24 C 265/2000-95 ze dne 24.11.2004
- dopis žalobce ze dne 28.2.2007
- článek „Sjezd ČSSD je za moje peníze“ deníku Lidové noviny ze dne 23.3.2007
- článek „Altner prý Lidový dům nevyhrál“ deníku Lidové noviny ze dne 28.2.2007
- článek „ČSSD:o Lidový dům se zasloužil advokát Blanický“ deníku Právo ze dne
28.2.2007
- článkem „ČSSD se děsí možného krachu“ deníku DNES ze dne 28.2.2007.
- nález Ústavního soudu č.j.III.ÚS 462/98 ze dne 11.1.2000
- rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 1 č.j. 16 C 560/93-175 ze dne 8.4.1994
- usnesení Městského soudu v Praze č.j. 13 Co 263/94-238 ze dne 26.10.1994
- článek internetového deníku Aktuálně c.z. ze dne 31.5.2010 „Lidový dům je na
prodej? Po volbách nemá ČSSD peníze“.
- článek internetového deníku ePortál - Politika aktuálně- „No nevolte to! Umíme
prožrat vše. Vaše ČSSD“ze dne 8.6.2010
- vyúčtování ze dne 5.8.2008 nároků z mandátní smlouvy ze dne 2.5.1997 ke dni
30.6.2008 s oznámením žalobce žalované 1. o přechodu nároků ze smlouvy
- plná moc ze dne 8.6.2010

8. 6. 2010

Návrh na přerušení řízení ústavní stížnosti do doby rozhodnutí o petici

JUDr. Zdeněk Altner advokát
Nad Olšinami 2445/ 27, 100 00 Praha 10, ČR zapsaný u ČAK pod ev.č. 5648
s pozastaveným výkonem advokacie ke stížností Ing. J. P.z ČSSD představenstvem ČAK,
Kominárska 2,4, 839 04 Bratislava 32, SR zapsaný u SAK pod ev.č. 0766
v rámci „solidarity“ R.Fica s J.P.vyškrtnutý představenstvem SAK¬¬¬_____________________

Ústavní soud České republiky
Joštova 8
660 83 Brno
Ke sp.zn. II.ÚS 1536/10
Předběžně faxem,
souběžně poštou s přílohami
V Praze dne 2.6.2010

Stěžovatel: JUDr. Zdeněk Altner,
Klidná 69, 252 26 Třebotov, okr.Praha – západ,
adresa pro doručování Nad Olšinami 27, 100 00 Praha 10,
zapsaným u ČAK pod reg.č. 5648 t.č. s pozastaveným výkonem
advokacie

Účastníci řízení: Státní volební komise
Ministerstvo vnitra
Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7
Ministerstvo zahraničních věcí
Loretánské nám.5, 118 00 Praha 1
Český statistický úřad
Na padesátém 3268/81, 100 00 Praha 10 - Strašnice
popř. další příslušné volební orgány podle zák.č. 247/95 Sb.
do úrovně dle uvážení soudu

Vedlejší účastníci: Politické strany zaregistrované ve volbách do Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR v r.2010

o ústavní stížnosti

podané podle ust. § 75 odst. 2/ písm. a) zák. č. 182/1993 Sb. o Ústavním soudu,
ve znění pozdějších předpisů, ve vztahu k čl.4 Ústavy a čl.21 a čl. 22 Listiny základních práv a svobod,
proti přípravě voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, volebními orgány podle zákona č.247/95 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky, jako proti jinému zásahu orgánů veřejné moci do volebního práva občanů.


Čtvermo !
Návrh na přerušení řízení
Dne 27.5.2010 doručil stěžovatel Ústavnímu soudu ústavní stížnost ze dne 26.5.2010. Stížností se stěžovatel domáhá podle zákona o Ústavním soudu (ust.§ 75 odst.2, písm.a) zák.č.182/1993 Sb.) ústavně právní ochrany volebního práva občanů České republiky proti přípravě voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, tak jak je prováděna volebními orgány podle zákona o volbách do Parlamentu České republiky (č.247/95 Sb.), jako proti jinému zásahu orgánů veřejné moci do ústavně zaručených práv občanů České republiky.
Přípisem Ústavního soudu sp.zn. II.ÚS 1536/10 ze dne 28.5.2010 bylo stěžovateli potvrzeno postoupení jeho ústavní stížnosti ze dne 26.5.2010 k projednání II.senátu Ústavního soudu.
Peticí ze dne 31.5.2010 stěžovatel na základě mandátu advokáta podle Etického kodexu advokátů v EU navrhnul Evropské komisi zahájit řízení proti České republice k posouzení a zaujetí stanoviska, zda podle standardů komunitárního práva je možno svěřit soudní ochranu volebního práva občanů členské země EU, v tomto případě České republiky, jako součásti základních práv občanů EU, ke zvolení legitimních zastupitelských orgánů způsobem volby odpovídajícím standardům komunitárního práva, do výkonu pravomoci soudního orgánu, který veřejně pozmění obsah soudního protokolu svého jednání, aby rozhodl o listině, která není opatřena zákonnými náležitostmi k založení pravomoci soudu.

Posouzení způsobilosti Ústavního soudu poskytnout volebnímu právu občanů ČR, jako občanům EU, soudní ochranu odpovídající standardům komunitárního práva přísluší orgánům EU.

Ve smyslu ust. § 63 zák.č.182/1993 Sb. proto podle ust.§ 109 odst.1/ písm.b) o.s.ř. podává stěžovatel
n á v r h :
aby soud do doby vyřízení petice stěžovatele ze dne 31.5.2010 Evropskou komisí, řízení ve věci sp.zn. II.ÚS 1536/10 přerušil.

Současně s návrhem na přerušení řízení stěžovatel soudu sděluje, že dnešního dne se předběžně dohodl s advokátem Mgr.Jaroslavem Čapkem o svém zastoupení v řízení vedeném u zdejšího soudu pod sp.zn. II.ÚS 1536/10.
Stěžovatel tuto skutečnost sděluje soudu s výhradou, že své zastoupení v řízení před soudem sjednává z opatrnosti, aniž by tím byl dotčen návrh stěžovatele v ústavní stížnosti ze dne 26.5.2010, na posouzení obligatornosti zastoupení stěžovatele v řízení vedeném pod sp.zn. II.ÚS 1536/10 soudem, ve vztahu k řízení, které bylo vedeno pod sp.zn. IV.ÚS 128/06.


JUDr.Zdeněk Altner

Příloha :
Petice stěžovatele ze dne 31.5.2010 Evropské komisi

Petice eurokomisařce pro spravedlnost

JUDr. Zdeněk Altner advokát
Nad Olšinami 2445/ 27, 100 00 Praha 10, ČR zapsaný u ČAK pod ev.č. 5648
s pozastaveným výkonem advokacie ke stížností Ing. J. P.z ČSSD představenstvem ČAK,
Kominárska 2,4, 839 04 Bratislava 32, SR zapsaný u SAK pod ev.č. 0766
v rámci „solidarity“ R.Fica s J.P.vyškrtnutý představenstvem SAK¬¬¬_____________________

Viviane Reding
European Commission
Vice-President in charge
of Justice,
Fundamental Rights and
Citizenship
BE-1049 Brussels
Belgium
Předběžně faxem,
souběžně poštou s přílohami

V Praze dne 31.5.2010

Petice podaná na základě mandátu advokáta založeného Etickým kodexem advokátů v Evropské unii
s odvoláním na článek 20 Smlouvy o fungování Evropské unie
na zahájení řízení proti České republice k zaujetí stanoviska,
zda podle standardů komunitárního práva je možno svěřit soudní ochranu volebního práva občanů členské země EU, v tomto případě České republiky,
jako součásti základních práv občanů EU, ke zvolení legitimních zastupitelských orgánů způsobem volby, odpovídajícím standardům komunitárního práva,
do výkonu pravomoci takového soudního orgánu, který veřejně pozmění obsah soudního protokolu svého jednání, aby rozhodl o listině, která není opatřena zákonnými náležitostmi k založení pravomoci soudu.Přílohy :
nález Ústavního soudu sp.zn. IV.ÚS 128/06 ze dne 11.11.2009
ústavní stížnost doručenou dne 18.5.2010 v zastoupení advokáta Mgr.Jaroslava Čapka
Ústavnímu soudu, včetně příloh
výzva ze dne 18.5.2010 stížností nedotčeným soudcům Ústavního soudu,
včetně ostatních příloh
přípis Ústavního soudu sp.zn.Spr.ÚS 148/10 ze dne 20.5.2010
ústavní stížnost ze dne 26.5.2010 proti přípravě voleb do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky, včetně příloh
přípis Ústavního soudu sp.zn. II.ÚS 1536/10 ze dne 28.5.2010
článek internetového deníku iDNES ze dne 28.5.2010 „Advokát Altner napadl použití počítačů při sčítání výsledku voleb“
článek internetového deníku NEVIDITELNÝ PES ze dne 31.5.2010 „Zakažte agenturám plést se do voleb“


IČ: 44265255 tel./fax: 00420274775890
DIČ: CZ471003016 e-mail: altner.zdenek@seznam.cz

Vážená paní,

jako advokát, a člen České advokátní komory působící v rámci CCBE (COUNCIL OF BARS AND LAW SOCIETIES OF EUROPE), se tímto dovolávám
- mandátu zvláštní role advokáta členské země EU ve společnosti založené na principech
právního státu, zakotvené v Etickém kodexu advokátů v Evropské unii ve znění přijatém na
plenárním zasedání CCBE dne 6.12.2002 (dále jen Etický kodex), spočívající v povinnosti
advokáta sloužit zájmům spravedlnosti stejně jako zájmům těch, jejichž práva a svobody je
pověřen advokát prosazovat a hájit,
- jakož i Doporučení výboru ministrů členským státům ke svobodě výkonu advokáta
DOP.(2000) 21.
Jako občan České republiky /ČR/, a tedy i Unie, se současně odvolávám na petiční právo občana EU podle čl.20 Smlouvy o fungování Evropské unie /SEU/.
Obracím se na Vás ve vztahu k Vaší pravomoci komisařky EU pro spravedlnost, základní práva a občanství, ve funkci místopředsedkyně Komise EU.

Funkce advokacie jako svobodné a nezávislé profese je ve všech civilizovaných společnostech vázána dodržováním etických pravidel stanovených jako zásadní záruka ochrany lidských práv občanů vůči státní moci. Je-li tato funkce advokacie ohrožena, ukládá Preambule Etického kodexu advokátům vůči veřejnosti, zákonnou a morální povinnost, zkoumat příčinu ohrožení této záruky ochrany lidských práv občanů.
Zneužívání státní moci proti advokátovi, kteroukoliv politickou stranou je ohrožením záruky ochrany lidských práv občanů vůči státní moci.
Je proto podle Etického kodexu mojí právní i morální povinností advokáta zkoumat ústavní a právní legitimitu postupu, kterým politické strany přístup k výkonu státní moci získávají, a v případě pochybnosti o zaručení volebního práva občanů se soudní ochrany práv občanů dovolávat.
I když volby do parlamentu členských zemí EU nejsou bezprostředně upraveny komunitárním právem jako volby obecní, či volby do Evropského parlamentu, způsob výkonu volebního práva ve volbách obecně, podléhá v každé členské zemi obdobným právním a zvykovým standardům. Od nasazení výpočetní techniky až po způsob mediální prezentace. Rizika zmanipulování těchto voleb se tak vzájemně prolínají.

Dne 27.5.2010 jsem doručil Ústavnímu soudu v Brně ústavní stížnost ze dne 26.5.2010. Stížností se domáhám podle zákona o Ústavním soudu (ust.§ 75 odst.2, písm.a) zák.č.182/1993 Sb.) ústavně právní ochrany volebního práva občanů ČR proti přípravě voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, tak jak byla prováděna volebními orgány podle zákona o volbách do Parlamentu ČR (č.247/95 Sb.), jako proti jinému zásahu orgánů veřejné moci do ústavně zaručených práv občanů ČR.
Přípisem Ústavního soudu sp.zn. II.ÚS 1536/10 ze dne 28.5.2010 mi bylo potvrzeno postoupení mojí ústavní stížnosti ze dne 26.5.2010 k projednání II.senátu Ústavního soudu.
Součástí povinnosti advokáta podle Etického kodexu je i povinnost zkoumat, jak bude v řízení o ústavní stížnosti před soudem zajištěna soudní ochrana voličského práva občanů ČR nestranným a nezávislým soudem.
V tomto směru mám jako advokát praktické poznatky zpochybňující způsobilost Ústavního soudu v Brně projednat mojí ústavní stížnost ze dne 26.5.2010 na soudní ochranu volebních práv občanů ČR nezávisle a nestranně.

Moje pochybnosti o nestrannosti a nezávislosti Ústavního soudu vycházejí ze způsobu projednání ústavní stížnosti, kterou podal v mém zastoupení na ochranu mých práv advokáta a občana advokát Mgr.Jaroslav Čapek. Ústavní stížnost advokáta Mgr.Jaroslava Čapka byla doručena Ústavnímu soudu dne 18.5.2010. Advokát Mgr.Jaroslav Čapek stížností uplatnil právo na moji ústavněprávní ochranu proti postupu soudců IV.senátu Ústavního soudu v řízení sp.zn. IV.ÚS 128/06 na jednání soudu dne 11.11.2009.
Soudci IV.senátu Ústavního soudu na jednání dne 11.11.2009 ve věci mojí smlouvy s politickou stranou, jejímž členem byl i předseda Ústavního soudu JUDr.Pavel Rychetský, parlamentní Českou stranou sociálně demokratickou (ČSSD), mi jako advokátovi upřeli právo jednat a vyjádřit se před soudem, a to i jen jako svědek.
Soudci pozměnili obsah protokolu o jednání soudu zamlčením námitky nedostatku pravomoci Ústavního soudu. V jednání před soudem byla výslovně podána námitka nedostatku pravomoci soudu, pro nedostatek zákonem stanoveného podpisu stěžovatele, a jeho právního zástupce, na listině označené jako ústavní stížnost. Podpis ústavní stížnosti oprávněnou osobou je zákonem stanovená náležitost k založení pravomoci Ústavního soudu.
Na politickou objednávku dopisem předsedy ČSSD, vydali soudci předem připravený nález, kterým v průběhu předvolební kampaně do Sněmovny Parlamentu ČR zpochybnili závazky ČSSD, z titulu mého nároku na odměnu advokáta, ze smlouvy uzavřené se mnou jako advokátem. Zpochybněním smluvních závazků umožnili soudci této straně vynaložit enormní částky na předvolební kampaň ČSSD z peněz jejích věřitelů.

Moje petice ze dne 31.5.2010 není podávána přímo proti vlastnímu nálezu Ústavního soudu ze dne 11.11.2009. Nerozebírám proto podrobněji obsah nálezu. Pouze podotýkám, že soudci zavázali obecné soudy České republiky do budoucna k tomu, aby výkonem soudní pravomoci nerespektovaly zásadu „Pacta sunt servanda“, a advokáty diskriminovaly tak, že podle nálezu není v textu právních úkonů sepsaných advokátem vůle smluvních stran, s výjimkou soudců Ústavního soudu, nikomu jinému, včetně soudců obecných soudů, „poznatelná“.
Ústavní stížnost podaná advokátem Mgr.Jaroslavem Čapkem byla předložena všem ostatním jedenácti stížnosti nedotčeným soudcům Ústavního soudu, aby zaujali stanovisko, zda funkci ústavního soudce vykonávají stejným způsobem, jako tomu je v případě soudců IV.senátu Ústavního soudu.
Vedoucí úředního aparátu, generální sekretář Ústavního soudu, odmítnul s vědomím předsedy Ústavního soudu přípisem Ústavního soudu sp.zn.Spr.ÚS 148/10 ze dne 20.5.2010 ústavní stížnost advokáta Mgr.Jaroslava Čapka zařadit k projednání Ústavním soudem. Zařadil jí do korespondence úředního aparátu soudu s tím, že ani kárné řízení proti soudcům IV.senátu předseda Ústavního soudu zahajovat nehodlá. V rozporu se zákonem o Ústavním soudu se podle přípisu nebude stížností advokáta Mgr.Jaroslava Čapka Ústavní soud dále zabývat.
Ústavní slib soudců Ústavního soudu dodržovat při výkonu funkce soudce Ústavního soudu zákon o Ústavním soudu byl postupem Ústavního soudu natolik hrubě porušen, že zakládá pochybnost o způsobilosti Ústavního soudu poskytnout soudní ochranu volebnímu právu občanů České republiky projednáním mojí ústavní stížnosti ze dne 26.5.2010.

Před ukončením voleb bylo dne 28.5.2010 internetovými médii zveřejněno, že jsem podal stížnost na protiústavnost přípravy voleb. Vyhlášené výsledky voleb do Sněmovny parlamentu ČR se zásadně liší od předvolebních průzkumů veřejného mínění. Podle průzkumů měla ve volbách ČSSD spolu s proruskou KSČM získat v Poslanecké sněmovně PČR většinu poslanců.
V České republice zákon nereguluje podmínky podnikání agentur pro výzkum veřejného mínění. Chybí zákonné překážky k tomu, aby agentury skrytě neobchodovaly s ovlivňováním veřejného mínění v ČR zmanipulovanými výsledky průzkumů.
Výsledky zákonem neregulovaných průzkumů používají představitelé Ruské federace jako záminky pro zasahování do zahraničně politické orientace České republiky. Například při příležitosti odchodu z funkce prezidenta projevil Vladimír Putin obavy z ohrožení demokracie v České republice jednáním vlády ČR s USA o výstavbě radaru, když podle průzkumů veřejného mínění je to v rozporu s vůlí většiny občanů ČR.
Před volbami do Sněmovny parlamentu ČR podmínila proruská KSČM povolební podporu vlády ČSSD vystoupením České republiky z NATO.
Nejsou dostatečné záruky proti riziku zneužití skrytého zmanipulování voleb k nedemokratickému mocenskému převratu v České republice nastolením takové politické reprezentace, která by v ruském zájmu usilovala o vystoupení České republiky z demokratických struktur NATO a EU.
Riziko nastolení nedemokratické politické reprezentace skrytým zmanipulováním výsledků voleb v kterékoliv členské zemi EU se bezprostředně dotýká plnění závazků z komunitárního práva členskými zeměmi a tedy zájmů všech členských zemí EU.

S odvoláním na mandát založený Etickým kodexem jako advokát
navrhuji,
aby Komise EU zahájila s Českou republikou řízení na posouzení a zaujetí stanoviska, zda je slučitelné se standardy spravedlnosti podle komunitárního práva, aby v kterékoliv členské zemi EU bylo svěřena soudní ochrana volebního práva občanů EU do pravomoci soudního orgánu ochrany ústavnosti, jehož autorita je veřejně zasažena úmyslným pozměňováním obsahu protokolů o jednání soudu, samotnými soudci soudu.

Žádám o posouzení otázky, zda výkon soudní ochrany základních práv občanů EU, včetně práva volebního, může být svěřen do pravomoci soudního orgánu, který se veřejně při výkonu soudní pravomoci dopustí jednání, které je obecně považováno za jednání podvodné povahy.
JUDr.Zdeněk Altner