8. 6. 2010

Návrh na přerušení řízení ústavní stížnosti do doby rozhodnutí o petici

JUDr. Zdeněk Altner advokát
Nad Olšinami 2445/ 27, 100 00 Praha 10, ČR zapsaný u ČAK pod ev.č. 5648
s pozastaveným výkonem advokacie ke stížností Ing. J. P.z ČSSD představenstvem ČAK,
Kominárska 2,4, 839 04 Bratislava 32, SR zapsaný u SAK pod ev.č. 0766
v rámci „solidarity“ R.Fica s J.P.vyškrtnutý představenstvem SAK¬¬¬_____________________

Ústavní soud České republiky
Joštova 8
660 83 Brno
Ke sp.zn. II.ÚS 1536/10
Předběžně faxem,
souběžně poštou s přílohami
V Praze dne 2.6.2010

Stěžovatel: JUDr. Zdeněk Altner,
Klidná 69, 252 26 Třebotov, okr.Praha – západ,
adresa pro doručování Nad Olšinami 27, 100 00 Praha 10,
zapsaným u ČAK pod reg.č. 5648 t.č. s pozastaveným výkonem
advokacie

Účastníci řízení: Státní volební komise
Ministerstvo vnitra
Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7
Ministerstvo zahraničních věcí
Loretánské nám.5, 118 00 Praha 1
Český statistický úřad
Na padesátém 3268/81, 100 00 Praha 10 - Strašnice
popř. další příslušné volební orgány podle zák.č. 247/95 Sb.
do úrovně dle uvážení soudu

Vedlejší účastníci: Politické strany zaregistrované ve volbách do Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR v r.2010

o ústavní stížnosti

podané podle ust. § 75 odst. 2/ písm. a) zák. č. 182/1993 Sb. o Ústavním soudu,
ve znění pozdějších předpisů, ve vztahu k čl.4 Ústavy a čl.21 a čl. 22 Listiny základních práv a svobod,
proti přípravě voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, volebními orgány podle zákona č.247/95 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky, jako proti jinému zásahu orgánů veřejné moci do volebního práva občanů.


Čtvermo !
Návrh na přerušení řízení
Dne 27.5.2010 doručil stěžovatel Ústavnímu soudu ústavní stížnost ze dne 26.5.2010. Stížností se stěžovatel domáhá podle zákona o Ústavním soudu (ust.§ 75 odst.2, písm.a) zák.č.182/1993 Sb.) ústavně právní ochrany volebního práva občanů České republiky proti přípravě voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, tak jak je prováděna volebními orgány podle zákona o volbách do Parlamentu České republiky (č.247/95 Sb.), jako proti jinému zásahu orgánů veřejné moci do ústavně zaručených práv občanů České republiky.
Přípisem Ústavního soudu sp.zn. II.ÚS 1536/10 ze dne 28.5.2010 bylo stěžovateli potvrzeno postoupení jeho ústavní stížnosti ze dne 26.5.2010 k projednání II.senátu Ústavního soudu.
Peticí ze dne 31.5.2010 stěžovatel na základě mandátu advokáta podle Etického kodexu advokátů v EU navrhnul Evropské komisi zahájit řízení proti České republice k posouzení a zaujetí stanoviska, zda podle standardů komunitárního práva je možno svěřit soudní ochranu volebního práva občanů členské země EU, v tomto případě České republiky, jako součásti základních práv občanů EU, ke zvolení legitimních zastupitelských orgánů způsobem volby odpovídajícím standardům komunitárního práva, do výkonu pravomoci soudního orgánu, který veřejně pozmění obsah soudního protokolu svého jednání, aby rozhodl o listině, která není opatřena zákonnými náležitostmi k založení pravomoci soudu.

Posouzení způsobilosti Ústavního soudu poskytnout volebnímu právu občanů ČR, jako občanům EU, soudní ochranu odpovídající standardům komunitárního práva přísluší orgánům EU.

Ve smyslu ust. § 63 zák.č.182/1993 Sb. proto podle ust.§ 109 odst.1/ písm.b) o.s.ř. podává stěžovatel
n á v r h :
aby soud do doby vyřízení petice stěžovatele ze dne 31.5.2010 Evropskou komisí, řízení ve věci sp.zn. II.ÚS 1536/10 přerušil.

Současně s návrhem na přerušení řízení stěžovatel soudu sděluje, že dnešního dne se předběžně dohodl s advokátem Mgr.Jaroslavem Čapkem o svém zastoupení v řízení vedeném u zdejšího soudu pod sp.zn. II.ÚS 1536/10.
Stěžovatel tuto skutečnost sděluje soudu s výhradou, že své zastoupení v řízení před soudem sjednává z opatrnosti, aniž by tím byl dotčen návrh stěžovatele v ústavní stížnosti ze dne 26.5.2010, na posouzení obligatornosti zastoupení stěžovatele v řízení vedeném pod sp.zn. II.ÚS 1536/10 soudem, ve vztahu k řízení, které bylo vedeno pod sp.zn. IV.ÚS 128/06.


JUDr.Zdeněk Altner

Příloha :
Petice stěžovatele ze dne 31.5.2010 Evropské komisi

Žádné komentáře:

Okomentovat