28. 4. 2010

Občanským demokratům

Dne 28.4.2010 postoupeno všem Oblastním sdružením ODS


Vážený pane předsedo,
dovoluji si Vás zdvořile vyzvat, abyste s touto výzvou a přiloženou dokumentací laskavě seznámil členy Vašeho Oblastního sdružení ODS v nejkratší možné době.

Určeno : oblastním sdružením ODS

Vážení občanští demokraté !
Nejdůležitější volby v historii České republiky. Volební program ODS nabízí řešení dluhů, podporu podnikání, pracovních míst.
Jakoby nebylo :
Bezbřehé korupce, která v době krize nejvíce ožebračuje občany tohoto státu o stamiliardy korun ze státního rozpočtu.
Katastrofální nevymahatelnosti práva, absencí jakékoliv odpovědnosti za masové zneužívání státní moci k útisku občanů, falšováním vysokoškolských titulů, průzkumů „veřejného mínění“, falšováním protokolů o jednání soudů samotnými soudy, netransparentnosti volby hlavy státu atd. atd.
Nekonečně trvající destabilizace politického systému narušením rovnováhy dělby státní moci účastí nedemokratické KSČM na zákonodárné moci. Strany, která číhá na příležitost dostat se opět k výkonné moci, disponující státem organizovaným násilím, aby v souladu se svojí tradicí pod deklarací „politiky všech azimutů“, prosadila skrytý zájem, a jako Jidáš mohla opět zaprodat český národ ve prospěch bývalé (?) okupační moci a za odměnu, mu pod jeho knutou, znovu vládnout.
Jednoho šiku KSČM s Českou stranou sociálně demokratickou, kde už není Majerů, ani Laušmanů, ale jen Fierlingerů, kteří si zvou do Lidového domu generály ruských tajných služeb, pokud nejezdí přímo do Moskvy se bez zástupců české ambasády „důvěrně radit“ o předvolební kampani ČSSD přímo s Putinem.
Ústavní krize, kdy činnost ústavních orgánů a účinné použití zákonných prostředků jsou znemožněny, a demokratický řád lidských práv a základních svobod je natolik ochromen, že Ústavní soud, „orgán soudní ochrany ústavnosti“ neváhá zfalšovat protokol o jednání soudu jenom proto, aby politickou stranu svého předsedy „oddlužil“ od stamilionových dluhů a miliardových smluvních sankcí za zatajení příjmů.
Temné hrozby Bezpečnostní informační služby, která nikým nekontrolována, bůhví kým řízena, nechráníce demokracii, ústavnost a národ, je utajená zjevně jenom proto, aby beztrestně o to více mohla škodit občanům a ohrožovat demokracii v České republice. Není hlavním důvodem utajení BIS její skrytá podřízenost ruským tajným službám ?
Může slib řešení dluhů a pracovních míst zajistit důstojný a svobodný život občanům, kterým hrozí, že zvůle státní moci je může kdykoliv beztrestně existenčně zničit ?
Kdy za vybírané daně zajistíte konečně občanům záruky skutečné ochrany proti korupci, institucionální odpovědností státních činitelů za výkon státní moci ? Jak ? Např. plněním mezinárodních závazků ČR z Úmluv proti korupci.
Zřízením na státní moci skutečně nezávislého protikorupčního vyšetřovacího úřadu. Skutečně nezávislého protikorupčního soudu. Najdou se ještě osoby, které by byly přesvědčivě hodnověrné do funkcí vyšetřovatelů a soudců těchto institucí ? I kdyby měli desetinásobné platy, proti korupcí vytunelovaným stamiliardám jsou to kapky v moři.
Podáním návrhu nikoliv na pozastavení, ale na zrušení KSČM. Jak je možné, že marginální neparlamentní Dělnická strana je soudy zrušena a strana, která nemůže nepotlačovat demokracii, když jí prostřednictvím státem organizovaného násilí desítky let potlačovala, se účastní na výkonu zákonodárné moci a vysmívá se tak bezmoci občanů ? Jaká je to spravedlnost před Ústavou, soudy a zákony ?
Rozpuštěním BIS, úřadu původně zřízeného na ochranu Ústavy, nyní nejvíce odpovědného orgánu za současnou ústavní krizi. Namísto BIS vybudováním Úřadu na ochranu Ústavy na zelené louce, se zárukami proti vlivu ruských tajných služeb, včetně vlivu agentů StB.

Vyšetřovat peněžitou korupci zkorumpovanými státními orgány ? Jaký nesmysl. Bez razantního trestního a majetkového postihu nepeněžité korupce, jakýmkoliv zneužitím státní moci odpovědnými státními činiteli, je „boj proti korupci“ fraškou vysmívající se inteligenci občanů.
Existenční ohrožení občanů nelze odvrátit jinak, než razantním vymýcením nejnebezpečnější formy korupce - korupce státní moci, nejsilnější moci ve státě. Předvolební sliby zaměstnanosti jsou jen pohrdáním mocných, bezmocí státem utiskovaných občanů. Namísto svobody a lidské důstojnosti materiální přežití ?
Hlavní kanceláři ODS byla k rukám předsedy dne 6.4.2010 doručena přiložená dokumentace s výzvou, aby mi ODS dala vědět, zda má zájem iniciovat skutečně demokratické volby s transparentní veřejnou kontrolou výsledků hlasování občanů. Za tím účelem se účastnit připravované tiskové konference ke zveřejnění, jaká konkrétní opatření ODS podnikne proti existenčnímu ohrožení demokracie na ochranu ústavního pořádku ČR.
Přiložený nález Ústavního soudu ze dne 11.11.2009 sp.zn. IV.ÚS 128/06 popírá smysl existence zákonů, smysl existence justice, i existenci práva, jako prostředku k prosazení závazných norem, a tedy i smysl vybírání daní od občanů pro tyto účely.
Nález podle čl.5 Ústavy ohrožuje demokratický politický systém České republiky porušením základních demokratických principů, a volné (rovné) soutěže politických stran.
Nález dokumentuje ústavní krizi České republiky, tak jak ji definuje čl.23 Listiny základních práv a svobod. Čl.23 zakládá právo občana postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a základních svobod, založený Listinou.
Mají-li občané právo odporu, povinnost politických stran respektovat základní demokratické principy podle čl.5 Ústavy, zakládá politickým stranám nikoliv jen ústavní právo, ale především ústavní povinnost postavit se na odpor proti každému, kdo odstraňuje demokratický řád lidských práv a základních svobod.
Protiústavní postup Ústavního soudu završený vydáním nálezu ohrožuje ústavní práva všech občanů České republiky. Hlavní kancelář ODS nereaguje.
Nereaguje za situace, kdy ČSSD se prostřednictvím ministra vnitra Peciny zmocnila výkonné moci disponující státem organizovaným násilím. K čemu jinému, než „politikou všech azimutů“ prosadit ruské imperiální zájmy ve střední Evropě opětovným potlačením demokracie v České republice ?
Ministr vnitra, Martin Pecina, ochromil Útvar pro odhalování organizovaného zločinu. Pověřil jej namísto organizovaného zločinu vyšetřovat „neonacistické extrémisty“. Co kdyby ÚOOZ opět suploval BIS jako v r.2006 před volbami Kubice, a varoval před prorůstáním organizovaného zločinu do politiky a jejím prostřednictvím do státní moci ?
V době, kdy Policie ČR nemá na benzin a pneumatiky, se v rámci prevence proti „neonacistickým extrémistům“ měly vedle Prahy zřídit oddíly policejních těžkooděnců v několika krajských městech. Co když občanům dojde, jaký kapitál mají ruské tajné služby v důvěřivosti (spíše zmanipulování) českých občanů, že na rozdíl od ostatního světa, právě ve zkorumpované České republice nelze výsledky voleb zfalšovat ? Co kdyby proti zfalšování výsledků voleb začali občané demonstrovat ? Na „extrémisty“ je ministr vnitra připraven. Že by se shlédl v OMONu ? Nedostal „mandát“ kandidovat ve volbách k zaručení „imunity“ pro případ, že by se předčasně provalila jeho odpovědnost za „přípravu demokratických voleb“ ?
Je dlouhodobá systematická destabilizace armády České republiky náhodná ? Nemá série mediálně řízených skandálů zcela zneschopnit armádu k obraně demokracie ?
Neznamená načasování nedávné výměny vedení odborů přípravu na zneužití odborů, jako „hlasu lidu“?
Není za načasováním výměny Topolánka a Vlčka za banality, v porovnání s bezbřehou korupcí, snaha „odstřelit“ ty vlivné, kteří by mohli vypadnout z „rolí“ zákulisně připravované režie „demokratických voleb“ ? K čemu ? Co tentokrát ke skutečnému „potlačení modrého puče“ v intencích pučistického projevu Jiřího Paroubka po volbách v r.2006 ?
Je ještě Občanská demokratická strana demokratickou stranou ? Nehrozí, že na tom je jako ČSSD v r.1948 se Zdeňkem Fierlingerem ?
Zdánlivě to zní nesmyslně. Oproti roku 1948 jsme v NATO a EU. Dámy a páni občanští demokraté, kdo hne pro Českou republiku prstem v případě puče naaranžovaného „demokratickými volbami“ ? Chcete si vůči potomkům vzít na odpovědnost, že jste k němu dělali kulisu ? Až bude toho jistota, bude zcela jistě pozdě!
Jako advokát tímto plním nejenom stavovskou, ale především občanskou povinnost chránit podle Preambule Ústavy demokratický řád. V rámci svého práva na odpor podle čl.23 Ústavy Vás vyzývám.
Dámy a páni občanští demokraté, plňte bez odkladu své závazky na ochranu demokracie proti ohrožení demokracie v České republice civilizační agresí ruských tajných služeb !
Chcete Vaší nečinností potvrdit, že proti těm, kdo odstraňují demokratický řád lidských práv a základních svobod České republiky jiná forma účinného odporu, než ozbrojený odpor už není možná ?
Dne 28.4.2010
JUDr.Zdeněk Altner
Nad Olšinami 27, 100 00 Praha 10
altner.zdenek@seznam.cz altner.blogspot.com
Přílohy :
- Výzva politickým stranám k zahájení kampaně za demokratické volby
- nález Ústavního soudu ze dne 11.11.2009 sp.zn. IV.ÚS 128/06
- Protokol o jednání IV. senátu Ústavního soudu ze dne 11.11.2009
- Místopřísežné prohlášení účastníků jednání Ústavního soudu dne 11.11.2009 ve věci sp.zn.
IV.ÚS 128/06
- Mandátní smlouva ze dne 2.5.1997
- Dohoda advokáta Zdeňka Altnera s notářem Václavem Halbichem ze dne 2.5.1997
- dopis Jiřího Paroubka ze dne 7.3.2007
- článek ČTK ze dne 16.3.2007 „ČSSD: Trestní oznámení na Zemana nechystáme“
- dopis Mirka Topolánka č.j. 12518/08-OSV ze dne 23.7.2008
- Vyúčtování ze dne 5.8.2008 nároků z mandátní smlouvy ze dne 2.5.1997
- dopis právního zástupce ČSSD ze dne 7.9.2009 společnosti H- Holding AG, že by už věděl?
- článek týdeníku reflex 24.9.2009 „Tajenka rozluštěna“ ( ? 15.září předseda ČSSD řekl své
rozhodné ne)
- oznámení MPO ze dne 10.9.2009 o jednání místopředsedy vlády Ruské federace Žukova
- dopis Madelain Albrightové ze dne 17.9.2009
- kopie článku LN ze dne 10.3.2010 „Itálie odmítá udělit azyl rodině zabitého Litviněnka“
- dopis ze dne 12.3.2010 Americké obchodní komoře
- článek ze dne 15.3.2010 : Tvrdík radí ODS: Méně krást, pak budou peníze na kampaň“.

22. 4. 2010

Nabídka aktuálních informací

- umíte číst a psát ? bez významu, text smlouvy není „poznatelný“ ani soudům,
s jedinou výjimkou – Ústavního soudu
„přelomový“ nález Ústavního soudu ze dne 11.11.2009 sp.zn. IV.ÚS 128/06, na http://www.4shared.com/document/FxfJlw2E/Alba_-_nlez_stavnho_soudu_z_11.html

- co platí, smlouvy nebo pomluvy ? ať máte v textu smlouvy cokoliv, práva nemáte žádná
aneb, je-li třeba „oddlužit“ politickou stranu předsedy US, není ani podepsané stížnosti
třeba, dopis předsedy politické strany postačí
článek „Protiústavní Ústavní soud“ z internetového deníku „Neviditelný pes“ ze dne
12.4.2010, na http://www.4shared.com/document/JbmxJxZ0/Neviditeln_pes__PRVO_Protistav.html

- komu vadí ohrožení nadvlády ruských tajných služeb v České republice zřízením radaru
USA ?
dopis pí. Madelain Albrightové k oznámení o odstoupení USA od smlouvy SOFA, na
http://www.4shared.com/document/aKvqOLbw/Dopis_Madelain_Albrightov.html

- v zemi, kde i Ústavní soud nedodržuje Ústavu, ani mezinárodní smlouvy, viz závazky z
Evropských úmluv proti korupci, chcete „řešit“ korupci přijetím zákona ?
platí-li právo rovného postavení před zákonem i soudem, platí „přelomový“ nález Ústavního
soudu v České republice i pro firmy z USA !?
dopis Americké obchodní komoře, AOK, k veřejné iniciativě proti korupci v ČR, na http://www.4shared.com/document/uLJlfzqn/Americkoesk_obchodn_komora.html

- není v zájmu členů Vaší komory podpořit protikorupční iniciativu AOK dříve, než na
smlouvy Vašich členů budou české soudy aplikovat „přelomový“ nález Ústavního soudu ?
dopis Obchodní komoře Švýcarsko-ČR k veřejné iniciativě AOK proti korupci, na http://www.4shared.com/document/JKByeNdT/dopis_Obchodn_komoe_vcarsko-R.html

Vyslovuji tímto uznání HST Sekretariát Obchodní komory Švýcarsko - Česká republika,
jejíž zástupci jako jediní dne 18.3.2010 civilizovaně potvrdili převzetí tohoto dopisu.
Dopis shodného obsahu byl uvedeného dne souběžně doručován obchodním komorám řady
zemí deklarujících se jako demokratické.
Německá obchodní komora dne 18.3.2010 hned ráno odmítla potvrdit převzetí dopisu jinak,
než razítkem bez podpisu, a to až po doložení převzetí mého dopisu Americkou obchodní
komorou dne 12.3.2010.
Zástupkyně Kanadské obchodní komory pí. Brabcová, odpoledne už odmítala potvrdit
převzetí dopisu, a i před recepčními se „schovávala“ v kanceláři. Bylo zjevné, že to má
zakázané.
Dokonce i zástupkyně Britské obchodní komory následně vystavila potvrzení o převzetí
dopisu jen na samostatnou listinu s výhradou nezávazného přečtení. Nezůstane nevyužito.
Od středověku je součástí evropské civilizace petiční právo každého „poddaného“ podat
petici „vrchnosti“, aniž by jí „vrchnost“ cenzurovala. Jo, bývalo za císaře pána.
Kam až civilizační agrese „Evropy práv občanů“ došla !?

- ctí USA závazek euroatlantické solidarity z Washingtonské smlouvy i proti civilizační agresi
Ruska do České republiky ? neuzavírají tajné služby USA nemravné obchody s lidskými
právy občanů členské země NATO ?
dopis prezidentu USA Baracku Obamovi před podpisem smlouvy START II v Praze, na http://www.4shared.com/document/k2gj1XFz/Dopis_Baracku_Obamovi_START_II.html

- nestačí nelidské zacházení sociálnědemokratickým „Ústavním“ soudem ? musí se k
sociálnědemokratickému „Ústavnímu“ soudu připojit i sociálnědemokratický ministr vnitra ?
dopis premiérovi Janu Fišerovi ke způsobu výkonu funkce Ministra vnitra ČR Martinem
Pecinou před volbami do sněmovny PČR, na http://www.4shared.com/document/Q50KtT2q/dopis_premirovi_Janu_Fierovi_k.html

Úvod

Úvod.
Otevírají se vám stránky světa, ve kterém na rozdíl od virtuální reality předkládané médii, skutečně žijeme.
Jako oslíku, ve filmové pohádce „Obušku z pytle ven“, nám předkládají média bodlák „demokratické současnosti“. Pro co jiného, než abychom bez odporu vesele hopsali za vidinou „many“, nevnímajíc hrozivě se blížící sráz propasti ?
Po deseti letech mocenského vydírání korupčníky mě nejvíce znepokojuje, jak v našem „svobodném“ světě jsme přestali vnímat staletou evropskou tradici přirozených práv člověka. Lidská práva nejsou člověku dána nikým z lidí. Jako myslící tvorové se rodíme rovni do lidského společenství. Svými přirozenými právy jsme nadáni chcete-li bohem, universem, či přírodou, zcela jistě něčím, co nás lidi přesahuje. Nesmíme proto dovolit, aby kdokoliv z lidí našimi přirozenými právy pohrdal.
Spousta lidí si v průběhu let říká, co ten člověk vlastně chce ? Vždyť by mu dali tolik peněz, jaké nikdy mít nebudu.
Nejde jen o to, co jeden člověk lapidárně vyjádřil. „Máš štěstí, že si jim to nepodepsal. Ať by dali, co by dali, bůh ví, jestli po podpisu by jsi s tím stačil dojet na letiště“. S vyděrači se nevyjednává. Podstata je ale v něčem jiném.
Podstatou prohlubující se bídy našeho života není nemajetnost. Podstatou bídy našeho života je útisk bezprávím. Ať jsou to sebeúspěšnější podnikatelé, nebo jen uklizečka, chybí všem to základní. Svoboda plnoprávného občana zajištěná nezpochybnitelnou právní jistotou ochrany jeho lidských práv a základních svobod státem.
Že v prostředí útisku bezprávím i sebeúspěšnější podnikatel se stává karikaturou suverénního vlastníka, který o právní jistotě nedotknutelnosti a ochraně jeho nejen majetkových, ale i ostatních lidských práv a občanských svobod si může nechat jen zdát, je toho logickým důsledkem. Právní jistotu nedotknutelnosti a ochrany práv nelze ve zkorumpované zemi zaručit nikomu.
Právní jistota nedotknutelnosti a ochrana práv člověka je po staletí základ demokratické společnosti. Bez ní nemůže fungovat ani regulérní soutěž trhu. Pseudovlastníci se nemohou rozhodovat podle své svobodné vůle. Jako z pozadí ovládaní, nastrčení bílí koně, trh postupně deformují v karikaturu trhu, chcete-li v pseudotrh.
Od r. 1989 jsem deset let žil s pracovním nasazením 12 - 14 hod. denně, bez dovolených, včetně sobot a nedělí. Nehledě na řadu majetkových aktivit, od několika advokátních kanceláří, i mimo Českou republiku, přes kozí farmy se stádem stovek koz, sýrárnou atd., obhospodařovanými sady, až po pronájem 150 ha pozemků s předkupním právem za státem „garantované“ minimální kupní ceny, jsem se všemi restitucemi v r.2000 vlastnil jen nemovitý majetek na téměř deseti katastrálních územích.
Díky dlouholeté všudypřítomné „péči“ BIS jsem pod hrozbou kriminalizace provokacemi nastrčených klientů musel už před lety výkon advokacie zastavit. Odposlechy BIS si lze vysvětlit „náhody“, jako nenadálá nedostupnost úvěrů těm zájemcům o koupi mého majetku, kteří se nenechali na rozdíl od většiny zastrašit atd. Kolik stály daňové poplatníky léta „dohledu“, aby mne zbavili majetku za zlomek hodnoty ? Zůstala mi už poslední zastavená nemovitost. I tu nyní připravují k exekučnímu vydražení. Důchod mi vyměřili zkrácený do r. 2002. I ten je zatížen exekucemi. O rozkradení mnoha milionů korun odměn správce v několika konkurzech za „dohledu“ Městského soudu v Praze škoda hovořit. Za 10 let mne okradli o tolik, že si jakkoli vysokou almužničku mohou strčit za klobouk.
Přesto ničeho nelituji. Naopak. Poznal jsem hodnotu něčeho, co je mimo chápání mafiánských ubožáčků. Autenticita mé svobodné vůle. Trvám na svých právech. Život ve svobodě je hodnotou nejvyšší. Svoboda se nesmí prodat. Proč ? Jedinou cenou za svobodu, kterou může svobodný člověk získat, je odměna otroka!
Zdeněk Altner