28. 4. 2010

Občanským demokratům

Dne 28.4.2010 postoupeno všem Oblastním sdružením ODS


Vážený pane předsedo,
dovoluji si Vás zdvořile vyzvat, abyste s touto výzvou a přiloženou dokumentací laskavě seznámil členy Vašeho Oblastního sdružení ODS v nejkratší možné době.

Určeno : oblastním sdružením ODS

Vážení občanští demokraté !
Nejdůležitější volby v historii České republiky. Volební program ODS nabízí řešení dluhů, podporu podnikání, pracovních míst.
Jakoby nebylo :
Bezbřehé korupce, která v době krize nejvíce ožebračuje občany tohoto státu o stamiliardy korun ze státního rozpočtu.
Katastrofální nevymahatelnosti práva, absencí jakékoliv odpovědnosti za masové zneužívání státní moci k útisku občanů, falšováním vysokoškolských titulů, průzkumů „veřejného mínění“, falšováním protokolů o jednání soudů samotnými soudy, netransparentnosti volby hlavy státu atd. atd.
Nekonečně trvající destabilizace politického systému narušením rovnováhy dělby státní moci účastí nedemokratické KSČM na zákonodárné moci. Strany, která číhá na příležitost dostat se opět k výkonné moci, disponující státem organizovaným násilím, aby v souladu se svojí tradicí pod deklarací „politiky všech azimutů“, prosadila skrytý zájem, a jako Jidáš mohla opět zaprodat český národ ve prospěch bývalé (?) okupační moci a za odměnu, mu pod jeho knutou, znovu vládnout.
Jednoho šiku KSČM s Českou stranou sociálně demokratickou, kde už není Majerů, ani Laušmanů, ale jen Fierlingerů, kteří si zvou do Lidového domu generály ruských tajných služeb, pokud nejezdí přímo do Moskvy se bez zástupců české ambasády „důvěrně radit“ o předvolební kampani ČSSD přímo s Putinem.
Ústavní krize, kdy činnost ústavních orgánů a účinné použití zákonných prostředků jsou znemožněny, a demokratický řád lidských práv a základních svobod je natolik ochromen, že Ústavní soud, „orgán soudní ochrany ústavnosti“ neváhá zfalšovat protokol o jednání soudu jenom proto, aby politickou stranu svého předsedy „oddlužil“ od stamilionových dluhů a miliardových smluvních sankcí za zatajení příjmů.
Temné hrozby Bezpečnostní informační služby, která nikým nekontrolována, bůhví kým řízena, nechráníce demokracii, ústavnost a národ, je utajená zjevně jenom proto, aby beztrestně o to více mohla škodit občanům a ohrožovat demokracii v České republice. Není hlavním důvodem utajení BIS její skrytá podřízenost ruským tajným službám ?
Může slib řešení dluhů a pracovních míst zajistit důstojný a svobodný život občanům, kterým hrozí, že zvůle státní moci je může kdykoliv beztrestně existenčně zničit ?
Kdy za vybírané daně zajistíte konečně občanům záruky skutečné ochrany proti korupci, institucionální odpovědností státních činitelů za výkon státní moci ? Jak ? Např. plněním mezinárodních závazků ČR z Úmluv proti korupci.
Zřízením na státní moci skutečně nezávislého protikorupčního vyšetřovacího úřadu. Skutečně nezávislého protikorupčního soudu. Najdou se ještě osoby, které by byly přesvědčivě hodnověrné do funkcí vyšetřovatelů a soudců těchto institucí ? I kdyby měli desetinásobné platy, proti korupcí vytunelovaným stamiliardám jsou to kapky v moři.
Podáním návrhu nikoliv na pozastavení, ale na zrušení KSČM. Jak je možné, že marginální neparlamentní Dělnická strana je soudy zrušena a strana, která nemůže nepotlačovat demokracii, když jí prostřednictvím státem organizovaného násilí desítky let potlačovala, se účastní na výkonu zákonodárné moci a vysmívá se tak bezmoci občanů ? Jaká je to spravedlnost před Ústavou, soudy a zákony ?
Rozpuštěním BIS, úřadu původně zřízeného na ochranu Ústavy, nyní nejvíce odpovědného orgánu za současnou ústavní krizi. Namísto BIS vybudováním Úřadu na ochranu Ústavy na zelené louce, se zárukami proti vlivu ruských tajných služeb, včetně vlivu agentů StB.

Vyšetřovat peněžitou korupci zkorumpovanými státními orgány ? Jaký nesmysl. Bez razantního trestního a majetkového postihu nepeněžité korupce, jakýmkoliv zneužitím státní moci odpovědnými státními činiteli, je „boj proti korupci“ fraškou vysmívající se inteligenci občanů.
Existenční ohrožení občanů nelze odvrátit jinak, než razantním vymýcením nejnebezpečnější formy korupce - korupce státní moci, nejsilnější moci ve státě. Předvolební sliby zaměstnanosti jsou jen pohrdáním mocných, bezmocí státem utiskovaných občanů. Namísto svobody a lidské důstojnosti materiální přežití ?
Hlavní kanceláři ODS byla k rukám předsedy dne 6.4.2010 doručena přiložená dokumentace s výzvou, aby mi ODS dala vědět, zda má zájem iniciovat skutečně demokratické volby s transparentní veřejnou kontrolou výsledků hlasování občanů. Za tím účelem se účastnit připravované tiskové konference ke zveřejnění, jaká konkrétní opatření ODS podnikne proti existenčnímu ohrožení demokracie na ochranu ústavního pořádku ČR.
Přiložený nález Ústavního soudu ze dne 11.11.2009 sp.zn. IV.ÚS 128/06 popírá smysl existence zákonů, smysl existence justice, i existenci práva, jako prostředku k prosazení závazných norem, a tedy i smysl vybírání daní od občanů pro tyto účely.
Nález podle čl.5 Ústavy ohrožuje demokratický politický systém České republiky porušením základních demokratických principů, a volné (rovné) soutěže politických stran.
Nález dokumentuje ústavní krizi České republiky, tak jak ji definuje čl.23 Listiny základních práv a svobod. Čl.23 zakládá právo občana postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a základních svobod, založený Listinou.
Mají-li občané právo odporu, povinnost politických stran respektovat základní demokratické principy podle čl.5 Ústavy, zakládá politickým stranám nikoliv jen ústavní právo, ale především ústavní povinnost postavit se na odpor proti každému, kdo odstraňuje demokratický řád lidských práv a základních svobod.
Protiústavní postup Ústavního soudu završený vydáním nálezu ohrožuje ústavní práva všech občanů České republiky. Hlavní kancelář ODS nereaguje.
Nereaguje za situace, kdy ČSSD se prostřednictvím ministra vnitra Peciny zmocnila výkonné moci disponující státem organizovaným násilím. K čemu jinému, než „politikou všech azimutů“ prosadit ruské imperiální zájmy ve střední Evropě opětovným potlačením demokracie v České republice ?
Ministr vnitra, Martin Pecina, ochromil Útvar pro odhalování organizovaného zločinu. Pověřil jej namísto organizovaného zločinu vyšetřovat „neonacistické extrémisty“. Co kdyby ÚOOZ opět suploval BIS jako v r.2006 před volbami Kubice, a varoval před prorůstáním organizovaného zločinu do politiky a jejím prostřednictvím do státní moci ?
V době, kdy Policie ČR nemá na benzin a pneumatiky, se v rámci prevence proti „neonacistickým extrémistům“ měly vedle Prahy zřídit oddíly policejních těžkooděnců v několika krajských městech. Co když občanům dojde, jaký kapitál mají ruské tajné služby v důvěřivosti (spíše zmanipulování) českých občanů, že na rozdíl od ostatního světa, právě ve zkorumpované České republice nelze výsledky voleb zfalšovat ? Co kdyby proti zfalšování výsledků voleb začali občané demonstrovat ? Na „extrémisty“ je ministr vnitra připraven. Že by se shlédl v OMONu ? Nedostal „mandát“ kandidovat ve volbách k zaručení „imunity“ pro případ, že by se předčasně provalila jeho odpovědnost za „přípravu demokratických voleb“ ?
Je dlouhodobá systematická destabilizace armády České republiky náhodná ? Nemá série mediálně řízených skandálů zcela zneschopnit armádu k obraně demokracie ?
Neznamená načasování nedávné výměny vedení odborů přípravu na zneužití odborů, jako „hlasu lidu“?
Není za načasováním výměny Topolánka a Vlčka za banality, v porovnání s bezbřehou korupcí, snaha „odstřelit“ ty vlivné, kteří by mohli vypadnout z „rolí“ zákulisně připravované režie „demokratických voleb“ ? K čemu ? Co tentokrát ke skutečnému „potlačení modrého puče“ v intencích pučistického projevu Jiřího Paroubka po volbách v r.2006 ?
Je ještě Občanská demokratická strana demokratickou stranou ? Nehrozí, že na tom je jako ČSSD v r.1948 se Zdeňkem Fierlingerem ?
Zdánlivě to zní nesmyslně. Oproti roku 1948 jsme v NATO a EU. Dámy a páni občanští demokraté, kdo hne pro Českou republiku prstem v případě puče naaranžovaného „demokratickými volbami“ ? Chcete si vůči potomkům vzít na odpovědnost, že jste k němu dělali kulisu ? Až bude toho jistota, bude zcela jistě pozdě!
Jako advokát tímto plním nejenom stavovskou, ale především občanskou povinnost chránit podle Preambule Ústavy demokratický řád. V rámci svého práva na odpor podle čl.23 Ústavy Vás vyzývám.
Dámy a páni občanští demokraté, plňte bez odkladu své závazky na ochranu demokracie proti ohrožení demokracie v České republice civilizační agresí ruských tajných služeb !
Chcete Vaší nečinností potvrdit, že proti těm, kdo odstraňují demokratický řád lidských práv a základních svobod České republiky jiná forma účinného odporu, než ozbrojený odpor už není možná ?
Dne 28.4.2010
JUDr.Zdeněk Altner
Nad Olšinami 27, 100 00 Praha 10
altner.zdenek@seznam.cz altner.blogspot.com
Přílohy :
- Výzva politickým stranám k zahájení kampaně za demokratické volby
- nález Ústavního soudu ze dne 11.11.2009 sp.zn. IV.ÚS 128/06
- Protokol o jednání IV. senátu Ústavního soudu ze dne 11.11.2009
- Místopřísežné prohlášení účastníků jednání Ústavního soudu dne 11.11.2009 ve věci sp.zn.
IV.ÚS 128/06
- Mandátní smlouva ze dne 2.5.1997
- Dohoda advokáta Zdeňka Altnera s notářem Václavem Halbichem ze dne 2.5.1997
- dopis Jiřího Paroubka ze dne 7.3.2007
- článek ČTK ze dne 16.3.2007 „ČSSD: Trestní oznámení na Zemana nechystáme“
- dopis Mirka Topolánka č.j. 12518/08-OSV ze dne 23.7.2008
- Vyúčtování ze dne 5.8.2008 nároků z mandátní smlouvy ze dne 2.5.1997
- dopis právního zástupce ČSSD ze dne 7.9.2009 společnosti H- Holding AG, že by už věděl?
- článek týdeníku reflex 24.9.2009 „Tajenka rozluštěna“ ( ? 15.září předseda ČSSD řekl své
rozhodné ne)
- oznámení MPO ze dne 10.9.2009 o jednání místopředsedy vlády Ruské federace Žukova
- dopis Madelain Albrightové ze dne 17.9.2009
- kopie článku LN ze dne 10.3.2010 „Itálie odmítá udělit azyl rodině zabitého Litviněnka“
- dopis ze dne 12.3.2010 Americké obchodní komoře
- článek ze dne 15.3.2010 : Tvrdík radí ODS: Méně krást, pak budou peníze na kampaň“.

Žádné komentáře:

Okomentovat